This content was muted by Pinmapple moderators for not following community guidelines.

The Fairy-tale Garden of Lights in Krakow - House of Snow White

kr00000000.jpg

kr000000000.jpg

kr000000.jpg

The Garden of Lights is an amazing visual event aimed mainly at our children, but also adults will feel the magical world of fairy tales that are timeless and probably also remember from their childhood.

Ogród Świateł to niesamowite wydarzenie wizualne skierowane głównie dla naszych dzieci, ale również dorośli poczują magiczny świat bajek, które są ponadczasowe i zapewne pamiętają również ze swojego dzieciństwa.

kr0000000.jpg

kr00000.jpg

kr0000.jpg

The event is organized this year in 3 large cities in Poland and is divided thematically.

Impreza organizowana jest w tym roku w 3 dużych miastach w Polsce i podzielona jest tematycznie.

kr000.jpg

kr00.jpg

kr0.jpg

Warsaw presents the events of the fairy tale "Peter Pan", Krakow shows themes from the Fairy Tale of Snow White and the 7 Dwarfs, while Silesian Legendia Amusement Parks will tell us about Aladdin's Lempa.

Warszawa przedstawia wydarzenia z bajki Piotruś Pan, Kraków motywy z Bajki o Królewnie śnieżce i 7 krasnoludkach, natomiast Śląski Parki rozrywki Legendia opowie nam o Lempie Alladyna.

kr03.jpg

kr05.jpg

kr06.jpg

The fairy-tale world of Snow White and the 7 Dwarfs

Bajkowy Świat Królewny Śnieżki i 7 Krasnoludków

kr01.jpg

Today I am taking you to Krakow to the Snow White World in the light and multimedia edition.

Zabieram Was dzisiaj do Krakowa do Świata Królewny Śnieżki w wydaniu świetlnym i multimedialnym.

kr12.jpg

kr13.jpg

The entire Krakow project called "The Garden of Lights" consists of about 30 light installations depicting scenes from the lives of our fairy-tale favorites.

Całe krakowskie przedsięwzięcie nazwane ,,Ogród Świateł,, składa się około 30 instalacji świetlnych, przedstawiających sceny z życia naszych bajkowych ulubieńców.

kr16.jpg

kr18.jpg

We will see there, for example, a dwarf house, which is a 12-meter light tunnel.

Zobaczymy tam na przykład domek krasnoludków, który stanowi 12 metrowy tunel świetlny.

kr04.jpg

kr21.jpg

We will also see a diamond mine there and amazing-looking illuminated mineral models.

Zobaczymy tam również kopalnię diamentów i niesamowicie wyglądające podświetlone makiety minerałów.

kr23.jpg

There is also a multimedia Christmas tree, made of 30,000 LEDs, which constantly has its colors

Jest również choinka multimedialna, stworzona z 30 tysięcy diod LED, która nieustannie mienia swoje kolory

kr07.jpg

kr08.jpg

kr09.jpg

kr10.jpg

Light and laser shows are also very popular.

Bardzo popularne są również pokazy świetlne i laserowe.

kr16.jpg

kr17.jpg

The staging also includes elements of games and activities for children, such as waking the Sleeping Beauty from sleep and the happy end of the fairy tale.

W inscenizację wplecione są również elementy gier i zabaw dla dzieci np. wybudzanie Śpiącej Królewny ze snu i szczęśliwy finał bajki.

kr14.jpg

kr15.jpg

All illuminated figures and characters are surrounded by light, picture and sound frames, so the photos do not fully reflect the dynamics of this show.

Wszystkie podświetlane figurki i postacie otoczone są zarówno oprawą świetlną, obrazową jak i dźwiękową, dlatego zdjęcia nie oddają w pełni dynamiki tego przedstawienia.

kr20.jpg

kr24.jpg

kr25.jpg

kr26.jpg

It is therefore worthwhile, if someone has the opportunity, to go in person and feel the dynamic, secret and fairy-tale world.

Warto zatem, jeśli ktoś ma okazję, wybrać się osobiście, i poczuć dynamiczny, sekretny i bajkowy świat.

las01.jpg

las02.jpg

The project takes place on an area of 6 hectares of park, where over 500,000 colored LEDs are located on the trees, which illuminate them beautifully.

Przedsięwzięcie rozgrywa się na powierzchni 6 hektarów parku gdzie, na drzewach ulokowano ponad 500 tysięcy kolorowych diod Led, które pięknie je oświetlają.

las03.jpg

las05.jpg

Enjoy 😎

ornament_travel1_copy.png

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
8 Comments