RUNE spouští mainnet / RUNE is launching mainnet

RUNE mainnet 13. 4. 2021

Tak to je asi tak vše, co byste asi chtěli slyšet. Vzhledem k tomu, že za poslední týden cena RUNE pumpla o více než 60%, je tato událost již v ceně za RUNE částečně obsažena. No ale myslím, že i přesto, je cena ještě nízko. Kam se může dostat je psáno již v jednom velmi starém článku (zájímavé je, že datum jeho vzniku je stejné jako datum spuštění mainnetu od RUNE - že by náhoda? :-)) od @shanghaipreneur, který předvídal, že by cena mohla být mezi 8 a 27 USD. Tak na osmi jsme už byli, tak možná těch dvacet sedm co?

Bez názvu.png

Jedna velmi důležitá informace je ta, že po spuštění mainnetu, bude možné převést Vaše BNB.RUNE a ETH.RUNE na THOR.RUNE, což je nativní rune token. Stávající BNB a ETH RUNE tokeny jsou jen takové náhražky. Každopádně cena všech typů RUNE by měla být konstantní! Arbitráže vždy zamezí tomu, aby tomu tak nebylo. Swapnutí do nativního RUNE tedy nebude v žádném případě jeho prodej... vždy by to mělo být poměrem 1:1. Bude spuštěna stránka https://runebridge.org/ pro swapování různých typů RUNE tokenů.

Další věc je pomalý odklon od Bepswap do nového prostředí pro LP (liquidity providing).

Co se dá čekat od spuštění mainnetu je vidět v následujícím videu.

Každopádně nás čekají zajímavé časy...


(EN)

RUNE mainnet 13. 4. 2021

So that's about all you'd like to hear. Due to the fact that in the last week the price of RUNE has pumped by like 60%, this event is already partially included in the price for RUNE. Well, I think even so, the price is still low. Where it can go is also written in a very old article (interestingly, the date of its creation is the same as the date of launching the mainnet from RUNE - would it be a coincidence? :-)) by @shanghaipreneur, who foresaw that the price could be between 8 and 27 USD. So we've been to eight, so maybe the twenty-seven huh?

Bez názvu.png

One very important piece of information is that after starting the mainnet, it will be possible to convert your BNB.RUNE and ETH.RUNE to THOR.RUNE, which is a native rune token. The existing BNB and ETH RUNE tokens are just such substitutes. In any case, the price of all RUNE types should be constant! Arbitrage will always prevent this from happening. Swapping to native RUNE will by no means to sell it... it should always be a 1: 1 ratio. A page https://runebridge.org/ will be launched to swap various types of RUNE tokens.

Another thing is the slow shift from Bepswap to the new environment for LP (liquidity providing).

What can be expected from the start of the mainnet can be seen in the following video.

Anyway, interesting times await us ...


H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
2 Comments