Meetingspaces worldwide powered by HIVE? [PL/ENG]

ENG: On Saturday, the Kingdom Without Limit (@krolestwo) was visited by Tymofii from Pereiaslav. This was not his first visit to our premises, nevertheless it had been some time since the last one. Tymofii has been living and working in Prague for over a year. He came to Krakow only for a weekend, and on Saturday evening he visited us. So a rather interesting phenomenon occurred: A Ukrainian and a Pole speaking Czech at a Latvian event (and an Italian was listening it). However, this is nothing surprising. Language mixing is the norm in the Kingdom lately.

PL: W sobotę Królestwo Bez Kresu (@krolestwo) odwiedził Tymofiej z Perejesławia. Nie była to jego pierwsza wizyta w naszym lokalu, niemniej od ostatniej minęło trochę czasu. Tymofiej od ponad roku mieszka i pracuje w Pradze. Do Krakowa przyjechał tylko na weekend, no i w sobotni wieczór przyszedł w odwiedziny. Zaszło więc dość ciekawe zjawisko: Ukrainiec i Polak na łotewskim wydarzeniu rozmawiali po czesku (a przysłuchiwał się temu Włoch). Nie jest to jednak nic zaskakującego. Miks językowy to ostatnio norma w Królestwie.

Latvian evening / Łotewski wieczór

ENG: I have written many times that KBK is an experiment. The format of a non-commercial venue maintained only by the community needs to be experimented with. Too many similar places have failed. That's why we are still looking for a universal formula that would allow us not only to maintain the Kingdom in Krakow, but also to set up other such places in other cities in the future. I make no secret of the fact that I am pinning a lot of hopes here on Hive, as the global platform is undoubtedly a factor in networking.

PL: Wiele razy pisałem, że KBK to eksperyment. Format niekomercyjnego miejsca spotkań utrzymywanego tylko przez społeczność wymaga eksperymentowania. Zbyt wiele podobnych miejsc upadło. Dlatego ciągle szukamy uniwersalnej formuły, która pozwoliłaby nie tylko utrzymać krakowskie Królestwo, ale też w przyszłości założyć kolejne takie miejsca w innych miastach. Nie ukrywam, że spore nadzieje pokładam tutaj w Hive, bo globalna platforma jest niewątpliwie czynnikiem sprzyjającym tworzeniu sieci.

HiveBeeCon

ENG: Hive and Kingdom have exactly the same goal - to make a community. For non-commercial venues, blockchain is an opportunity to create an alternative system, but only if people use the technology. Without this, success is impossible. So it is in Hive's interest to support such initiatives, and in the interest of venues like KBK to support Hive.

PL: Hive i Królestwo mają dokładnie ten sam cel - stworzyć społeczność. Dla niekomercyjnych lokali blockchain jest szansą stworzenia alternatywnego systemu, ale tylko wtedy, gdy ludzie korzystają z tej technologii. Bez tego sukces jest niemożliwy. Stąd w interesie Hive jest wspieranie takich inicjatyw, a w interesie miejsc takich jak KBK jest wspieranie Hive.

Piano purchased for HIVE / Pianino kupione za HIVE

ENG: Creating a network of venues is quite a distant prospect, but it is not unrealistic. I was reassured by a conversation with Timofii. He told me about something called a hackerspace. At first I thought it was a regular fab lab - a kind of public workshop with lots of different tools. We used to neighbour one in Rzeszów (by the way, it's where the tables made from suitcases that are in the Kingdom were made). However, it turned out to be more than that. A hackerspace is not just a place, but also (or perhaps above all) a community. So Timofeii, being a regular at the Prague hackerspace, was able to go to the Krakow hackerspace without too much trouble and spend a few hours working there.

PL: Stworzenie sieci lokali to dość odległa perspektywa, ale nie jest nierealna. Utwierdziła mnie w tym rozmowa z Timofiejem. Otóż opowiedział mi on o czymś co nazywa się hackerspace. W pierwszej chwili myślałem, że to zwykły fab lab - taka publiczna pracownia, w której jest dużo różnych narzędzi. W Rzeszowie sąsiadowaliśmy z jednym (swoją drogą to właśnie w nim powstały stoliki zrobione z walizek, które są w Królestwie). Okazało się jednak, że to coś więcej. Hackerspace to nie tylko miejsce, ale również (a może przede wszystkim) społeczność. Dlatego też Timofiej będąc bywalcem praskiego hackerspace'u mógł bez większych problemów pójść do hackerspace'u krakowskiego i spędzić tam kilka godzin na pracy.

Crochet workshops / Warsztaty szydełkowania

ENG: Meetingspaces (such as KBK) and hackerspaces have many things in common. Such as the fact that they are maintained by the community and are meeting places. However, they differ in proportions. A hackerspace is first and foremost a space for building and creating, where technical people dominate. Aesthetics are not in the foreground. It is important to be practical. Meetingspace is first and foremost a place of conversation. Creating and (to a lesser extent) building are also present, but somewhere in the background. It is much more important to keep a 'homely' atmosphere. So they are undoubtedly different places, which can intermingle, but fundamentally pursue different goals. The Kingdom will therefore never become a hackerspace. We can, however, learn a lot from them, because they have gone down a road that is yet to be traversed by KBK.

PL: Meetingspace'y (takie jak KBK) i hackerspace'y mają wiele cech wspólnych. Choćby to, że utrzymywane są przez społeczność i są miejscami spotkań. Różnią się jednak w proporcjach. Hackerspace to przede wszystkim przestrzeń budowania i tworzenia, w której dominują ludzie techniczni. Estetyka nie jest na pierwszym planie. Ważne by było praktycznie. Meetingspace to przede wszystkim miejsce rozmów. Tworzenie i (w mniejszym stopniu) budowanie również są obecne, ale gdzieś na dalszym planie. O wiele ważniejsze jest utrzymanie "domowego" klimatu. Są to więc bez wątpienia miejsca różne, mogące się przenikać, ale zasadniczo realizujące inne cele. Królestwo nie zostanie więc nigdy hackerspacem. Może się jednak od nich wiele nauczyć. Przeszły bowiem drogę, która jest dopiero przed KBK.

Polish lessons for Ukrainians / Lekcje polskiego dla Ukraińców

ENG: The first hackerspace was founded in Vienna in 2006. However, other hackerspaces quickly followed and after nine years there were a staggering 1199 active hackerspaces worldwide. The map on hackerspaces.org is really impressive. In Europe, they are only absent in Slovakia, Bosnia and Herzegovina, Montenegro, Kosovo, Moldova and Liechtenstein. Interestingly, the first such places created know-how and then shared it with others. All activity is documented and available. I make no secret of the fact that I would like to do the same with meetingspaces integrated with the Hive blockchain. The specifics make this a much more difficult task, but not impossible. We'll see how many years it takes...

PL: Pierwszy hackerspace powstał we Wiedniu w 2006 roku. Szybko jednak zaczęły powstawać kolejne i po 9 latach było aż 1199 aktywnych hackerspace'ów na całym świecie. Mapa na stronie hackerspaces.org naprawdę robi wrażenie. W Europie nie ma ich tylko na Słowacji, w Bośni i Hercegowinie, Czarnogórze, Kosowie, Mołdawii i w Lichtensteinie. Ciekawe jest jednak to, że pierwsze takie miejsca tworzyły know-how i następnie dzieliły się nim z innymi. Cała działalność jest dokumentowana i udostępniana. Nie ukrywam, że to samo chciałbym zrobić z meetingspace'ami zintegrowanymi z blockchainem Hive. Specyfika sprawia, że jest to zadanie o wiele trudniejsze, ale nie niemożliwe. Zobaczymy ile lat to zajmie...

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
12 Comments
Ecency