This content got low rating by people.

Who am I? Introduce myself

Who am I? It seems that the name of the blog @whoi speaks for itself that the article will be unusual for the community. I know @whoami would be correct in English, but this account is already taken. Well, whoi is also a good option, and much shorter. I am one of the old/new users who found HIVE back in 2017 as STEEM. During this time, I tried almost all the topics for blogging… Well, except that I did not publish in the scotbot dporn, and that's almost everything. The last few months I was on a kind of creative vacation and thought, what to write about?

Хто я? Здається це ім’я блогу @whoi саме за себе говорить, що стаття представлення спільноті буде незвичною. Знаю, що на англійській мові правильно було б @whoami, але цей обліковий запис уже був зайнятий. Що ж, whoi – також непоганий варіант, до того ж значно коротший. Я один із старих/нових користувачів, який застав HIVE ще в 2017 році у вигляді STEEM. За цей час, чого я тільки не пробував у вигляді теми для блогінгу… Ну, хіба що не публікував у скотботі dporn, а так то спробував майже все. Останні декілька місяців був у своєрідній творчій відпустці та думав, про що писати?


20211129_181847_snapseed.jpg


Admittedly, a big role in the fact that I returned to the publications plays a crazy course HIVE, which made a great gift on New Year's Eve. I got the idea to run my own blog from @zirochka, who inspired me with her Sonya - to start almost from scratch.

Признаюсь, велику роль в тому, що Я повернувся до публікацій відіграє шалений курс HIVE, який зробив прекрасний подарунок на передодні новорічних свят. Ідею для ведення власного блогу я почерпнув у @zirochka, яка зі своєю Сонею надихнула мене – почати все майже з чистого листа.


20211129_181755.jpg


My blog has its protagonist, whose owner came up with the name - "Sosiska", please do not confuse with the sausage. He is cheerful, inquisitive and likes to be photographed in various unusual places. It is these photos in combination with interesting (I hope) stories that I will tell in this blog.

В мого блогу є свій головний герой, якому його власник придумав ім’я – «Сосіська», прохання не плутати із сосискою. Він веселий, допитливий і любить фотографуватись у різних незвичних місцях. Саме цими фото у поєднанні із цікавими (маю надію) історіями я і буду розповідати в цьому блозі.


20211129_181718_snapseed11.jpg


It will be very easy for me, because the owner of Sosiska, whose small handles you see in the photo, will help me. Now we will have an occasion to once again go on a journey of new experiences to walk with our Sosiska and share these experiences with the world.

Мені буде дуже просто, адже мені буде допомагати власник Сосіськи, маленькі ручки якого ви бачите на фото. Тепер в нас буде привід зайвий раз вибратись у подорожі за новими переживаннями, щоб вигуляти нашого Сосіську і поділитись цими переживаннями із світом.


20211129_181734.jpg


Perhaps Sosiska will not only travel and take pictures, but also think about various simple things that seem difficult without a solution. As soon as he manages to understand something difficult, he will try to tell it in his own simple words, in no way claiming status expert in these matters. Which the Sosiska is an expert, it's funny :)

Можливо, Сосіска буде не тільки подорожувати і фотографуватись, а й думати над різними простими речами, що здаються складними питаннями без вирішення. Як тільки буде вдаватись щось складне зрозуміти, буде намагатись розповідати це своїми простими словами, ні в якому разі не претендуючи на експертність в цих питаннях. Який із Сосіски експерт, аж смішно :)


20211129_181718.jpg


It is nice to see that the Ukrainian community on HIVE is becoming more interesting and stronger. I think it will find a place for me. I am writing this message, and I am already in anticipation of the future viewing of other users of the Ukrainian community and the hive in general, conversations in the comments and at various fests.

Приємно бачити, що українська спільнота на HIVE стає все цікавішою і сильнішою. Думаю, в ній знайдеться місце і для мене. Пишу це повідомлення, а сам уже в передчутті від майбутнього переглядання інших користувачів української спільноти та вулику в цілому, бесід в коментарях та на різних фестах.

20211129_181847_snapseeds.jpg

As the icing on the cake, I may finally be able to answer the question, "Who am I?", From which I began this message.

І, як вишенька на торті, можливо я врешті решт зможу дати відповідь на питання «Хто я?», з якого я почав це повідомлення.

20211129_181916.jpg

Thanks to everyone who read to the end. If you liked the message, do not be lazy to share it with your friends.

Дякую усім хто дочитав до кінця. Якщо Вам сподобалось повідомлення не полінуйтесь поділитись ним із своїми друзями.🙃

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
19 Comments