Ви встановили Lightning Network wallet: де взяти перші сатоші?

Привіт! Ви тільки нещодавно почали задумуватися про те, щоб влитися у світ криптоентузіастів і хочете заробити без зусиль трішки сатоші? Тоді цей допис саме для вас!

Отже, ви вже знаєте, що є основна мережа Біткоїна і другий, але не останній рівень, відомий як Lightning Network. Якщо в основній мережі транзакції дорогі й повільні, і так буде завжди, а якщо й не завжди, то ще довго, то в Lightning Network перекази швидкі та практично безплатні. Пам'ятаєте, як Джек Дорсі колись сказав, що Біткоїн — це гроші інтернету. Насправді так і є, адже через Lightning Network можна відправити 1 цент чи 1 копійку взагалі без комісії. Чому Lightning Network буде надзвичайно популярний? Дві основні причини вже вказані — це швидкість й ціна транзакцій. А ще це дуже зручно, відносно безпечно й може відбуватися незалежно від третіх сторін, тобто, в операції беруть участь двоє — покупець та продавець. Один біткоїн складається зі 100 мільйонів сатоші! Це на замітку новачкам, 1 — 100 000 000, або 0.00000001. Так ось, ви хочете отримати свої перші сатоші та насолодитися ними, переслати комусь в подарунок, чи просто зрозуміти хоча б трішки сам процес фінансових операцій.

AI

По-перше, потрібно встановити Lightning гаманець. Він може бути централізований (простий, зрозумілий, але керований компанією-розробником) чи децентралізований (трішки складніший для розуміння, але керований самим власником, тобто, тим, хто його встановив). Прикладом першого може бути Wallet of Satoshi, гаманець, прив'язаний до вашої електронної пошти. До речі, досить популярний. Приклад децентралізованого гаманця є Muun. Зверніть увагу, ми говоримо про Lightning Network гаманці. Автор не дає ніяких рекомендацій, в просто наводить приклади. Яким гаманцем користуватися, вирішувати вам і тільки вам.

Другий крок: заробляємо перші сатоші. Для того, щоб отримати перші сатоші, можна використати fauset, тобто, крани. Останнім часом їх стало значно менше. Коли я загуглив Lightning Network Fauset, то знайшов тільки один кран — lightningnetworkstores. com/faucet. Він видає по одній, максимум пять сатоші. До речі, не кожний гаманець здатен отримувати такі невеличкі суми. Наприклад, через Wallet of Satoshi це можливо.

Заробити сатоші можна на мікробіржах фрілансу. Особисто я не пробував виконувати подібні завдання. Знайти такі ресурси вам допоможе Гугл.

Ігри з заробітком сатоші

Значно цікавіше заробляти сатоші з допомогою ігор. Наприклад, багатьом подобається розкладати пасьянс чи ангійською Solitaire. Гра виконана в класичному стилі й кожна ваша перемога не залишиться без оплати, звичайно ж, в сатоші. З інтервалом в кілька годин розігрується пул. Якщо ж примкнути до якоїсь команди, то можна виграти кілька сотень та навіть тисяч сатоші (мова йде про призові місця). Але грати можна й без участі в команді. Виведення коштів в сатоші на гаманець відбувається моментально після розіграшу, який завершується за кілька годин.

Змійка — це гра, яку, ймовірно, знають усі. Тепер, завдяки розробникам грати у змійку можна за сатоші, виведення яких на гаманець відбувається практично відразу. Тобто, не потрібно навіть набирати мінімальну суму. На гаманець можна вивести навіть одну сатоші.

Гра перегони за біткоїни. Досить проста гра під назвою Турбо 84 також дозволяє швидко заробити перші сатоші. На гаманець біткоїни можна вивести після завершення заїзду, процес займає близько години.

Гра плитки нагадує тетріс і теж дозволяє заробити сатоші. Цю гру, так як й інші потрібно встановити на девайс з Андроїд чи iOS. Приємно провести час з такою грою можна де завгодно, наприклад, в черзі чи просто відпочиваючи на дивані.

І для любителів стрілялок теж знайдеться рішення. Гра про кота, який стріляє по різним предметам відрізняється гарною графікою, простотою та можливістю швидко заробити сатоші й вивести їх відразу ж на власний гаманець.

Всі перераховані ігри протестовані автором й на цей момент працюють бездоганно. Сатоші відразу поступають на власний гаманець. Виведення можливе від однієї сатоші! Але є один важливий нюанс: всі перераховані ігри працюють тільки з гаманцем Wallet of Satoshi! В будь-якому випадку, будь-який новачок зможе зіграти в легку, просту і цікаву гру, заробити кілька сатоші й зрозуміти, наскільки зручною та корисною є технологія блокчейну. Особисто я віддаю перевагу пасьянсу, розкладаю карти у вільний час.

Сподіваюсь допис був корисним для читачів! Всім добра!

You have installed Lightning Network wallet: where to get your first satoshi?

Hello! Have you just recently started thinking about joining the world of crypto enthusiasts and want to earn some satoshi effortlessly? Then this post is for you!

So, you already know that there is the main Bitcoin network and the second, but not the last, layer known as the Lightning Network. While transactions on the main network are expensive and slow, and will always be so, and even if not always, then for a long time, transfers on the Lightning Network are fast and practically free. Remember how Jack Dorsey once said that Bitcoin is the money of the Internet. In fact, this is true, because you can send 1 cent or 1 penny through Lightning Network without any commission at all. Why will Lightning Network be extremely popular? Two main reasons have already been mentioned: the speed and price of transactions. It is also very convenient, relatively secure, and can be carried out independently of third parties, meaning that two people are involved in the transaction - the buyer and the seller. One bitcoin consists of 100 million satoshis! Just for the record, 1 is 100,000,000, or 0.00000001. So, you want to get your first satoshis and enjoy them, send them to someone as a gift, or just understand at least a little bit about the process of financial transactions.

First, you need to install a Lightning wallet. It can be centralized (simple, understandable, but managed by the development company) or decentralized (a little more difficult to understand, but managed by the owner, i.e., the one who installed it). An example of the former is Satoshi Wallet, a wallet linked to your email. By the way, it is quite popular. An example of a decentralized wallet is Muun. Please note that we are talking about Lightning Network wallets. The author does not give any recommendations, he just gives examples. It is up to you and you alone to decide which wallet to use.

Second step: earning the first satoshi. In order to get the first satoshi, you can use fauset, i.e., faucets. Recently, they have become much smaller. When I googled Lightning Network Faucet, I found only one faucet - lightningnetworkstores. com/faucet. It dispenses one, maximum five satoshis at a time. By the way, not every wallet is capable of receiving such small amounts. For example, it is possible through the Satoshi Wallet.

You can earn satoshi on freelance micro-exchanges. Personally, I have not tried to perform such tasks. Google will help you find such resources.

Games with earning satoshi

It is much more interesting to earn satoshis with the help of games. For example, many people like to play Solitaire or English Solitaire. The game is made in a classic style, and each of your victories will not remain without payment, of course, in satoshi. The pool is drawn every few hours. If you join a team, you can win several hundred or even thousands of satoshis (we are talking about prizes). But you can play without participating in the team. Withdrawal of funds in satoshi to the wallet occurs immediately after the draw, which ends in a few hours.

Snake is a game that probably everyone knows. Now, thanks to the developers, you can play snake for satoshis, which are withdrawn to the wallet almost immediately. That is, you don't even need to collect the minimum amount. You can withdraw even one satoshi to your wallet.

Race for bitcoins game. A fairly simple game called Turbo 84 also allows you to quickly earn your first satoshis. You can withdraw bitcoins to your wallet after check-in, the process takes about an hour.

The tile game is similar to Tetris and also allows you to earn satoshi. This game, like the others, must be installed on an Android or iOS device. You can have a good time with this game anywhere, for example, in a queue or just relaxing on the sofa.

And there is also a solution for shooter fans. A game about a cat who shoots at various objects has good graphics, simplicity and the ability to quickly earn satoshi and withdraw them immediately to your own wallet.

All the listed games have been tested by the author and currently work flawlessly. Satoshis immediately go to their own wallet. Withdrawal is possible from one satoshi! But there is one important nuance: all the listed games work only with Wallet of Satoshi! In any case, any newbie will be able to play an easy, simple and interesting game, earn a few satoshis and understand how convenient and useful blockchain technology is. Personally, I prefer solitaire, I lay out the cards in my free time.

I hope the post was useful for readers! All good!

Text and photo content are the property of the author, unless otherwise noted. Publications and photos are not published on other social media.

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
Join the conversation now
Ecency