68

littleksroad

100.00
小K
對於很多人來說,返工就係唯一的搵錢方法,因為唔返工就無錢洗,尤其是係香港呢個生活水平高既地方,想上車都要講緊成千萬起跳,靠返工供樓都要供大約50年,小K認為好的開始就是成功的一半,投資呢一門課從小學到大學是完全沒有教過的
872
30
32
likerid:kitrewq000
April 28, 2020