ထိုဖူးနွေး နဲ့ ထိုဖူးကြော်

မနက်စာ ထိုဖူးနွေး နဲ့ ထိုဖူးကြော်

Tofu noodle and fried tofu for breakfast.

img_20220515_073641.jpg

img_20220515_073857.jpg

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
12 Comments