Free English-Filipino translation service

free translation service.jpg

The image is from Pixabay (excluding text)
Ang larawan ay mula sa Pixabay (maliban sa teksto)


Free English-Filipino translation service

@savvyplayer will manually translate any text of acceptable length from English to Filipino, or Filipino to English. This service is free, yet upvotes and tips are highly appreciated. The translated text will be provided in less than 24 hours (usually in less than 12 hours).

People can also request to have all of their new posts or comments written in English or Filipino translated to the other language without further requests.

Rules

 1. The requester must be a Hive user.
 2. Translation requests are subject to approval.
 3. The text to be translated must already be posted on Hive.
 4. The translated text will be posted as a comment on any of the requester's Hive posts specified by the requester.
 5. The text to be translated must be in a friendly tone (no bad words, hate speech, etc.).
 6. Translations are accurate, but not perfect. This is due to unavoidable changes in meaning when translating words in one language to another.
 7. I reserve the right to pause or stop providing the service anytime for any reason.

Libreng serbisyo ng pagsalin ng wikang Pilipino at Ingles

Isasalin ko nang manu-mano ang anumang teksto na may angkop na haba mula Ingles sa Pilipino, o Pilipino sa Ingles. Ang serbisyong ito ay libre; gayunpaman ay talagang pinahahalagahan ang upvotes at tips. Ang naisaling teksto ay ilalathala sa loob ng 24 na oras (ang karaniwan ay sa loob ng 12 oras).

Ang sinuman ay maaari ding humiling na ang lahat ng kanilang mga bagong paskil o puna na nakasulat sa Ingles o Pilipino ay kusa nang isalin sa kaukulang wika.

Mga patakaran

 1. Ang gagamit ng serbisyo ay kailangang gumagamit ng Hive.
 2. Ang pagpapasalin ng wika ay kailangan munang sang-ayunan (ng tagapagsalin).
 3. Ang teksto na isasalin ay kailangang nakapaskil na sa Hive.
 4. Ang naisaling teksto ay ipapaskil bilang isang komento sa anumang paskil o komento ng gumagamit ng serbisyo na itinakda niya.
 5. Ang teksto na isasalin ay kailangang mabuti ang pananalita (walang pagmumura, mga salitang naghahamak sa tao batay sa kanilang uri, at iba pa).
 6. Ang mga pagsasalin ay wasto, ngunit hindi perpekto. Ito ay dahil sa mga hindi maiiwasang pagbabago sa kahulugan kapag nagsasalin ng mga salita sa ibang wika.
 7. Pinananatili ko ang karapatan ako na itigil nang pansamantala o tuluyan ang serbisyong ito anumang oras at sa anumang kadahilanan.

Feel free to request a translation! Huwag mahiyang magpasalin!

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
1 Comment