Devout Malta / Malta pobožná

According to the Acts of the Apostles, Saint Paul shipwrecked at the Maltese coast while sailing to Rome. And the Maltese are devout ever since the Apostle’s accidental short presence. Even about two centuries of Muslim rule over the archipelago didn’t change much about the fact – the Arabs influenced Maltese language and architecture rather than faith. The golden age of Malta came few centuries later when the islands were governed by Knights of St. John, a well-known catholic military order that protected pilgrims on their journey to Jerusalem.

Even though most Maltese are traditionally catholic, there are churches of various congregations nowadays. Almost two centuries of British governance introduced Church of England and later on, other Christian churches spread over the archipelago. Nevertheless, Catholicism is still in lead by far and proudly demonstrated all around Malta. Many buildings are decorated with a little painting or sculpture of Jesus, Mary or a saint, usually Saint Paul.

Ve Skutcích apoštolů se dočtete, že Svatý Pavel cestou do Říma na Maltě ztroskotal. A od těch dob jsou Malťané pobožní. Ani dvě století muslimské nadvlády na souostrovím na tom nic nezměnily – Arabský vliv se mnohem více podepsal na maltštině a architektuře než na víře. Zlatý maltský věk však přišel o několik století později, když ostrovům vládli Maltézští rytíři, známý katolický vojenský řád, který chránil poutníky na cestě do Jeruzaléma.

I když jsou Malťané tradičně katolíci, na ostrovech najdete kostely různých kongregací. Skoro dvě století trvající britská nadvláda s sebou přinesla anglikánskou církev, další se ve velkém objevily po získání nezávislosti. I tak ovšem katolická církev hraje prim, což je všude na Maltě znát. Na fasádě spousty domů najdete obrázky nebo sošky Ježíše, Panny Marie nebo světců, obvykle svatého Pavla.

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
4 Comments