Weekend w KARPACZU

Karpacz, city in western Poland, especially for the inhabitants of Wrocław, is the starting point for several mountain hiking trails in the Karkonosze Mountains. 30 kilometers to the west is Szklarska Poręba leading tourists to the Izerskie Mountains. In many cases, these routes resemble wide walking avenues, as they are paved with granite blocks.

 • Karpacz is a town with fewer tourists than Zakopane, but of a similar nature.
  Karpacz w zachodniej Polsce, zwłaszcza dla mieszkańców Wrocławia, jest punktem startowym na kilka górskich szlaków po Karkonoszach. 30 kilometrów na zachód jest Szklarska Poręba wyprowadzająca turystów w Góry Izerskie. Szlaki te przypominają w wielu przypadkach szerokie aleje spacerowe, gdyż wyłożone są kostką granitową.
 • Karpacz jest miejscowością z mniejszą liczbą turystów niż Zakopane, ale o podobnym charakterze.

I want to draw the attention of the average weekend tourist to ** a few places worth seeing **.
A characteristic point that we have reached the walking center of Karpacz is a stone church (of the Sacred Heart of Jesus) with a high tower.
Chcę zwrócić uwagę przeciętnego weekendowego turysty na kilka obiektów wartych obejrzenia.
Punktem charakterystycznym, że dojechaliśmy do centrum spacerowego Karpacza, jest kamienny kościół (pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa) z wysoką wieżą.

20210703_115020 (2).jpg

Turning right, we will enter the promenade (parallel) with stalls, souvenirs, restaurants and lots of walking tourists.
Skręcając w prawo, wejdziemy na (równoległą ul. Konstytucji 3-go Maja) deptak ze straganami, pamiątkami, restauracjami i mnóstwem spacerujących turystów.

20210707_180829.jpg

20210707_172549.jpg

I would like to encourage you to visit earlier the inconspicuous building slightly behind the church on the right. There are many different "museums" in this area, but it ** is worth the time ** to see the exhibits, especially related to winter sports.
Chciałbym zachęcić do wcześniejszego odwiedzenia niepozornego budynku stojącego nieco za kościołem po prawej stronie. Różnych „muzeów” na tym terenie jest wiele, ale to warte jest poświęcenia czasu na oglądnięcie eksponatów, zwłaszcza związanych ze sportami zimowymi.

20210703_132223.jpg

These are equipment such as competition sleds, roller coasters, equipment, as well as many medals from the Olympics and mountain tourist signs.
Są to zarówno sprzęty typu sanek zawodniczych, toboganów, wyposażenia, jak i mnóstwo medali z olimpiad i oznak turystycznych górskich.

20210703_123403.jpg

20210703_123234.jpg

20210703_124414.jpg

20210703_124422.jpg

20210703_124437.jpg
.
Below, the Medal of the First Modern Olympics in Athens (1896)
Poniżej Medal z I nowożytnych Igrzysk Olimpijskich w Atenach (1896 r.)

20210703_124539.jpg

20210703_124620.jpg
20210703_124557.jpg

20210703_125040.jpg

20210703_125130.jpg

and many other exhibits, and even a handwritten biography of [Stanisław Marusarz] (https://muzhp.pl/pl/c/1104/wielka-ucieczka-stanislawa-marusarza), when after World War II he decided to return to communist People's Poland. i wiele innych eksponatów, a nawet odręczny życiorys Stanisława Marusarza, kiedy po II wojnie światowej postanowił wrócić do Polski Ludowej.
20210703_122903.jpg

.

Going up the promenade, or better along the Rybacka Avenue below the street, along the small Łomnica stream. Idąc deptakiem do góry, lub lepiej aleją Rybacką poniżej ulicy, wzdłuż niewielkiego strumienia Łomnica

20210703_143826.jpg

20210703_144231.jpg

flowing from the upper Karpacz we come to a huge - for such a small stream - dam.
płynącego z górnego Karpacza dochodzimy do potężnej – jak na tak niewielki potok – zapory.
20210703_143708.jpg
Probably, it was built for flood protection. Zapewne, postawiona została dla zabezpieczenia przeciwpowodziowego.

As the inner wall of the dam was being renovated and there was no water, a family of ducks was strolling along the bottom of the reservoir, wading in puddles. Ponieważ wewnętrzna ściana zapory była akurat remontowana i nie było wody, po dnie zbiornika spacerowała rodzinka kaczek taplająca się w kałużach.

20210703_161939.jpg

image.png
image.png

.
After crossing the crown of the dam, we climb a steep path to the top of Karpatka (726 m above sea level) opposite the center of Karpacz. Po przejściu po koronie zapory wchodzimy na stromą ścieżkę na górę Karpatka (726 m n.p.m.) naprzeciwko centrum Karpacza.
image.png
Jest to Karpatka, w zboczach której było wiele sztolni górniczych, w których wydobywano srebro.
20210703_145425.jpg
There are many interesting rock formations on the slope. Na zboczu jest wiele ciekawych form skalnych.

At a distance of several meters from the path, my attention was drawn to mixed forms of boulders on one heap, although there were no boulders above. W odległości kilkunastu metrów od ścieżki, moją uwagę zwróciły zmieszane formy głazów na jednej stercie, pomimo że powyżej głazów nie było.
20210703_154600.jpg

20210703_154515.jpg
My guess is that this is the boulder-covered entrance to one of the mining tunnels.
Domyślam się, że jest to zasłonięte głazami wejście do jednej z górniczych sztolni.

.
At the top of Karpatka, pines are growing on boulders. Notice the highlighted gaps between the boulders below the base of the tree trunk. Na szczycie Karpatki sosny rosną na stertach głazów. Zwróćcie uwagę na podświetlone szpary pomiędzy głazami poniżej podstawy pnia drzewa.
20210703_152403.jpg

.

 • Later, in the upper Karpacz, heading towards the Wang Temple, we pass the new Gołębiewski hotel complex. Później, w górnym Karpaczu, zmierzając w kierunku świątyni Wang, mijamy nowy kompleks hoteli Gołębiewskiego.
  image.png
  This year, he intercepted the organization of the annual XXX Economic Forum, which took place in Krynica-Zdrój in 1992–2019. Przechwycił on w tym roku organizację dorocznego XXX Forum Ekonomicznego, które w latach 1992–2019 odbywało się w Krynicy-Zdroju.

Steep streets, so as not to go along the road, come to the ticket office and the entrance (880 m above sea level) to the blue trail leading to Śnieżka. Next to it, there is a wooden Evangelical temple Wang (more), brought in 1842 from Norway to Berlin (on the way through Szczecin) and finally to Karpacz, with the consent of the Prussian king Frederick William IV, induced by the painter Jan Krystian Dahl. Stromymi uliczkami, aby nie iść szosą, dochodzimy do kasy i wejścia (880 m n.p.m.) na szlak niebieski prowadzący na Śnieżkę. Obok ulokowana jest drewniana ewangelicka świątynia Wang (więcej), przywieziona w 1842 r. z Norwegii do Berlina ( po drodze przez Szczecin) i ostatecznie do Karpacza, za zgodą króla pruskiego Fryderyka Wilhelma IV, skłonionego do tego przez malarza Jana Krystiana Dahla.

 • Next to the temple, a high stone tower was erected as a belfry to (supposedly) protect the wooden structure of the church against the blows of winds blowing on the slopes from the side of Śnieżka. Obok świątyni postawiono wysoką kamienną wieżę jako dzwonnicę, aby (podobno) chroniła drewnianą konstrukcję kościoła przed uderzeniami wiatrów wiejących po zboczach od strony Śnieżki.
  20210706_104858.jpg

20210706_193705.jpg

.
The closest is from Karpacz to Śnieżka, the peak on the Polish-Czech border, along a paved alley.
Z Karpacza najbliżej jest na Śnieżkę, szczyt na granicy polsko-czeskiej, wybrukowaną aleją.

20210706_191344.jpg

image.png

image.png

 • In the past, richer tourists were brought to the summit of Śnieżka in litter, and before World War II, the Germans intended to build a line of wagons pulled by a steam locomotive along the route along the summits to Śnieżka. Fortunately, they did not manage to implement this idea.
  For the disabled, there is a cable car, the lower station in Biały Jar (820 m above sea level) with the upper station at Kopa (1,377 m above sea level), from where you have to climb a bit to the Silesian House located at the entrance to the slope of Śnieżka (1,603 m above sea level).
  I am writing to emphasize that these routes are not particularly difficult for hikers with young children. There are two routes to the top of Śnieżka on the Polish side: one steep path for more ambitious tourists from the west and a walking alley "on a spiral" for people with children in prams.
  Pod szczyt Śnieżki bogatsi turyści byli dawniej wnoszeni w lektykach, a przed II wojną światową Niemcy zamierzali wybudować trasą po szczytach pod Śnieżkę kolejkę wagoników ciągniętych przez parowóz. Na szczęście nie zdążyli tego pomysłu zrealizować.
  Dla niepełnosprawnych jest kolej linowa, dolna stacja w Białym Jarze (820 m n.p.m.) z górną stacją pod Kopą (1377 m n.p.m.), skąd trzeba nieco podejść do Domu Śląskiego ulokowanego u wejścia na zbocze Śnieżki (1603 m n.p.m.).
  Piszę o tym, aby podkreślić, iż nie są to trasy szczególnie trudne dla wędrowców z małymi dziećmi. Na szczyt Śnieżki są dwie trasy po polskiej stronie: jedna ścieżka bardziej stroma dla ambitniejszych turystów od strony zachodniej i spacerowa aleja "po spirali" dla osób z dziećmi w wózkach.

At the top, Polish "flying" saucers have been closed for several years, but recently they have been renovated. Next to it, there is a wooden church of St. Lawrence (masses are held on August 10).
Na szczycie polskie „latające” spodki są od kilku lat nieczynne, ale ostatnio zabrano się do ich remontu. Obok stoi drewniany kościółek św. Wawrzyńca (msze odbywają się 10 sierpnia).
20210706_152042.jpg

20210706_154533.jpg

On the Czech side, also at the top, there is a building with a steel structure, in which the Czech post office is located, and slightly below the upper station of the cable car, which is brought here from Czech Pec pod Sněžkou.
Po czeskiej stronie, również na szczycie stoi budynek o stalowej konstrukcji, w którym umieszczony jest punkt poczty czeskiej, a nieco poniżej górna stacja kolejki linowej doprowadzonej tutaj z czeskiego Pec pod Sněžkou.
20210706_154245.jpg

I hope that I encouraged you to take such a trip around the Karkonosze National Park.
Mam nadzieję, że zachęciłem Was do takiej wycieczki po Karkonoskim Parku Narodowym
20210706_184421.jpg

See you on your next trip. Do zobaczenia na trasie kolejnej wycieczki.
Wszystkie fotografie są moje (C) @leon112.

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
22 Comments