[EN/BG] Birthday wish / Пожелание за рожден ден

img_0.9863299575091268.jpg

Today is my friend's birthday, I wanted to give her something. We gave her an orchid, a card and something else...

I want to share the message of the card because it's lovely!

hive_separator.png

First of all we wish you health, because you will need it to enjoy everything you will achieve from here on.
We wish you long journeys to distant lands, a small pool in the yard full of money, but money is like newspapers - if only there was someone to read it...

Give you something from us, something personal and treasured...

I wanted it to be something that will make you happy, that will make you smile for the future. I decided to make it a bracelet because that way you'll see it more often when you wear it.

I was wondering what color it should be - white because the color white represents you. It carries the charge of pure soul, peace, elegance and faith. But it became kind of monotone, so I added colors:

  • Green - for longevity
  • Yellow, because it's the color of energy-light, so you don't lose your way
  • Orange - because it is a symbol of light and warmth. It contains the energy of red and the happiness of yellow
  • Pink - to unlock more pink dreams. It combines the energy of red and the serenity of white.
  • And finally blue - it embodies knowledge, peace and infinity

As I was writing all this and Michaud decided to enter the giveaway ...

hive_separator.png

My little cutie decided to give a cookie as a gift.....

img_0.44814309640499655.jpg

img_0.9750034337938567.jpg

hive_separator.png

Днес моя приятелка има рожден ден, исках да и подаря нещо. Подарихме и орхидея, и картичка и още нещо...

Искам да споделя посланието на картичката, защото е прекрасно!

hive_separator.png

Първо ще ти пожелаем здраве, защото то ще ти трябва, за да се насладиш на всичко което ще постигнеш от тук нататък.
Желаем ти дълги пътувания до далечни страни, един малък басейн в двора пълен с пари, ама те парите са като вестници - само да има кой да ги чете...

Подаряване ти нещичко от нас, нещо лично и съкровенно...

Исках да бъде нещо което ще те радва, ще те кара да се усмихваш и за напред. Реших да бъде гривна, защото по този начин ще я виждаш по-често когато я носиш.

Чудех се какъв цвят да бъде - бяла защото белият цвят те олицетврява. Той носи заряда на чистата душа, мирът, елегантността и вярата. Но стана някак еднообразна, затова добавих цвятетове:

  • Зелено - за дълголетие
  • Жълто, защото това е цвета на енергията-светлината, за да не губиш пътя си
  • Оранжево - защото е символ на светлината и топлината. В себе си съдържа енергията на червеното и щастието на жълтото
  • Розово - за да отключиш повече розови мечти. То съчетава енергията на червеото и спокойствието на бялото.
  • И накрая синьо - то олицетворява знанието, спокойствието и безкрайността

Докато пишех всичко това и Мишо реши да се включи в подаръка ...

hive_separator.png

Моят малък сладур реши да даде бисквитка за подарък.....

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
6 Comments