Memorial Mural to the Heroes from Košare [eng/срп] Меморијални мурал јунацима са Кошара

DSCF8946-rot-fs_cr-mural-hive.jpg


You can’t be really thinking that I would leave you without a story about a mural painted in memory of modern heroes of the defense of Kosovo and Metohija, knights who, like their holy predecessors in 1389, made the highest sacrifice for the Serbian people to live in freedom…


Let’s start with the man who painted it. He is an academic artist from Smederevo, a master of applied arts, a teacher of art education in school, a painter, icon painter, a man who also makes mosaics, Boris Jeknić.

Нисте ваљда помислили да ћу вас оставити без приче о муралу осликаном у спомен савременим јунацима одбране Косова и Метохије, витезовима који су, као и њихови свети претходници 1389. поднели највишу жртву да би српски народ слободно живео…


Почнимо са човеком који га је осликао. То је академски уметник из Смедерева, мастер примењених уметности, наставник ликовног образовања, сликар, иконописац, човек који ради и мозаике, Борис Јекнић.

DSCF8829_crfs-Boris-hive.jpg
Boris Jeknić at work / Борис Јекнић на послу

DSCF8830.JPG


We had a short conversation with Boris about the mural he painted in honor of the two heroes, and which will become a trademark of the Traditional Street Soccer Tournament in the years to come.

❓: Painting a mural to a layman can look like fresco painting. What are, and are there any differences?

Boris: Frescoes are made indoors, on fresh or dry plaster. The main difference is that the murals are made in the open, where they are exposed to the weather.

❓: Is there a difference in the colors used?

Boris: Sure. Today, murals are made with modern acrylic paints that are much more resistant to the vagaries of the climate.

Направили смо са Борисом кратак разговор о муралу који је осликао у част двојице јунака, и који ће постати заштитни знак традиционалног турнира у малом фудбалу у годинама које долазе.

❓: Осликавање мурала нестручњаку може да личи на фрескосликарство. У чему су разлике?

Борис: Фреске се раде у затвореном простору, на свежем или сувом малтеру. Основна разлика је дакле у томе што се мурали раде на отвореном простору, где су изложене временским условима.

❓: Има ли разлике у коришћеним бојама?

Борис: Свакако. Данас се мурали раде савременим акрилним бојама које су много постојаније пред хировима климе.

DSCF8958_cr-Boris-hive.jpg
Boris Jeknić / Борис Јекнић


❓: How long does it take to make a mural like this?

Boris: Preparing the wall and drawing the base takes two days. Painting this surface can take four to five days. A little bit of rain interfered with our work, and I also had to spend part of the day at work in the school.

❓: So that is in fact a job demanding full days?

Boris: That’s right.

❓: How long does a mural like this last?

Boris: It is difficult to say exactly, because it depends on the position of the mural and the specific exposure to natural elements. We used facade acrylic paints that have already shown that they can maintain freshness on similar murals for up to 10 years.

❓: Колико је времена било потребно за израду оваквог мурала?

Борис: Припрема зида и цртање основе траје два дана. Осликавање ове површине може да траје четири-пет дана. Мало нас је киша омела у раду, а и ја сам морао део дана да проведем на послу у школи.

❓: То је, дакле, био целодневни посао?

Борис: Тако је.

❓: Колика је трајност једног оваквог мурала?

Борис: То је тешко тачно рећи, јер зависи од положаја мурала и конкретне изложености природним елементима. Ми смо користили фасадне акрилне боје које су већ показале да могу одржати свежину на сличним муралима и до 10 година.


DSCF8833-rot-fs-Boris-hive.JPG


❓: How many murals like this have you done so far?

Boris: I already have five or six similar murals, but this is the first with this theme.

❓: Do you, Boris, have an artistic name with which you sign murals?

Boris: Not yet.

❓: Do you have a site where we can see your works?

Boris: Yes, you can find me on Facebook and Instagram under the name boris_jeknic_art.

❓: Thank you very much for this interview.

Борис: Thank you.

❓: Колико сте оваквих мурала досад урадили?

Борис: Имам већ пет-шест сличних мурала, али ово је први са овом тематиком.

❓: Имате ли Борисе уметничко име којим потписујете мурале?

Борис: Још не.

❓: Имате ли сајт на коме се могу видети ваши радови?

Борис: Да, можете ме наћи на Фејсбуку и Инстаграму под именом boris_jeknic_art.

❓: Велико хвала за разговор.

Борис: Хвала Вама.

Boris-2021-06-10_130754.jpg
Source / Извор: Boris Jeknic Art


Lazar’s Curse and the Kosovo Covenant

Neoliberalism has successfully dealt a final blow to Christianity in the western part of the World gathered around the NATO pact, and with the help of that same NATO pact, it has completely eradicated Christian communities in the countries of the Middle East. That satanic ideology cannot tolerate peoples who still believe in God, in the word of Christ and in human freedom. And it can never understand how someone can sacrifice his own life in defense of faith and freedom. Neoliberalism ideologically grinds the masses and makes people – consumers! Slaves whose meaning of life is exhausting work and then buying pointlessly expensive electronic things that usually become obsolete in a year.

Лазарева клетва и Косовски завет

Неолиберализам је успешно задао коначан ударац хришћанству у западном делу света окупљеном око НАТО пакта, и уз помоћ тог истог НАТО пакта сасвим искоренио хришћанске заједнице у државама Блиског Истока. Та сатанистичка идеологија не може да трпи народе који још увек верују у Бога, у реч Христосову и у људску слободу. И никако не може да разуме како то неко може да жртвује сопствени живот у одбрану вере и слободе. Неолиберализам идеолошки меље масе и од људи прави – потрошаче! Робове чији се смисао живота исцрпљује у ринтању и куповини бесмислено скупих електронских стварчица које обично застаревају за годину дана.

lazareva-kletva4.jpg
Source / Извор: srbskenovine.com


We know the value of freedom. And the value of the Kosovo Covenant. That is why these two heroes to whom the mural is dedicated, did not fall in vain. The new generation that grows with the memory of them, will make sure that they are never forgotten.

Ми знамо вредност слободе. И вредност Косовског Завета. Зато ова два момка којима је мурал посвећен, нису пали узалуд. Нова генерација која расте уз сећање на њих, побринуће се да никад не буду заборављени.


DSCF9015_cr-nova generacija-hive.jpg


And if you want to know what the Kosovo Covenant is and why Serbs will always return to Kosovo and Metohija, you have to be at least a little bit of Serb. You have to know Serbian and watch this inspiring lecture by Professor of History at the Faculty of Philosophy, University of Belgrade, Dr. Miloš Ković:

А ако желите да знате шта је Косовски Завет и зашто ће се Срби увек враћати на Косово и Метохију, морате бити бар мало Србин. Морате знати српски и погледати ово надахнуто предавање професора историје на Филозофском факултету Универзитета у Београду, др Милоша Ковића:


Duration / Трајање: 2:19:35

Miloš Ković: Secret of the Serbian Testament (Serbian)
Милош Ковић: Тајна српског завета

All photos taken with the Fujifilm X-T20 camera with the Canon EFs 18-135mm f3.5-5.6 IS USM nano lens adapted to the Fuji body using Fringer adapter.Фотографије снимљене фото-апаратом Фуџифилм Х-Т20 и објективoм Canon EFs 18-135mm f3.5-5.6 IS USM nano који је адаптиран на Фуџи тело уз помоћ Фринџеровог адаптера.* * *

Related Posts [eng/срп] Повезани текстови

Memorial Tournament
“Heroes from Košare, Buda and Civi” 2021
[eng/срп]
Меморијални турнир
„Хероји са Кошара, Буда и Циви“ 2021.

Memorial 30th Street Soccer Tournament 2021 – Finals [eng/срп] Меморијални 30. турнир у малом фудбалу 2021 – Финале

Memorial Tournament “Heroes from Košare, Buda and Civi” – Fans! [eng/срп] Меморијални турнир „Хероји са Кошара, Буда и Циви“ – навијачи!

Memorial 30th Street Soccer Tournament 2021 [eng/срп] Меморијални 30. турнир у малом фудбалу 2021.


* * *

Tournament 2020 [eng/срп] Турнир 2020

Traditional Street Soccer Tournament – Finals [eng/срп] Традиционални првомајски турнир у малом фудбалу 2020 – финале

Traditional Street Soccer Tournament – The Heat [eng/срп] Традиционални првомајски турнир у малом фудбалу 2020 – врелина

Traditional May Day Street Soccer Tournament 2020 – Qualifications [eng/срп] Традиционални првомајски турнир у малом фудбалу 2020 – квалификације

Shadow Hunters Contest Round 123 – Peter Pan at the Street Soccer Tournament!

Traditional May Day Street Soccer Tournament 2020 – In June! [eng/срп] Традиционални првомајски турнир у малом фудбалу 2020 – у јуну!

* * *

Humanitarian Basketball Tournament 2019 [eng/срп] Хуманитарни кошаркашки турнир 2019

Humanitarian Street Basketball Tournament — For Filip’s Life

Хуманитарни турнир у баскету — За Филипов живот

* * *

Tournament 2019 [eng/срп] Турнир 2019

Traditional May Day Street Soccer Tournament 2019 — Video Detail

Традиционални првомајски турнир у малом фудбалу 2019 — видео детаљ

Traditional May Day Street Soccer Tournament 2019 — Fans

Традиционални првомајски турнир у малом фудбалу 2019 — навијачи

Day Two — FINALS [eng/срп] Дан други — ФИНАЛЕ

Day Two — Semifinals [eng/срп] Дан други — полуфинала

The Future of Tournament [eng/срп] Будућност турнира

Day One [eng/срп] Дан први

Before the tournament [eng/срп] Пред турнирHIVE blog20200320_205320.jpg

hive.blog.lighteye_cr.jpg


Access Hive through Ecency
Приступите Хајву кроз Ecency


Universal Basic Income


Google detox starts here!

PocketNet


Check out ABRA and easily invest in 28 cryptocurrencies or BIT10, an index of the top cryptos. Use this link to sign up and get $25 in free bitcoin after your first Bank/Amex deposit, or 1.5% cash back when you exchange cryptos

: 1GZQG69sEKiMXKgGw9TcGcUCBoC4sC1ZYp

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
1 Comment
Ecency