Fatass Journal... 2021#061, cycling race [EN/PL]

[EN] Today I took advantage of the last day off this week and the sunny weather to go for a bike ride. As usual, I planned only the beginning of the route, this time bypassing the center of Mons by a wide arc and heading towards Saint-Ghislain on the concrete technical road along the canal.

DSC_1333.JPG

[PL] Dziś wykorzystałem ostatni dzień wolny w tym tygodniu i słoneczną pogodę na rowerową przejażdżkę, Nawet nie sądziłem jakie atrakcje czekają mnie po drodze, ale po kolei. Jak zwykle zaplanowałem tylko początek trasy, tym razem ominąłem centrum Mons szerokim łukiem i skierowałem się w kierunku Saint-Ghislain po betonowej drodze technicznej wzdłuż kanału.

DSC_1335.JPG

[EN] There are several STRAVA segments on this route, the Garmin displayed a virtual competition with my life record on this longest section of over six kilometers. I wanted to give up trying to break the record, but just before the start of this section I saw a live cyclist a few hundred meters ahead of me, the desire to compete and test myself against others won out. When I caught up with him after about a kilometer I was left with a rivalry with the virtual me from last year. This time I lost.

DSC_1341.JPG

[PL] Na tej trasie jest kilka segmentów STRAVA, w Garminie wyświetliła się wirtualna rywalizacja z moim rekordem życiowym na tym najdłuższym ponad sześciokilometrowym odcinku. Chciałem sobie odpuścić próbę bicia rekordów, ale na moment przed rozpoczęciem tego odcinka zobaczyłem kilkaset metrów przede mną żywego kolarza, wygrała chęć rywalizacji i sprawdzenia się z innymi. Kiedy już go dogoniłem po około kilometrze została mi rywalizacja z wirtualnym mną sprzed roku. Tym razem przegrałem.

DSC_1342.JPG

[EN] In Saint-Ghislain I hesitated for a while which way to go, wondering what to do next I reached Boussu and there I headed south to Dour. This area is not very familiar to me as I thought it was not attractive enough for road cyclists. Mainly because of the dense post-mining buildings and narrow uneven paths. When I reached the center of Dour, it turned out that some cycling competition was taking place there, and several times groups of 4-5 women passed me. There were also quite a few police and security forces there. I left Dour as soon as possible and headed towards Mons.

DSC_1346.JPG

[PL] W Saint-Ghislain chwilę wahałem się w którą stronę pojechać, zastanawiając się co dalej dojechałem do Boussu, a tam skierowałem się na południe do Dour. Te tereny są mi słabo znane, gdyż uważałem, że nie są wystarczająco atrakcyjne dla kolarzy szosowych. Głównie przez gęstą zabudowę post kopalnianą, wąskie nierówne ścieżki. Kiedy dojechałem do centrum Dour okazało się odbywają się tam jakieś zawody kolarskie, kilka razy minęły mnie 4-5 osobowe grupki kobiet. Było też tam sporo policji i służb porządkowych. Czym prędzej wyjechałem z Dour i ruszyłem w stronę Mons.

DSC_1351.JPG

[EN] About halfway there, I came across another police blockade on one of the traffic circles, two amateur cyclists were standing there and from them, I learned that this is a professional cycling competition - Le Samyn (held in Belgium in the province of Hainaut since 1968. It is included in the cycle of UCI Europe Tour). So I stopped for a moment to admire the professionals.

DSC_1354.JPG

DSC_1357.JPG

[PL] Mniej więcej w połowie drogi trafiłem na kolejną blokadę policyjną na jednym z rond, stało tam dwóch kolarzy amatorów i od nich dowiedziałem się, że są to profesjonalne zawody kolarskie - Le Samyn (rozgrywany w Belgii w prowincji Hainaut od 1968. Zaliczany jest do cyklu UCI Europe Tour). Zatrzymałem się więc na chwilę, żeby podziwiać zawodowców.

DSC_1360.JPG

DSC_1362.JPG

[EN] When the breakaway and the peloton passed the place where I was standing I rode home, on the way I passed a cobbled stretch, basically at my own request, because I did not want to use another road with a steep uphill.

DSC_1365.JPG

[PL] Kiedy ucieczka i peleton minęli miejsce, gdzie stałem pojechałem w stronę domu, po drodze zaliczyłem jeszcze brukowy odcinek, w zasadzie na własne życzenie, bo nie chciałem użyć innej drogi ze stromym podjazdem.

DSC_1376.JPG

[EN] At home, I searched for information about the race and it turned out that it was broadcasted on Eurosport, the cyclists were still on the course, there was still about 60 km left to the end of the race, so I could comfortably watch the cyclists whom less than an hour ago I had at my fingertips on TV.

DSC_1377.JPG

[PL] W domu wyszukałem informacje o wyścigu i okazało się, że był transmitowany na Eurosporcie, kolarze byli wciąż na trasie, do końca wyścigu zostało jeszcze około 60 km, mogłem więc komfortowo obejrzeć kolarzy, których przed niespełna godziną miałem na wyciągniecie ręki w TV.

screenshot-www.strava.com-2021.03.02-21_58_00.png


Dystans pokonany w 2021 roku: 620,39 km - z podziałem na dyscypliny:

DyscyplinaDystans
Spacer / Marsz / Nordic Walking485,66 km (+7,50 km)
Kolarstwo / Rower MTB94,56 km (+54,39 km)
Jogging / Bieganie40,17 km


International Polish Actifit League - Round #1

[EN] World-class competition has some disadvantages due to the time difference, and there is one Australian and one Canadian among us. The app also allows you to publish reports from the previous day, so I can't say that someone lost a walkover because they didn't publish a report. I will only be able to confirm this after two days. That's why I'm only publishing results of matches where both users have published reports. The scoreboard is updated on a regular basis, you can follow it here.

[PL] Rywalizacja na światowym poziomie ma pewne niedogodności związane z różnicą czasu, a wśród nas jest jeden Australijczyk i jeden Kanadyjczyk. Aplikacja umożliwia też publikację raportów z poprzedniego dnia, więc nie mogę stwierdzić, że ktoś przegrał walkowerem, gdyż nie opublikował raportu. Dopiero po dwóch dniach będę mógł to potwierdzić. Dlatego teraz publikuję tylko wyniki meczów, w których obaj użytkownicy opublikowali raporty. Tabela wyników uaktualniana jest na bierząco, można ją śledzić tutaj.

Yesterday's pairs (matches completed):

Tomorrow's pairs:

[EN] The exact schedule of the games, you can follow here.

[PL] Dokładny terminarz rozgrywek, można śledzić tutaj.


This report was published via Actifit app (Android | iOS). Check out the original version here on actifit.io


29968
Cycling, Walking

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
8 Comments