[PL] Polowanie na maskonury na Runde [or] Puffin hunting on Runde [ENG]


Uwielbiam Norwegię! Dotychczas udało mi się ją odwiedzić trzykrotnie. Z tego dwa razy wpadłam na wyspę Runde - aby rzucić okiem na przecudne maskonury (i oczywiście wspaniałe widoki).

I love Norway! So far I have visited it three times. Out of this, I popped into Runde Island twice - to get a glimpse of the gorgeous puffins (and of course great views too).

Za pierwszym razem pojechałam tam w maju 2012 roku, kolejnym - w czerwcu 2015.

The first time I went there in May 2012, the second - June 2015.

Runde to wyspa w gminie Herøy w hrabstwie Møre og Romsdal w Norwegii. Wyspa liczy 113 mieszkańców (2015 r.) I jest połączona mostem Runde z wyspą Remøya na południu.

Runde słynie z ogromnej liczby ptaków. Mówi się, że wyspę zamieszkuje od około 500 000 do 700 000 ptaków morskich, a większość z nich znajduje się na klifach. Centrum Środowiskowe Runde (Runde Miljøsenter) to stacja badawcza na ptasiej wyspie. Runde leży na zachodnim wybrzeżu Norwegii, w pobliżu miast i wiosek, takich jak Fosnavåg, Ulsteinvik, Volda, Ørsta i Ålesund. Ten region Norwegii słynie z długich fiordów i stromych, pokrytych śniegiem gór.

Runde is an island in the municipality of Herøy in Møre og Romsdal county, Norway. The island has a population of 113 people (as of 2015), and it is connected by the Runde Bridge to the island of Remøya to the south. 
Runde is famous for its enormous number of birds. It is said that there are about 500,000 to 700,000 seabirds inhabiting the island, most of them are to be found in the cliffs. The Runde Environmental Centre (Runde Miljøsenter) is a research station at the bird island. Runde lies on the west coast of Norway, close to towns and villages like Fosnavåg, Ulsteinvik, Volda, Ørsta, and Ålesund. This region of Norway is famous for its long fjords and steep, snow-clad mountains.

To akurat zwykła mewa | Just a seagull

Wśród spotykanych ptaków na Runde można wymienić:

  • Maskonur - 100 000  

- Kittiwake czarnonogi - 50 000

- Gil zwyczajny - 8 000

  • Fulmar - 5 500

- Alka zwyczajna - 3 000

  • Głuptak północny - 2 500
  • Orzeł bielik - 20

You can meet on the island:- Atlantic puffin -  100 000  - Black-legged kittiwake - 50 000 - Common guillemot 8 000 - Fulmar 5 500 - Razorbill 3 000 - Northern gannet 2 500 - White-tailed eagle - 20

Polowanie 2012 | Hunting in 2012

Taaaak... 9 lat temu :) | 9 years ago

Hello there!

Maskonur zwyczajny to gatunek średniego ptaka wodnego z rodziny alk.

Zamieszkuje wyspy oraz wybrzeża północnego i środkowego Atlantyku. Występuje na północnoatlantyckim wybrzeżu Ameryki Północnej, Grenlandii, Islandii, Danii, Irlandii, Estonii, Wyspach Owczych, Svalbardzie, Nowej Ziemi oraz atlantyckim wybrzeżu Półwyspu Skandynawskiego i Wyspach Brytyjskich, jak również w Stanach Zjednoczonych. We Francji spotkać go można tylko na wybrzeżach bretońskich. Część wędrownych populacji dolatuje na zimowiska nad zachodnią częścią Morza Śródziemnego. Poza okresem lęgowym spotkać go też można na otwartym morzu okolic północno-zachodniej Afryki.

Sporadycznie pojawia się też na polskim wybrzeżu, w czasie zimowych wędrówek.

The puffin is a medium waterbird from the alk family. 
It lives on the islands and the coasts of the North and Central Atlantic. It appears on the North Atlantic coast of North America, Greenland, Iceland, Denmark, Ireland, Estonia, the Faroe Islands, Svalbard, Novaya Zemlya and the Atlantic coast of the Scandinavian Peninsula and the British Isles, as well as in the United States. In France, it can only be found on the Breton coast. Part of the migratory population ends up in wintering grounds in the western Mediterranean. Apart from the breeding season, it can also be found in the open sea around north-west Africa. It appears sporadically on the Polish coast during winter hikes.

Polowanie 2015 | Hunting in 2015

A tu chyba Ostrygojad zwyczajny | I think this one is Eurasian oystercatcher

Witaj, piękny | Hello beauty

Jego sympatyczny i zabawny wygląd zewnętrzny, o sylwetce z zaokrągloną dużą głową i krótkimi czerwonymi nogami, sprawił, że nazwa łacińska maskonura określa go jako „braciszka arktycznego”.

Wśród wszystkich ptaków morskich wyróżnia go niepowtarzalny, krótki, silny, garbaty dziób o wyraźnym bocznym spłaszczeniu i poprzecznych fałdach, ma szarą nasadę, z dalszą częścią opatrzoną w żółte i pomarańczowe pasy (karby). Specjalne wyżłobienia na dziobie, podobnie jak znajdująca się w szczęce dodatkowa kość, umożliwiają maskonurowi chwytanie w poprzek nawet 10 ryb jednocześnie.

Upierzenie dorosłych ptaków przypomina pingwiny, które prowadzą podobny tryb życia związany z morzem i wybrzeżami. Jednak w naturalnym środowisku ptaki te się nie spotykają – maskonury żyją na północnej półkuli, pingwiny tylko na południowej.

His nice and playful apperance, with a silhouette with a rounded large head and short red legs, makes that the Latin name puffin refers to him as "arctic little brother".
Among all seabirds, it is distinguished by its unique, short, strong, humped beak with a clear lateral flattening and transverse folds, it has a gray base, with the rest provided with yellow and orange stripes (notches). Special grooves in the bow, as well as the additional bone in the jaw, allow the puffin to catch up to 10 fish at one time.
The plumage of adult birds resembles penguins, which follow a similar lifestyle associated with the sea and coasts. However, in the wild, these birds do not meet - puffins live in the northern hemisphere, penguins only in the southern hemisphere.

Zaobserwowano, że ptak używa patyków do drapania się po grzbiecie. Jest to jedyny zaobserwowany przykład używania narzędzi przez ptaki morskie.

Ponadto, naukowcy odkryli, że dziób maskonura jest fluorescencyjny. Według hipotez cecha ta może odgrywać rolę w zachowaniach godowych, tudzież pomagać ptakowi w polowaniu (świecący dziób miałby ułatwiać namierzanie ofiar).

It has been observed that the bird uses sticks to scratch its back. This is the only observed example of the use of tools by seabirds. Scientists found that puffin's beak is fluorescent. The  hypotheses is, this feature may play a role in mating behavior and help the bird in hunting (the glowing beak would facilitate targeting of prey).

Maskonury są jednocześnie znakomitymi pływakami, jak również świetnymi lotnikami. W wodzie potrafią nurkować na głębokość 60 m, gdzie przebywać mogą przez 20-30 sekund. Z kolei w trakcie lotu mogą rozwinąć prędkość do 90 km na godzinę, machając skrzydłami nawet 400 razy na minutę.

Rozzłoszczony ptak rozpościera skrzydła, otwiera dziób i zaczyna tupać, by sprawiać wrażenie groźnego. Jeśli napastnika nie uda się odstraszyć, maskonur atakuje dziobem oraz skrzydłami. Zazwyczaj jednak ptaki te starają się unikać konfrontacji i w tym celu, chcąc zamanifestować swe pokojowe zamiary, opuszczają dziób na pierś, by przechodząc nie prowokować innych osobników. Ptaki te, na co wskazują obserwacje, przykładają ogromną wagę do interakcji społecznych, a ich zachowania potrafią być niezwykle złożone, wręcz ceremonialne. Przykładem może być moment lądowania maskonura, który odpowiednio wysuwa jedną stopę, by pokazać, że nie stanowi dla innych zagrożenia.

Puffins are both excellent swimmers and great flyers. They can dive in water to a depth of 60 m, where they can stay for 20-30 seconds. During flight, they can reach speeds of up to 90 km per hour, flapping their wings up to 400 times per minute. 
When angry, the bird spreads its wings, opens its beak and starts stamping its feet to give the impression of being threatening. If the attacker is not scared off, the puffin attacks with its beak and wings. Usually, however, these birds try to avoid confrontation and for this purpose, wanting to manifest their peaceful intentions, they lower their beaks onto their breasts, so as not to provoke other birds while passing by. Observations show that these birds attach great importance to social interactions, and their behavior can be extremely complex, even ceremonial. An example - when a puffin lands, it extends one foot in special way to show that it does not pose a threat to others.

Główny pokarm to drobne ryby pływające ławicami, rzadziej bezkręgowce zdobywane podczas nurkowania do kilkudziesięciu metrów. Żywi się też małymi skorupiakami wyławianymi z morza.

Podczas pływania pod wodą skrzydła służą mu za wiosła. W poszukiwaniu dobrych łowisk przemierza często duże odległości, oddalać może się nawet do paru kilometrów od lądu.

The main food is small fish swimming in shoals, less often invertebrates captured during diving up to several dozen meters. It also feeds on small crustaceans caught from the sea. When swimming underwater, his wings act as oars. In search of good fisheries, it often travels long distances, it may even be several kilometers from the mainland.

W Polsce podlega ścisłej ochronie gatunkowej.

Człowiek jest odpowiedzialny za zabieranie pokarmu maskonurom. Z jego strony grożą mu też polowania i zwierzęta, jakie ze sobą przenosi, takie jak szczury, psy, które zagrażają im na lęgowiskach. W 2015 r. Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody zmieniła status z „gatunku najmniejszej troski” na „narażone”. W 2018 roku BirdLife International poinformował, że maskonur atlantycki był zagrożony wyginięciem.

In Poland, the puffins are subject to strict species protection.
People are responsible for taking food from puffins. He is also threatened by hunting and animals that he carries with him, such as rats, dogs that threaten them in their breeding grounds.

In 2015, the International Union for Conservation of Nature changed its status from "least concern" to "vulnerable". In 2018, BirdLife International reported that the Atlantic puffin was threatened with extinction. 


*Polowanie tylko z aparatem, podczas wypraw nie ucierpiał żaden ptaszek :)

*Hunting only with camera, no bird was hurt :)

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
6 Comments