The secret of the goddess... Eve memoirs #29

PicsArt_11-30-08.57.35.jpg

Yesterday, walking around the city, she saw Edward! Is it him? He has changed, lost weight, aged, and no longer looks so impregnable. Time creates justice for all, heals pride and arrogance! He also did not recognize her, or pretended not to recognize.
She completely forgot about this character in her life. But it is worth writing about him :) Because it was a valuable life lesson for her. About Andrew later ...
She forgot, because for many years she forced herself to erase from memory this painful relationship, this dependence on this self-confident handsome man, who appeared in her life suddenly, in a period of uncertainty, doubt and a mad desire to be noticed and loved. It was on the verge of breaking up with her husband Arthur. Eva then worked in a clothing store and felt that she was definitely out of place. Daily monotonous work were killing her!
And one day he came in and it was love at first sight! Edward was a slender, well-built man of 33 years, such a Don Juan.

Вчора, гуляючи містом, вона побачила Едуарда! Невже це він? Змінився, похудів, постарів, і вже не виглядає таким неприступним. Час творить справедливість для всіх, лікує гординю і пиху! Він теж не впізнав її , або зробив вигляд що не впізнав. Вона зовсім забула про цього персонажа в її житті. Але варто про нього написати :) Бо це був цінний життєвий урок для неї. Про Андрія пізніше...
Вона забула, бо багато років поспіль заставляла себе стерти з пам'яті ці болючі стосунки, цю залежність від цього красивого, самовпевненого красеня, який з'явився в її житті несподівано, в період невпевненості, сумнівів та шаленого прагнення, щоб її помітили та кохали. Саме на межі розриву були стосунки з її чоловіком Артуром. Єва тоді працювала в магазині продавцем одягу і відчувала, що вона точно не на своєму місці. Щоденна монотонна робота вбивала її!
І ось одного дня зайшов він і це було кохання з першого погляду! Едуард був стрункий, гарної тілобудови чоловік 33 років, такий собі Дон Жуан.

PicsArt_11-30-08.55.17.jpg

He was a businessman and his office with large spacious windows facing the street was near her shop. She later learned that he was a karate master! Trained seriously and every day. He was cold-blooded and cruel, like a predator who sensed prey! But at first Eve did not notice.
It all started very nicely, he invited Eva to dine in an expensive restaurant in their city, and they had fun and relaxed time. Passion was in the air and it worried her. But of course she was waiting for a romantic and tender development of events, flowers and walks, a declaration of love. Her imagination painted her a beautiful relationship, and the fact that they will forever be grateful to each other, even if they can not be together ...
And here's the next expected date in the evening after work, they were walking in nature outside the city and everything was so beautiful. But on the way back, Edward suddenly, without asking Eva's opinion, returned his car to the forest ... He put his hand on her leg! What? Is my price one lunch at a restaurant? Eve thought. In an instant, she seemed sober from her "love." Is that all you need? Dumb sex in the car? No. It will not be like that with me! The shock of her fabulous prince being another dog was so strong that she remained silent all the way until he brought her to the city.
She imagined one thing, and he imagined another. For Eve, such a relationship, when she was just a thing used, was unacceptable.
It was many years before Eve was completely cured of this pathological addiction.
Many books where she read and practiced how to learn to love yourself in order to stop being a victim and not attract, like a magnet, predators into your life ...
And in the book "Secret of the Goddess" She read a phrase that gave her an answer to the event of her youth. "The most tender and highly developed organ in a man is his EGO ... (To be continued)

Він був бізнесменом і його офіс з великими просторими вікнами , які виходили на вулицю, був недалеко від її магазину. Пізніше вона довідалась, що Едуард був майстром карате! Тренувавася серйозно і щодня. Був холоднокровним і жорстоким, схожим на хижака, який відчув здобич! Але спочатку Єва цього не помітила.
Все починалось дуже красиво, він запросив Єву пообідати в дорогий ресторан їхнього міста, і вони весело і невимушено провели час. Пристрасть була в повітрі і це хвилювало її. Але звичайно ж вона чекала романтичного і ніжного розвитку подій, квітів і прогулянок, освідчення в коханні. ЇЇ уява малювала їй красиві стосунки, і те, що вони назавжди залишаться вдячні один одному, навіть якщо не зможуть бути разом...
І ось наступне очікуване побачення увечері після роботи, вони гуляли на природі за містом і все було так прекрасно. Але на зворотньому шляху Едуард раптом, не питаючи думки Єви, повернув свій автомобіль в ліс... Він поклав руку на її ногу! Що? Невже моя ціна - один обід в ресторані? - думала Єва. Вмить вона наче протверезіла від свого "кохання". Це все - що тобі треба? Тупий секс в машині? Ні. Зі мною так не буде!
Шок від того, що її казковий принц виявився черговим кобелем, був таким сильним, що вона мовчала всю дорогу, поки він не привіз її в місто.
Вона уявляла одне, а він уявляв собі інше. Але для Єви такі стосунки, коли вона була лише річчю, яку використали, були неприпустимі.
Пройшло багато років, поки Єва повністю вилікувалась від цієї паталогічної залежності.
Багато книг, де вона читала і практикувала, як навчитись любити себе, щоб перестати бути жертвою і не притягувати , як магніт, в своє життя хижаків...
І в книзі "Секрет богині" Вона прочитала одну фразу, яка дала їй відповідь на подію юних років. "Найніжніший та сильно розвинутий орган у мужчини - це є його ЕГО... ( Далі буде )

PicsArt_11-30-08.42.41.jpg

Free images taken from PicsArt.

You can read the previous part
Eve memoirs

Ви можете прочитати тут попередню частину
Eve memoirs

And also you can read the story from the beginning in three collections of seven parts:

Thank you for your time.

Дякую за ваш час.

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
2 Comments