Zielony spacer po Snowdonii [PL] | Green walking in Snowdonia [ENG]

Tym razem krótkie wspomnienie z zielonego spaceru po pięknej Snowdonii. Nic wielkiego - 12 km przyjemnego dreptania wśród traw i owiec.

A short memory of a green walk through beautiful Snowdonia. No big deal - 12 km of pleasant strolling among grasses and sheep.

Snowdonia to park narodowy w Wielkiej Brytanii, położony w północno-zachodniej części Walii, a dokładniej na terenach hrabstw Gwynedd oraz Conwy. Obejmuje masyw Snowdon (od niego wywodzi się nazwa parku) oraz wiele sąsiadujących z nim szczytów i dolin.

Snowdonia is a national park in Great Britain, located in the northwest of Wales, in the counties of Gwynedd and Conwy. It includes the Snowdon massif (the name of the park is derived from it) and many adjacent peaks and valleys.

Obligatoryjny lokalny patriotyzm | Obligatory local patriotism
Obligatoryjny lokalny patriotyzm | Obligatory local patriotism 

Park został utworzony w 1951 roku jako trzeci park narodowy w Anglii i Walii. Obejmuje swoim obszarem 2170 km². Ma charakter górski. Posiada także 60 km linii brzegowej.

The park was established in 1951 as the third national park in England and Wales. It covers an area of ​​2,170 km². It has a mountain character. It also has 60 km of coastline.

Rocznie park odwiedza około 6 mln turystów, co stawia Snowdonię na trzecim miejscu wśród najczęściej odwiedzanych parków narodowych Anglii i Walii.

Annually, the park is visited by about 6 million tourists, which puts Snowdonia in the third place among the most visited national parks in England and Wales.

Spójrzcie tylko na te dzikie tłumy na zdjęciach! Wszystkie osoby uwiecznione na fotografiach to członkowie naszej 5-osobowej wycieczki. Ciężko mi określić, czy faktycznie te 6 mln turystów w skali roku to dużo czy mało. Natomiast z całą pewnością można nacieszyć się widokami bez towarzystwa obcych osób.

Just look at the wild crowds in the pictures! All the people captured in the photos are members of our 5-person trip. It's hard for me to say whether these 6 million tourists a year is a lot or not. However, in Snowdonia you can certainly enjoy the views without the company of strangers.

Nasza trasa biegła wokół jeziora Llyn Llydaw.

Our route was around Llyn Llydaw.

Llyn Llydaw (z walijskiego:  jezioro Bretanii) to naturalne jezioro w Parku Narodowym Snowdonia, położone na zboczach Snowdon, najwyższej góry Walii. To podłużne jezioro utworzyło się na mniej więcej jednej trzeciej wysokości. Jest to jedno z najczęściej odwiedzanych jezior w Wielkiej Brytanii. Tysiące ludzi każdego roku odwiedza Snowdon, a wielu przechodzi jak my - wokół tego jeziora na Szlaku Górników.

Llyn Llydaw (from the Welsh meaning Brittany lake) is a natural lake in Snowdonia National Park on the flanks of Snowdon, Wales' highest mountain. This long thin lake has formed in about one-third of the way up the mountain. It is one of the most visited lakes in the United Kingdom. Thousands of people every year visit Snowdon and many walk past this lake on the Miners' Track.

Llyn Llydaw to największe z trzech jezior na wschodniej części Snowdon. Wyżej leży Glaslyn, a niżej Llyn Teyrn.

Llyn Llydaw is the largest of the three lakes on Snowdon's eastern flank. Higher up lies Glaslyn, and lower down lies Llyn Teyrn.

W 1905 r. zbudowano rurociąg o długości 2 km z jeziora do doliny poniżej. Woda z jeziora zasila elektrownię wodną Cwm Dyli znajdującą się 320 metrów poniżej.

In 1905, a 2 kilometres (1.2 mi) pipeline was built from the lake into the valley below. Water from the lake powers the Cwm Dyli hydro-electric power station 320 metres (1,050 ft) below. 

Jezioro jest sławne - zostało przedstawione w Robson Green's Wild Swimming Adventure (ITV grudzień 2009), wybrane jako rzekomo najzimniejsze jezioro w Wielkiej Brytanii.  Green podaje, że woda miała 7° Celsjusza, ale inne walijskie jeziora bywają tak naprawdę zimniejsze.

The lake featured in Robson Green's Wild Swimming Adventure (ITV December 2009), chosen because it is allegedly the coldest lake in Britain. Green's website states that the water was 7° Celsius, but other Welsh lakes are often colder than this

Wszystkie zdjęcia mojego autorstwa. Do opisów Snowdonii i jeziora skorzystałam z zasobów wiedzy zgromadzonej na Wikipedii.

All photos taken by me. For the descriptions of Snowdonia and the lake, I used the knowledge gathered on Wikipedia.

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
14 Comments