PRINCE JULIAN - Guide on the card | Гайд по карті (EN | UA))

EN
UA
Hello friends. Given the constant growth in the number of new players in the best cryptogame of today - @splinterlands, decided to start a series of guides about all the cards in this game. At the very least, it will definitely be better than tournament statistics. As a result of this venture - I want to publish an article with links to guides on all existing cards in the game.Привіт друзі. Враховуючи постійний ріст кількості нових гравців в кращій криптогрі сучасності - @splinterlands, вирішив розпочати серію гайдів про всі карти в цій грі. Як мінімум, це точно буде краще, ніж суха статистика про участь в турнірах. Як підсумок цієї затії - хочу опублікувати статтю із посиланнями на гайди по всім існуючим картам у грі.


EN
UA
In @splinterlands I have been playing with varying degrees of success since 2018. During this time, I managed to play almost all the cards, win more than one tournament, and sell almost all the cards in 2020, just a year without waiting for the wild growth of the game's popularity. So I think I have a moral right to share my impressions of each card. I decided to start the series with the most important cards - Summoners, with the most favorite card I ever played and owned - PRINCE JULIAN.В @splinterlands я граю із перемінним успіхом із далекого 2018 року. За цей час мені вдалось пограти майже всіма картами, виграти не один турнір, та продати майже всі карти в 2020 році, всього рік не дочекавшись шаленого росту популярності гри. Тому я думаю, що маю моральне право ділитись своїм враженням стосовно кожної з карт. Почати серію я вирішив із найбільш важливих карт - Summoners, з найулюбленішої карти якою я колись грав та володів - PRINCE JULIAN.

Prince Julian

EN
UA
PRINCE JULIAN - PROMO card summoner, the elements of the dragon, issue of which has already expired. Only 90 such cards are circulating in the game. 7 of which have gold foil. All of these cards have a maximum level, so I won't even consider using this card in a game in leagues below the diamond. The price, as of November 29, 2021, is $ 30,000 for the regular one. I exchanged my PRINCE JULIAN & @bjl1203 for cards with an equivalent value of about $ 900. The price of the card with gold foil is unknown at the time of writing, as none of the owners put it up for sale. Ordinary card foil has 32550 CP, gold foil - 551250 CP.PRINCE JULIAN - ПРОМО карта суммонер, стихії дракона випуск якої вже закінчився. В грі циркулює лише 90 таких карт. 7 із яких мають золоту фольгу. Усі ці карти мають максимальний рівень, тому я навіть не буду розглядати варіанта використання цієї карти у грі в лігах нище за бриліант. Ціна, станом на 29.11.2021, на звичайну - 30000 $. Свою я обміняв @bjl1203 на карти еквівалентною вартістю біля 900$. Ціна карти із золотою фольгою невідома на момент написання повідомлення, так як ніхто із володарів не виставив її на продаж. Звичайна фольга карти має 32550 СP, золота фольга - 551250 СP.

EN
UA
Strengths. PRINCE JULIAN is a great choice when you need to play low mana. The mana of 12-15 units is where using this card gives the maximum advantage. The ability to minus one health point often comes as a nasty surprise to the cards, with the ability to heal. For example, the Gold Dragon under the influence of PRINCE JULIAN, losing 1 health point, will recover only 2 points, which is a huge difference in the game in the Champions League. Also, PRINCE JULIAN perfectly plays in a pair with cards of elements of death having Weaken skill.Сильні сторони. PRINCE JULIAN - прекрасний вибір, коли необхідно грати на низькій мані. Мана в 12-15 одиниць - це те, де використання цієї карти дає максимальну перевагу. Здібність в мінус одне очко здоров’я часто стає неприємною несподіванкою для карт, із здатністю до зцілення. Наприклад, Gold Dragon під дією здібності PRINCE JULIAN втративши 1 очко здоров’я буде відновлюватись тільки на 2 очки, що в грі в лізі чемпіонів має колосальну різницю. Також, PRINCE JULIAN прекрасно грає в парі із картами стихії смерті, що мають навих Weaken.
Weak sides. Low efficiency in battles with mana points 16-20, and almost no efficiency in battles with mana 20+Слабкі сторони. Низька ефективність у боях із очками мани 16-20, та майже відсутня ефективність в боях із запасом мани 20+.

EN
UA
As a summary - PRINCE JULIAN this fan card. The game this cards has its own unique sophistication, but not always efficiency. I think Selenia Sky or Camila Sungazer are much more efficient and cost-effective options for both buying and renting. But, PRINCE JULIAN is a kind of dark horse, which can be a pleasant surprise for any opponent.Як резюме - PRINCE JULIAN фанова карта. Гра неє має свою унікальну вишуканність, але не завжди ефективність. Думаю, Selenia Sky чи Camila Sungazer значно ефективніші та економічно вигідніші варіанти, як купівлі так і аренди. Але, PRINCE JULIAN - це своєрідна темна конячка, що може бути приємним сюрпризом бля будь-якого суперника.

EN
UA
Sorry, the first message turned out to be so voluminous. In the process of its creation, I decided in the future to be more concise.Пробачте, що перше повідомлення вийшло таким об'ємним. В процесі його створення вирішив далі бути більш лаконічним.

If you were interested in this message, don't forget to share it with your friends.

Якщо Вам було цікаве це повідомлення не забудьте поділитись ним із своїми друзями.

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
5 Comments
Ecency