Mekka of surfers - Lombok, the city of Kuta - my trip around Indonesia

obraz.png

kut06.jpg

kut07.jpg

A trip around Indonesia took us to the island of Lombok. We moved to Kuta. It was supposed to be the best surfing spot in the area. And so it was. Giant waves and lots of local youth with boards. I was going to learn to surf, but when I saw young people warming up freely doing splits, I gave up the idea.

Podróż po Indonezji zaprowadziła nas na wyspę Lombok. Zamieszkaliśmy w miejscowości Kuta. To podobno miało być najlepsze w okolicy miejsce do uprawiania surfingu. I tak też było. Gigantyczne fale i mnóstwo lokalnej młodzieży z deskami. Miałem zamiar nauczyć się pływać na desce surfingowej, ale jak zobaczyłem rozgrzewkę młodych ludzi, którzy swobodnie robili szpagat, zarzuciłem pomysł.

kut01.jpg

kut03.jpg

kut04.jpg

Indonesia, Lombok island - Kuta. It is famous for its beautiful beaches and lush vegetation. Some say the beaches are prettier than those in Bali. I agree with them.

Indonezja, wyspa Lombok - Kuta. Słynie z pięknych plaż i bujnej roślinności. Niektórzy twierdzą, że plaże są ładniejsze niż na Bali. Zgadzam się z nimi.

kuta19.jpg

kuta20.jpg

kuta22.jpg

obraz.png

obraz.png

obraz.png

obraz.png

obraz.png

obraz.png

obraz.png

obraz.png

obraz.png

On some beaches in Lombok there is sand in the form of sharp balls. It has a consistency of granules composed mainly of corals and shell particles, not silicon. As we go, we sink into our ankles, so it's not very pleasant. And sometimes painfully. Although the other side we have a natural, free peeling.

Na niektórych plażach na Lombok znajduje się piasek w postaci ostrych kulek. Ma konsystencję granulek składających się głównie z korali i cząstek muszli, a nie krzemu. Idąc, zatapiamy się w kostkach, więc nie jest to zbyt przyjemne. A czasem boleśnie. Chociaż z drugiej strony mamy naturalny, darmowy peeling.

obraz.png

obraz.png

obraz.png

obraz.png

You need a lot of strength, courage and skill to face the 10-meter waves. For this Indonesian youth, surfing is a lifetime. Almost all of these young boys and girls have some sort of memento in the form of a scar on their body. Big waves are created where there is a rocky reef. Contact with these rocks is very painful.

Trzeba mieć dużo siły, odwagi i umiejętności, żeby stawić czoła 10-metrowym falom. Dla tej indonezyjskiej młodzieży, surfowanie to całe życie. Prawie każdy z tych młodych chłopców i dziewczyn ma jakąś pamiątkę na ciele w postaci blizny. Duże fale powstają w miejscu gdzie jest skalista rafa. Kontakt z tymi skałami jest bardzo bolesny.

kuta10.jpg

kuta11.jpg

kuta12.jpg

kuta13.jpg

kuta15.jpg

kuta16.jpg

kuta17.jpg

kuta18.jpg

We had the opportunity to see the exercises of the Indonesian army, we felt like on a film set of some war production.

Mieliśmy okazję zobaczyć ćwiczenia indonezyjskiego wojska, poczuliśmy jak na planie filmowym jakiejś wojennej produkcji.

kut07.jpg

kut08.jpg

obraz.png

Unlike crowded Bali, the beaches on Lombok Island are less frequented. You can easily find a piece of beach just for yourself, away from the hustle and bustle and crowds of tourists.

W przeciwieństwie do zatłoczonego Bali, plaże na wyspie Lombok są mało uczęszczane. Z łatwością można znaleźć kawałek plaży tylko dla siebie, z dala od zgiełku i tłumu turystów.

obraz.png

kut05.jpg

kut06.jpg

kuta19.jpg

kuta23.jpg

ornament_travel1_copy.png

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
15 Comments