Sophisticated revenge... Eve memoirs #30

20201213_191555.jpg

The most tender and highly developed organ in a man is his EGO ...
He must be treated very carefully, cared for and cherished, otherwise the injury can last a lifetime! And then a man can deviate greatly from the path that leads him to reach the spiritual maximum. Eve first felt the effects of wounded male ego when she met Edward. Handsome and gallant at first glance, he had a cruel desire to humiliate her and be rude. Passion + resentment is a combination that stays in the heart for a long time, causing unbearable pain. She was like a victim seeking punishment without realizing it. The victim and the aggressor always find each other! And before Eva was cured of the disease, many evenings passed when she walked down a dark street, looking out of his office windows and not daring to go inside. Or she came in, as if in passing and her heart was beating so hard in her chest, secretly hoping and deceiving herself - that he was really good, it was just a mistake ... And he, "good", always met her with a cynically lustful look, mocking her feelings , and offering only one thing - sex in a car. Eva wanted to talk and asked him to meet him in a cafe alone to ask questions and understand why he was behaving like that. They agreed. She waited, he did not come and did not call back. And she apologized again and asked again, and again he did not come ...
Only later did Eva realize that she valued herself so low and he was just a mirror, he was her teacher. She had to break free from these shackles of children's programs that were installed in her by family and school ...

Найніжніший та сильно розвинутий орган у мужчини - це є його ЕГО... З ним треба поводитись дуже обережно, берегти та леліяти, інакше травма може залишитись на все життя! І тоді мужчина може сильно відхилитись від шляху, який веде його до досягнення духовного Максимуму. Єва вперше відчула наслідки пораненого кимось чоловічого Его, зустрівши Едуарда. Красивий і галантний на перший погляд, він мав жорстоке прагнення принижувати її і бути грубим. Пристрасть + образа - це таке поєднання, яке залишається довго жити в серці, викликаючи нестерпну біль. Вона була, наче жертва, яка шукає покарання, не усвідомлюючи того. Жертва і агресор завжди знаходять один одного! І перш, ніж Єва вилікувалась від цієї хвороби, минуло багато вечорів, коли вона гуляла по темній вулиці, заглядала у вікна його офісу, не наважуючись зайти. Або заходила, наче мимоходом і серце так сильно билось в грудях, тайно надіючись і обдурюючи себе - що насправді він хороший, просто це була якась помилка... А він, "хороший", завжди зустрічав її цинічно хтивий поглядом, знущаючись над її почуттям, і пропонуючи лиш одне - секс в машині.
Єва прагла розмови і просила його про зустріч в кафе наодинці, щоб задати питання і зрозуміти, чому він так себе поводить. Вони домовлялися. Вона чекала, він не приходив і не передзвонював. І вона знову вибачала і знову просила, і знову він не приходив...
Лише згодом Єва зрозуміла, що вона настільки низько цінувала себе і він був лише дзеркалом, він був її учителем. Вона повинна була звільнитися з цих пут дитячих програм, які були їй інстальовані в сім'ї та школі. Чому діти , спочатку такі впевнені у собі, приймають чиюсь викривлену оцінку злу оцінку за правду?

IMG_20201213_233819_219.jpg

She was saved by a job offer that had career prospects and required constant attendance at personal growth trainings. The truth is that the most difficult situation in life always opens two ways for a person: either to believe that you are worthless and descended even lower ..., or to challenge yourself and the world, seek an answer and ask for help from the Forces of Good and to rise to a higher level ... The desire for revenge was then the energy that gave her the strength to fight and succeed. The picture she always had before her eyes: she is Eva, a successful woman, comes to his company to order services for a large sum of money, and he begins to treat her completely differently, like with important customer! No matter what her motivation was, the main thing is that she passed this situation with dignity. Time is the best doctor. And then came the Day that somehow suddenly freed her from this pathological addiction. She met him and invited him to her house for tea. Then she was already successful and assessed herself in a completely different way.
Suddenly she realized that there was no more fear. There is compassion for this handsome but flawed handsome man who does not know what it is - happiness to truly love a woman! She was standing by the open window, and on the desk of her office, which she had at home, stood finished tea and homemade cookies. I wonder: will he come or not? She saw him slowly come out of the corner of the house and move towards her approach. She realized that he was going to get something else. Finally have her, not in the car, but mother !!! Well, he didn't have it! He owned everything he wanted. This woman turned out to be different ...
But he only got tea ... ( Be continued )

Вона була врятована пропозицією роботи, яка мала перспективи кар'єри та вимагала постійного відвідування тренінгів особистісного росту. Істина полягає в тому, що найважча ситуація в житті завжди відкриває для людини два шляхи: або повірити в те, що ти нікчема і опуститися ще нижче..., або кинути виклик собі і всьому світу, шукати відповідь, просити допомоги в Сили добра і піднятися на вищий щабель... Бажання помсти тоді було тією енергією, яка давала їй сили боротись і досягати успіху. Картина, яку вона постійно мала перед очима: вона Єва, успішна жінка, приходить в його компанію, щоб замовити послуги на велику суму грошей, і він починає зовсім по інакшому до неї ставитись, як до поважного клієнта... Неважливо, якою була її мотивація, головне що вона пройшла цю ситуацію достойно. Час є найкращий лікар. І ось настав День, який якось несподівано звільнив її від цієї паталогічної залежності. Єва зустріла його і запросила до себе додому на чай. Тоді вона вже була успішна і зовсім по іншому оцінювала себе.
Раптом зрозуміла, що більше немає страху. Є співстраждання до цього красивого, але ущербного чоловіка, який не знає яке воно - щастя по справжньому кохати жінку! Вона стояла біля розчиненого вікна, а на столі її ділового кабінету, який був у неї вдома, стояв заварений чай і домашнє печиво. Цікаво: прийде чи ні ? Вона побачила, як він повільно вийшов зза рогу будинку і рухався до її під'їзду. Вона зрозуміла, що він йшов, щоб отримати інше! Нарешті мати її, нехай не в машині, але мати!!! Ну як же, ВІН і не мав її! Йому всі належали, кого він захотів.
Вона відчинила... І він побачив офіс, купа людей. Єва ввічливо запросила його до себе в кабінет, була привітна і спокійна.
Він отримав лише чай та печиво :)
Ця жінка виявилась інакшою!
(Далі буде)

PicsArt_12-13-07.18.29.jpg

Free images taken from PicsArt.

You can read the previous part
Eve memoirs

Ви можете прочитати тут попередню частину
Eve memoirs

And also you can read the story from the beginning in three collections of seven parts:

Thank you for your time.

Дякую за ваш час.

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
Join the conversion now