Nin: One of the Oldest Cities in Croatia

Welcome back to my Croatian travel diary! As my dear readers already know, my girlfriend and I decided to set up our "beach office" and work remotely from a typical summer destination before the peak season kicks in. Alongside taking refreshing dips in the sea and getting some work done, we've also planned a bit of exploring the hidden gems of Zadar County during our free afternoons. The city of Nin was high on my list of must-see places for several reasons. Not only does it boast beaches with breathtaking views of Velebit, the largest mountain range in Croatia, but it's also allegedly one of the oldest cities in the country, or rather, towns, with remnants of a large Roman temple. And let's not forget about Queen's Mud (Kraljičino blato), but I'll share more about that later. After wrapping up our tasks around half past four, we indulged in a quick swim in the sea next to Nin. However, I'm sure you're more interested in hearing about the city itself.

Vítejte zpátky u mého chorvatského deníčku. Jak asi víte, s T. jsme s sem vypravili na předsezónní "beach office". Ještě než Chorvatsko zaplaví ten milion Čechů, který se každá rok vyráží. Kromě každodenního koupání v moře a trošky té práce jsme si samozřejmě naplánovali prozkoumat pár známých i neznámých zákoutí kolem Zadaru. I když na to máme jen odpoledne. Město Nin bylo na mém seznamu hned z několika důvodů. Může se pochlubit plážemi z výhledem na majestátní pohoří Velebit a je to jedno z nejstarších chorvatských měst vůbec. Kromě toho je tu Královnino bahno (Kraljičino blato), o kterém se rozepíšu později. Kolem půl páté jsme měli odpracováno, a tak jsme se vyrazili k Ninu vykoupat. Ale hádám, že vás asi bude víc zajímat město samotné.

Nin was established as a port on a small island, connected to the mainland by two bridges. This arrangement has endured for centuries, with the old town still situated on the island, while a newer tourist zone has emerged along the mainland coast, primarily to the south of the island. However, due to the centuries-old narrow streets, we decided to park our car near the eastern Upper Town Bridge, as driving through the town itself wasn't the most suitable option, and headed to the island on foot through a gate in the historic walls.

Nin byl založen jako přístav na malém ostrově, který je s pevninou spojen dvěma mosty. Na tom se během staletí nic nezměnilo, staré město je na ostrově, zatímco nová turistická zóna vyrostla podél pobřeží na pevnině. Hlavně jižně od ostrova. Kvůli staletým uzounkým uličkám na ostrově jsme zaparkovali kousek od východního Hornoměstského mostu a na ostrov vyrazili pěšky skrze bránu v historických hradbách.

The Church of St. Ambrose, dating back to the 13th century, greets travelers like us for ages. However, it is neither the oldest nor the most important church in Nin. It was built on the site where the original Benedictine Monastery of St. Ambrose stood, dating back to the 10th century, keeping the original patron.

Kostel Sv. Ambrosia ze třináctého století vítá poutníky jako jsme my už bezmála tisíc let. Ale není ani nejstarším, ani nejdůležitějším kostelem v Ninu. Byl postaven na místě původního benediktinského kláštera Sv. Ambrosia z desátého století, a jméno patrona už mu zůstalo.

The adjected park is dedicated to a Croatian poet, who, regrettably, has no other relation to ninjas but his name. Imagine a blend of stealth and artistry in poetic form that could result in a lethally beautiful expression of words - Ninja poetry.

Sousední park je věnován chorvatskému básníkovi, který bohužel nemá s nindži společného nic krom svého jména. Představte si takovou nindža poezii, smrtelně nebezpečnou kombinaci pečlivě vybroušených slov a plíživě skrytého umění.

Now, let's continue our journey to the smallest cathedral in the world, the Holy Cross Church of Nin. The church was built in the 9th century and stands as one of the finest examples of old Croatian sacred architecture. The little cathedral is surrounded by the remains of city houses from the same period, although unfortunately, they did not withstand the test of time. Here's something surprising about Croatia: you can actually walk across these excavations, and no one seems to be concerned about potential damage.

A teď přejděme k nejmenší katedrále na světě, kostele Sv. Kříže. Kostel je z 9. století a je pokládán za jednu z nejlepších ukázek staré chorvatské sakrální architektury. Malinká katedrála je obklopena ruinami domů ze stejného období, ty ale zubu času neodolaly. A jeden překvapivý fakt: V Chorvatsku se můžete volně pohybovat po podobných místech, a nikdo neřeší, že byste je mohli poškodit.

I find this statue of Bishop Grgur Ninski very dramatic, how about you? He was a fervent supporter of the old Slavonic language and traditions. Legend has it that touching his toe brings good luck.

Tahle socha biskupa Grgura Ninského mi připadá hodně dramatická, co vám? Byl to velký obhájce staroslovanského jazyka a tradic. A když mu sáhnete na palec, prý budete mít štěstí.

Grgur stands beside the Parish Church of St. Anselm and Marcela, seemingly ready to enter through this side portal. This church, from the 6th century, is the true heart of Nin. Throughout history, it has suffered heavy damage multiple times, with its present appearance resulting from a restoration in the 18th century. During my visit, a mass happened to be taking place, so I discreetly captured a picture of the interior through the door.

Grgur stojí u farního kostela Sv. Anselma a Marcely a vypadá to, že každou chvíli vejde tímhle bočním portálem. Kostel ze 6. století stojí v samém srdci Ninu. Během staletí byl mnohokrát poničen, současnou podobu mu dala zejména rekonstrukce v 18. století. Když jsme šli kolem, zrovna se konala mše, a tak jsem trochu nezdvořile udělal rychlou fotku od vnějších dveří.

Remember how I introduced Nin as one of the oldest Croatian cities? Naturally, you would expect to find some Roman landmarks there, right? Well, you're absolutely correct! On the site of the former Roman forum, you can explore the remnants of a Roman temple, which happens to be the largest one on the eastern coast of the Adriatic Sea. These impressive structures date back to the latter half of the 1st century AD, during the reign of Emperor Vespasian. In fact, you can even spot his name inscribed on the frieze at the front of one pillar foot-stones. Unfortunately, I wasn't able to determine the specific god to whom the temple was dedicated. Hence, I believe it was designed for the worship of multiple gods.

Pamatujete, jak jsem uvedl Nin jako jedno z nejstarších chorvatských měst? Pak určitě čekáte, že v něm budou nějaké římské památky. A máte pravdu. Na kraji bývalého římského fóra jsou ruiny římského chrámu, který je shodou okolností největší na celém východním pobřeží Jaderkého moře. Postaven byl ve druhé polovině prvního století za vlády císaře Vespasiana, jehož jméno je dodnes čitelné na vlysu jedné paty sloupu. Nepodařilo se mi vypátrat, kterému bohu byl chrám zasvěcen, a tak si myslím, že v něm byl uctíván celý pantheon.

In addition to the temple, there are also remnants of a substantial Roman villa from the 2nd century.

Kromě chrámu jsou v Ninu i ruiny velkého římského domu ze 2. století.

Before I take you on a visual tour of the streets of Nin through a collection of random pictures, there's one more sight I must mention. Right in front of the main city gate, you'll find a replica of a 10th-century Croatian boat.

Ještě než vás nechám toulat se uličkami Ninu skrze pár náhodných fotek, neměl bych zapomenou na repliku chorvatské lodi z 10. století. Ta je uvázaná hned před hlavní městskou branou.

Queen's Mud

Now, let's go to the beach! And to the Queen's Mud, I've promised to tell you more about. Adjacent to a sandy beach, which was apparently undergoing reconstruction, is a unique therapeutic peloid mud. In addition to enjoying a refreshing swim in the sea while basking in the view of the mountains, we decided to take the mud experience, covering ourselves from head to toe. However, our enthusiasm got the better of us, and we weren't as patient as we should have been. You should leave the mud on your skin for at least 30 minutes. Unfortunately, we started feeling itchiness after a few minutes, prompting us to wash it off prematurely. The mud smells and looks a bit like crude oil, but it was fun. I don't have any mud photos, though, I didn't want to ruin my phone.

A teď hurá na pláž. A do Královnina bahna, o kterém jsem vám slíbil říct víc. Vedle písečné pláže, která zrovna procházela rekonstrukcí, je unikátní naleziště léčebného peoidního bahna. Kromě toho, že jsme se vykoupali a pokochali výhledem na hory, jsme si vyzkoušeli i to bahno. Pomazali jsme se jím od hlavy k patě. Ale ukázalo se, že nejsme tak trpěliví, jak bychom měli být. Správně by na nás mělo usychat alespoň půl hodiny, ale už po pár minutách začalo svědit, a tak jsme se šli umýt dřív. Bahno smrdí a vypadá trochu jako surová ropa, ale i tak to byla zábava. Ale žádné bahenní fotky nemám, nechtěl jsem si zničit foťák.

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
9 Comments
Ecency