I am an African marabou, my name is Marek and I am probably 48 years old - Silesian ZOO

mar07.jpg

The story of Marek's marabou

Historia marabuta Marka

Marek is the oldest resident of the Silesian Zoo. Nobody knows the exact date of his birth, but it is believed that he was born between 1972 and 1988, and he came to our zoo in 1989.

Marek to najstarszy mieszkaniec Śląskiego ZOO. Nikt nie zna dokładnej daty jego narodzin, ale przypuszcza się, że urodził się między 1972 a 1988 rokiem, a do naszego ZOO przybył w 1989 roku.

mar0000.jpg

His name is the result of a competition organized by Rebel Garden Cafe. The name Marek was chosen by lot. On that day he received a fish cake from sponsors.

Jego imię to wynik konkursu zorganizowanego przez Rebel Garden Cafe. Na drodze losowania wybrano imię Marek. Tego też dnia otrzymał on od sponsorów tort rybny.

mar09.jpg

He was born under natural conditions in which he would normally live up to 20 years. On the other hand, in breeding conditions, marabou can live up to 30 years.

Urodził się warunkach naturalnych, w których to normalnie dożyłby maksymalnie 20 lat. Natomiast w warunkach hodowlanych marabuty dożywają 30 lat.

mar00.jpg

mar10.jpg

Our Marek is therefore a phenomenon, because he is already 48 years old and when I meet him every now and then, he does not seem to be going to the afterlife.

Nasz Marek jest więc fenomenem, bo ma już 48 lat i jak go spotykam co jakiś czas, nie wygląda na takiego, który wybierałby się w zaświaty.

mar17.jpg

Generally, Marek is not going anywhere, because he cannot. Every few days, when he feels a breeze, he spreads his wings, lines himself to the wind and tries to take to the skies, sorry to see it, but it is impossible. Marabou Marabou, like most birds, has cut wings that prevent him from flying.

Generalnie to Marek nigdzie się nie wybiera, bo nie może. Co kilka dni, gdy poczuje powiew wiatru rozkłada skrzydła, ustawia się do wiatru przodem i próbuje unieść się w przestworza, przykro na to patrzeć, ale to niewykonalne. Marabut Marek jak większość ptaków ma podcięte skrzydła, które nie pozwalają mu na żaden lot.

mar06.jpg

On the other hand, Mark's observers often depart, because his run is located right next to the Rebel Garden beer hall, where hundreds of people pass by every day, and as in a pub, they are often under the influence of alcohol. Sometimes they try to talk to Marek, but the unmoved one usually stands on one leg and only watches them if some daredevil wants to invade his area.

Często natomiast odlatują obserwatorzy Marka, bo jego wybieg usytuowany jest tuż przy piwiarni Rebel Garden, gdzie codziennie przewijają się setki ludzi, i jak to w knajpie, bywają pod mocnym wpływem alkoholu. Czasami próbują zagadać do Marka, ale ten niewzruszony stoi najczęściej na jednej nodze i tylko im się przygląda, czy aby jakiś śmiałek nie chce wtargnąć na jego teren.

mar16.jpg

Fortunately, there is a net and a fence, because Marek does not like company and his strong beak can really hurt.

Na szczęście jest siatka i ogrodzenie, bo Marek nie przepada za towarzystwem, a jego silny dziób naprawdę może zrobić krzywdę.

mar19.jpg

Every day he gets a large portion of fish, then there is a slight stench of decaying fish meat in the adjoining bar. For Marek, it is a rarity, because in nature it eats mostly carrion. Nature has adapted him to this.

Codziennie dostaje sporą porcję ryb, wtedy w sąsiadującym barze unosi się lekki smród rozkładającego się rybiego mięsa. Dla Marka to rarytas, bo w naturze żywi się przeważnie padliną. Do tego przystosowała go natura.

mar05.jpg

mar24.jpg

A huge, massive and strong beak, an unfledged head and neck are designed to penetrate the entrails of dead animals, and the acids produced in its digestive system will digest even rotten meat.

Ogromny, masywny i silny dziób, nieopierzona głowa i szyja wręcz stworzone są do penetrowania wnętrzności martwych zwierząt, a kwasy wytwarzane w jego układzie trawiennym strawią nawet zgniłe mięso.

mar00000.jpg

mar15.jpg

In the nineteenth century, marabou were on the verge of extinction, as they were hunted to obtain their feathers, which were used in the production of dactyloscopic brushes and fishing accessories. Currently, the African marabou is no longer an endangered species.

W XIX wieku marabuty znalazły się na skraju wymarcia, gdyż polowano na nie aby pozyskać ich pióra, które wykorzystywane były do produkcji pędzli daktyloskopijnych oraz akcesoriów wędkarskich. Obecnie Marabut afrykański nie jest już gatunkiem zagrożonym wyginięciem.

mar11.jpg

In nature, marabou are found in Africa, south of the Sahara. They live in meadows, savannas, wetlands, shores of lakes and rivers and lakes. Often seen in landfills and around fishing villages. Even though carrion is their main meal, live fish, insects, frogs, small reptiles, rodents, and small birds are of great concern.

W naturze marabuty występują w Afryce, na południe od Sahary. Zamieszkują łąki, sawanny, mokradła, brzegi jezior i rzek i jezior. Często widywane na wysypiskach śmieci i w okolicach wiosek rybackich. Mimo iż padlina stanowi ich główny posiłek, nie pogardzą one żywymi rybami, owadami, żabami, drobnymi gadami, gryzoniami i małymi ptakami.

mar09.jpg

mar23.jpg

This bird can grow up to 1.5 m in height and 9 kg in weight. It is known for one of the largest wingspans in the world - an average of 230-290 cm.

Ptak ten może osiągnąć wielkość do 1,5 m wysokości i 9 kg wagi. Znany jest z jednej z największych na świecie rozpiętości skrzydeł – średnio 230-290 cm.

mar13.jpg

A characteristic feature of scavengers, like vultures, is an unwashed neck and head. The beak, on the other hand, has a conical shape, it is long and hard.

Cechą charakterystyczną dla padlinożerców, podobnie jak u sępów jest niepierzona szyja i głowa. Dziób natomiast ma stożkowaty kształt, jest długi i twardy.

Under the beak, on the dewlap, there is a skin pouch that makes it possible to emit characteristic sounds during the mating season.

Pod dziobem, na podgardlu znajduje się worek skórny, który umożliwia wydawanie charakterystycznych dźwięków w okresie godowym.

mar21.jpg

mar12.jpgmar15.jpg

p1160932.jpg

In nature, the animal lives in large herds, often 1000 individuals. She leads mainly a sedentary lifestyle.

W naturze zwierzę żyje w dużych stadach, często liczących 1000 osobników. Prowadzi głównie osiadły tryb życia.

mar01.jpg

mar20.jpg

Marabou are great flyers, thanks to their huge wings, they can rise to a height of up to 4 km.

Marabuty są świetnymi lotnikami, dzięki swoim ogromnym skrzydłom, potrafią się unieść na wysokość nawet 4 km.

mar18.jpg

Our Marek is currently on the catwalk, but when frosts appear, he will have to move to a warmer place.

Nasz Marek przebywa w tej chwili na wybiegu, ale gdy pojawią się przymrozki, będzie musiał przeprowadzić się do pomieszczenia w cieplejsze miejsce.

ptaki.png

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
5 Comments