The mouth of the Vistula River and "Mewia Łacha" reserve [ENG/PL]

The area in the immediate vicinity of Gdańsk, where the queen of Polish rivers ends its course, flowing into the Baltic Sea in several arms, is also one of the most popular places for observing birds, including species considered rare and the most fastidious. It is astonishing that in such a short distance from the highly developed urban tissue, wild nature still feels so good.
At the mouth of the Wisła Śmiała there is the Ptasi Raj reserve, on the eastern side there is Mewia Łacha. The entire area is loved by enthusiasts of observing and photographing birds, as well as professional ornithologists who record the appearance of rarely seen species almost every year.

Mewia Łacha Reserve
Created in 1991, the reserve consists of two parts - the left-bank part on the Sobieszewska Island and a much larger one (131.55 out of 150 hectares of total area) on the eastern side of the Vistula Przekop. As the name suggests, gulls dominate here - in the case of the lesser gull (up to 40,000 individuals) and the common gull (up to 150,000), we are dealing with the largest concentration of them in the whole of Europe. However, there are also much rarer species from the gull family: little tern, common tern, crested tern and arctic tern. Among the waders that like to stop here on their route, Mewia Łasza includes: the sea plover, the Mongolian plover, the leech and the thick-billed warbler, for which the mouth of the Vistula is the only habitat in Poland. The oystercatcher is also a frequent visitor.
In total, there are over 200 species of birds in the reserve, one quarter of which are breeding species. What is extremely important, the attractiveness of Mewia Łacha for birds is variable, because it depends on the current shape of the spit and sandbars. This condition is also influenced by humans who, on the one hand, influence the course of the river and, on the other hand, often penetrate the protected area in a harmful way. When visiting the reserve, you should only follow designated observation paths.


Obszar w bezpośrednim sąsiedztwie Gdańska, na którym królowa polskich rzek kończy swój bieg, wpływając kilkoma ramionami do Morza Bałtyckiego, stanowi również jedno z najpopularniejszych miejsc do obserwowania ptactwa, w tym również gatunków uznawanych za rzadkie i najbardziej wybredne. Zdumiewa fakt, że w tak niewielkiej odległości od mocno rozwiniętej tkanki miejskiej dzika natura wciąż czuje się tak dobrze.
U ujścia Wisły Śmiałej, mieści się rezerwat Ptasi Raj, po wschodniej stronie znajdziemy z kolei Mewią Łachę. Cały obszar uwielbiany jest zarówno przez pasjonatów obserwacji i fotografowania ptaków, jak i profesjonalnych ornitologów, którzy niemal co roku odnotowują pojawienie się rzadko widywanych gatunków.

Rezerwat Mewia Łacha
Utworzony w 1991 r. rezerwat składa się z dwóch części – lewobrzeżnej na obszarze Wyspy Sobieszewskiej i dużo większej (131,55 z 150 hektarów łącznej powierzchni) po wschodniej stronie Przekopu Wisły. Jak podpowiada sama nazwa, królują tu mewy – w przypadku mewy małej (do 40 tys. osobników) oraz mewy pospolitej (do 150 tys.) mamy do czynienia z największym ich skupiskiem w skali całej Europy. Występują tu jednak również dużo rzadsze gatunki z rodziny mewowatych: rybitwa białoczelna, rzeczna, czubata i popielata. Spośród chętnie zatrzymujących się tu w swojej trasie siewkowatych występują w Mewiej Łasze m.in. sieweczka morska, sieweczka mongolska, pijawnik czy świstunka grubodzoba, dla których ujście Wisły stanowi jedyne stanowisko w Polsce. Częstym gościem jest też ostrygojad.
Łącznie w rezerwacie występuje ponad 200 gatunków ptaków, z czego jedna czwarta to gatunki lęgowe. Co niezwykle istotne, atrakcyjność Mewiej Łachy dla ptaków jest zmienna, bo uzależniona od aktualnego kształtowania się mierzej i łach. Wpływ na ten stan ma także człowiek, który z jednej strony wpływa na bieg rzeki, a z drugiej często w szkodliwy sposób penetruje chroniony obszar. Odwiedzając rezerwat, należy więc poruszać się tylko wyznaczonymi ścieżkami obserwacyjnymi.

DJI_0459.jpg

DJI_0483.jpg

DJI_0475.jpg

DJI_0472.jpg

DJI_0467.jpg

DJI_0463.jpg

DJI_0462.jpg

DJI_0476.jpg

My photographic equipment:
Sony A6000 with Sony E 18-105
Dji Mini 2
Samsung S10e

You can find me on instagram:
Lifestyle, travels and photos
Pictures of people, commercial

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
2 Comments
Ecency