β€œSilver-Gold Cycles" Strategy of Buying, Selling and Holding Silver and Gold – 17SE21 β€˜The Captain’s Chartwork!’

captains-chartwork.jpg
bearings.jpg

πŸ“πŸ“πŸ“πŸ“
Silver-cycles-Scotland.jpg
whale.jpg
3.jpg

"Jumpin' jelly fesh! We've got oorselves a monster Silvers Buy Cycle, a real 'Whale'!! Cheil th' longboats! Ahh'm gonnae harpoon me some silvers!!!"
3.3.jpg
"We noo hav a scuttle day Silvers Buy Cycle an' it is showin' nae signs of weakenin'! An' in those a scuttle days we've hud fower buys. Thes is a real monster of a cycle muckers an' nae a body knows hoo lang it may lest. (Weel...maybe th' Brine Witch Ursula, but those fa ask 'er dornt usually return.)
sea-witch.2.jpg

β›΅ β›΅ β›΅ β›΅

1.jpg

whale.jpg
4-Wed.jpg

"Blimey! Th' tois day Gauld Buy Cycle has come oan fest an' strang! Anither whale of a Buy Cycle! Will Ahh havs enaw coppers tae buy me some gauld tay? Lit me gang coont! Dornt lit yer emotions git aheid o' yer poochbook!" 😎 -Keptin
3.2.jpg

whaling-ship.jpg

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
nibble.jpg
minnows.jpg
Honor-th.jpg

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Current Contest Prize:
Britannia-tenth-oz-8.jpg
Britannia.jpg

πŸ“πŸ“πŸ“πŸ“

Pictographic Patterns an' sae forth:

8b.jpg

14OC-1.jpg

15-1.jpg

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Vocab fur lainlubbers:

a body (one)
a scuttle (six)
afair (before)
aff (off)
ahh (I)
ain (and)
anither (another)
'att (that)
athwart (across)
barnie (fight)
ben (through)
bevvy (drink)
bloody nora (bad luck)
bludy heel (bloody hell)
brine (sea)
caller (fresh)
cannae (cannot)
cheil (man)
coorie (hurry)
dae (do)
dobber (bastard)
donner (walk)
doon (down)
dorn't (don't)
een (eyes)
enaw (enough)
fa (who)
fauld (fold)
feit (feet)
fin'
follaw (follow)
fower (four)
frenk (Frank)
fur (for)
gain (gone)
gang (go)
gauld (gold)
glaikit (stupid)
gonnae (going to)
hain (hand)
hauld (hold)
haur (here)
heel (hell)
heem (him)
hiner (hope)
hodden (common, inexpensive)
hoo (how)
isnae (is not)
jawbox (sink)
ken (know)
knaw (know)
laddie (boy)
lang (long)
lassie (girl)
lest (last)
lit (let)
loch (like)
loon (boy)
'main 'en (come on)
min' (mind)
mirk (dark)
nae (no, not))
noo (now)
oan (on)
och (oh)
onie (any)
oot (out)
pit (put)
poochbook (pocketbook)
poke (pocket)
puir (poor)
reit (right)
rin (run)
scran (food)
sheit (sheet)
silvers (silver)
spyug (bird)
stoaner (hard)
strang (strong)
swally (beer)
swatch (look)
tae (to)
tay (too)
teels (tell)
thaur (there)
tint (lost)
tois (two)
ur (or)
wav (wave)
wee (little)
weel (well)
whit (what)
wi' (with)
ye (you)

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Spyugs-from-th-crew.jpg
Handofzara.jpg
handofzara (66)in #leofinance β€’ yesterday
"We shall buy like the minnows, one nibble at a time!"

"Aye we will Lad! One nibble at a times!" 😁 -Keptin

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

References: - Pictures from: www.freeimages.com, www.pexels.com, pixabay.com, British Royal Mint 1/10 oz sovereign coin, 'Queen's Beasts', Privateer: 'No Prey No Pay'- Elemental Mint, JMBullion, Wikipedia.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Disclaimer: "Ahh'm nae a fockin' precioos metals advisur, nur do Ahh wants ta be! Ahh'm jist a dedicated stacker in search o' hoddin silvers an' gauld! (Anyain who says otherwise is likely ta git rin- thru!) - Captain Joshua Gavin Slane

C-Slane-12.jpg

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
12 Comments