Salt mine. Reflection contest,Round 107 / Копальня солі

Hello everyone, today I want to tell my life story. When I had a vacation in February this year, I went to my family in Poland. We went on different trips every day. And one of them was a trip to Wieliczka, this city is located close to Krakow. There were a lot of people at the entrance. Together with a small group, we went down underground.

Привіт усім, сьогодні я хочу розповісти свою життєву історію. Коли в мене була відпустка в лютому цього року, то я поїхала до своєї родини в Польщу. Ми щодня їздили у різні подорожі і поїздки. І однією з них була поїздка у Величку, це місто розташоване близько біля Кракова. Людей біля входу було дуже багато. Разом з невеликою групою ми спустилися вниз під землю.

Salt was once worth its weight in gold. Vrna, Like white gold-salt. Some people sold, other people got rich. I asked the Italians why they bought rock salt, if they have a salty sea nearby and it is possible to get salt from the sea. To which the gentleman replied that rock salt has many minerals that are not formed anywhere else.

Колись сіль була на вагу золота. Наче біле золото- сіль одні продавали, інші багатіли. Я питала італійців, чому вони купували кам'яну сіль, якщо в них поряд солоне море і є можливість отримувати сіль з моря. На що сеньйор мені відповів, що кам'яна сіль має багато мінералів, які більше ніде не містяться.

It is believed that there was once a sea in these places. But after certain natural changes and millions of years, the sea dried up, and the salt remained deep underground. Salt from Wieliczka, Malopodsky District, is about 18-20 million years old. This is impressive. Everything underground is made of salt, the floor, walls, ceiling, stairs. The halls have large salt sculptures and even an active church. You can still see the salt in these mines, so every now and then you can see a miner. Our group and I settled at a depth of 64 meters.

Вважається, що на цих місцях колись було море. Але після певних природніх змін і мільйонів років море висохло, а сіль залишилася глибоко під землею. Сіль з Велички Малоподьського повіту має близько 18- 20 мільйонів років. Це вражає. Під землею усе з солі, підлога, стіни, стеля, сходи. В залах є великі скульптури з солі і навіть діюча церква. В Цих шахтах і досі видобувають сіль, тому раз по раз можна побачити гірничого працівника. Ми з нашою групою спускалися на глибину 64 метри.

There is a legend about Queen Kinga, who lived in the 8th century. Her father gave her a wedding gift that would impress all her subjects. This gift was a salt mine. The queen threw her engagement ring into the mine. And when she arrived in Krakow, she ordered a deep, very deep hole to be dug. It was a great miracle for people to see the queen's ring in the depths of the salt. And the deeper the workers dug, the more salt there was. This salt is mined to this day.

Є така легенда, про королівну Кінгу, яка жила в 8 ст. Батько дав їй подарунок на весілля, яким би вона вразила всіх своїх підданих. Цим подарунком була соляна шахта. Королівна кинула в шахту свій перстень з заручин. А прибувши до Кракова, вона наказала копати глибоку преглибоку яму. Великим чудом для людей було побачити в глибі солі перстень королівни. І чим глибше копали працівники, тим більше було солі. Ця сіль видобувається і до сьогодні.

I found my reflection for the competition 130 meters underground. This is Y. Pilsutskyi's pantry. The tunnel from this spacious room is 40 meters long. Previously, it was possible for people to get on a boat and sail on this salt water. But now such an opportunity is absent due to a tragic accident. People died while crossing the salt lake. But in the grotto, the magical atmosphere and the tunnel is completely reflected in the water, down to the details.
Thank you all for your attention and see you again!

Моє відображення для конкурсу я знайшла глибоко 130 метрів під землею. Це комора Й. Пілсуцького. Тунель з цієї просторого приміщення має протяжність 40 метрів. Раніше можна було людям сідати на човен і пливти по цій солоній воді. Але тепер така можливість відсутня через трагічний випадок. Загинули люди під час переправи через соляне озеро. Але в гроті чарівна атмосфера і тунель повністю і до деталей відображається в воді.
Дякую всім за увагу і до зустрічі знову!

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
9 Comments
Ecency