[EN/ES/BG] Mommy in the Hood Contest #2 / Mamá en el barrio desafío #2 / Мама в квартала предизвикателство #2

img_0.07761914291949476

Hello Hive friends ☺ I'm glad that the second Mom in the Neighborhood challenge will be presented by me @snedeva ☺ I hope you like it ☺

We're already into the summer season so my challenge will be related to that.

Rules

 • Anyone can participate with one post in the challenge. The article must be published in Mommy in the Hood
 • Must add the hashtag #hoodcontest and #mommyinthehood as they must be the first hashtags
 • To be a valid entry in the challenge, the article must be added in a comment below this post.
 • Must contain a minimum of 1 image.
 • Invite a friend to participate in the challenge and share the post.
 • The article must be written and added in a comment before this post is paid off by announcing the challenge topic.
 • The article must contain English as you can use a translator - Deepl or Google Translate

Here is the challenge topic

⬇️

Tell me about your favorite place to vacation in the summer and why you like going there the most?

➡️ - Do you go to the same place or do you like to vary?
➡️ - How did you choose to go there and why?
➡️ - Do you prefer to holiday at the seaside or mountains and why?
➡️ Do you like to holiday in your country or do you prefer to visit somewhere else?

The prize will be 2 Hives, and it will be given to 3 users drawn by lottery!

Success to all!

Hola amigos de Hive ☺ Me alegro de que el segundo reto de Mamá en el Barrio lo presente yo @snedeva ☺ Espero que os guste ☺

Ya estamos en la temporada de verano, así que mi reto estará relacionado con eso.

Reglas

 • Cualquiera puede participar con un post en el reto. El artículo debe publicarse en Mommy in the Hood
 • Debe añadir el hashtag #hoodcontest y #mommyinthehood ya que deben ser los primeros hashtags
 • Para que sea una entrada válida en el desafío, el artículo debe añadirse en un comentario debajo de esta entrada.
 • Debe contener un mínimo de 1 imagen.
 • Invita a un amigo a participar en el reto y comparte el post.
 • El artículo debe ser escrito y añadido en un comentario antes de que se pague este post anunciando el tema del reto.
 • El artículo debe contener inglés, ya que puede utilizar un traductor - Deepl o Google Translate

Aquí está el tema del desafío

⬇️

Cuénteme tu lugar favorito para ir de vacaciones en verano y por qué te gusta más ir allí.

➡️ - ¿Vas al mismo sitio o te gusta variar?
➡️ - ¿Cómo elegiste ir allí y por qué?
➡️ - ¿Prefiere veranear en el mar o en la montaña y por qué?
➡️ ¿Te gusta veranear en tu país o prefieres visitar otro?

El premio será de 2 hive, y se entregará a 3 usuarios sorteados.

¡Éxito para todos!

mommyinthehood.gif

Reward from the previous challenge

2 users participated in the previous challenge

@snedeva and @petra67 so 2 prizes are being sent to them!

mommyinthehood.gif

mommy.png

The images have been created with Canva

Recompensa del reto anterior

2 usuarios participaron en el reto anterior

¡@snedeva y @petra67 por lo que se les envían 2 premios!

mommyinthehood.gif

mommy.png

Las imágenes han sido creadas con Canva

img_0.07761914291949476

Здравейте Hive приятели ☺ Радвам се, че второто предизвикателство на Мама в квартала ще ви го представя аз @snedeva ☺ Надявам се да ви хареса ☺

Вече сме в летния сезон и за това моето предизвикателство ще е свързано с него.

Правила

 • Всеки може да участва с една статия в предизвикателството. Като трябва да е публикувана статията в Mommy in the Hood
 • Трябва да се добави тага #hoodcontest и #mommyinthehood като тe трябва да бъдaт от първите тагове
 • За да е валидно входирането в предизвикателството, трябва да се добави статията в коментар под тази публикация.
 • Трябва да съдържа минимум 1 изображение.
 • Поканете приятел да участва в предизвикателството и споделете поста.
 • Статията трябва да бъде написана и добавена в коментар преди да се изплати тази публикация с анонсирането на темата за предизвикателството.
 • Статията трябва да съдържа английски език като можете да използвате преводач - Deepl или Google Translate

Ето я и темата на предизвикателството

⬇️

Разкажете ми за любимото си място за почивка през лятото и защо най-много обичате да ходите там?

➡️ - Ходите на едно и също място или обичате да разнообразявате?
➡️ - Как избрахте да отидете там и защо?
➡️ - Препочитате да почивате на море или планина и защо?
➡️ Обичате да почивате във вашата страна или препочитате да посетите някоя друга?

Наградата ще е 2 хайва, като тя ще бъде получена от 3 потребителя изтеглени на лотариен принцип!

Успех на всички!

mommyinthehood.gif

Награждаване от предходното предизвикателство

В предното издание на предизвикателството участваха 2 потребителя

@snedeva и @petra67 затова се изпращат 2 награди за тях!

mommyinthehood.gif

mommy.png

The images have been created with Canva

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
2 Comments