မနက်စာ ကောက်ညင်းပေါင်းနဲ့ အကြော်

မနက်စာ ကောက်ညင်းပေါင်းနဲ့ အကြော်

Steamed glutinous rice with fries

img_20220517_075738.jpg

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
22 Comments