Про Hive українською та зрозумілою :) / About Hive in Ukrainian and understandable :)

Без назви-1.jpg

Привіт, дорогі мої людини! Читала я якось вночі чат Team Ukraine в телеграмі та деякі теми, котрі там піднімались і прийшла мені думка в голову, що було б круто створити україномовну енциклопедію Hive.

Hello, my dear people! One night I was reading the Team Ukraine chat in a telegram and some of the topics that were raised there, and it occurred to me that it would be cool to create a Ukrainian-language encyclopedia Hive.

До речі ось посилання на чат Team Ukraine
By the way, here is a link to the chat Team Ukraine

Це я зрозуміла, коли в бесіді з'явився новачок в світі криптоблогінгу та почав запитувати з чого краще почати це все. І я пам'ятаю власний досвід, як ще на Steemit вивчала інформацію за допомогою гугл перекладача, набивала шишки із підбором тегів, а потім і з пошуком відповідних спільнот для публікацій.

I realized this when a newcomer to the world of crypto blogging appeared in the conversation and began to ask where better to start it all. And I remember my own experience when I was still on Steemit studying information with the help of a Google translator, stuffing bumps with a selection of tags, and then finding the appropriate communities for publications.

Тому вирішила взяти цю складну справу в свої руки та пояснити простими словами про все, що тут існує. Додатково буде і англомовний переклад, раптом хтось із закордонних дописувачів потрапить сюди. Мені особисто це цікаво, тому що з кожним днем я усвідомлюю наскільки великим є всесвіт Hive. Маю надію, що іншим це стане в нагоді.

So I decided to take this difficult matter into my own hands and explain in simple words about everything that exists here. Additionally, there will be an English translation, suddenly one of the foreign contributors will get here. Personally, this is interesting to me, because every day I realize how big the Hive universe is. I hope that others will find it useful.

Про що буде інформація? / What will the information be about?

Абсолютно про все! Починаючи із базової інформації про безпеку акаунту, ключі доступу, форматування тексту, SEO-оптимізацію, різноманітні інтерфейси та програми для публікацій і закінчуючи іграми, тематичними спільнотами за інтересами, біржами та можливостями виводу криптовалюти у фіат. Наголошую, інформація про все!

Absolutely about everything! From basic information about account security, access keys, text formatting, SEO-optimization, various interfaces and programs for publications and ending with games, thematic communities of interest, exchanges and opportunities to withdraw cryptocurrency in fiat. I emphasize information about everything!

Photo Source - Pixabay

Враховуючи, що багато із нас хочуть привести якусь нову людину сюди буде набагато легше це зробити, якщо є готова база інформації по всім можливостям Hive не тільки англійською, а і більш зрозумілою для пересічного громадянина мовою. Адже перекладач не завжди ідеально видає інформацію.

Given that many of us want to bring a new person here, it will be much easier to do so, if there is a ready database of information on all the possibilities of Hive, not only in English but also in a language more understandable to the average citizen. After all, a translator does not always give out information perfectly.

А для того, щоб було зручніше цей допис буде закріпленим на моїй сторінці та буде піддаватись постійним оновленням в залежності від того яку нову тему я буду розбирати. Тобто, ви побачите таблицю із посиланнями на окремі теми в кінці цього посту, котрі стосуються платформи Hive.

And to make it more convenient, this post will be fixed on my page and will be subject to constant updating depending on what new topic I will analyze. That is, you will see a table with links to individual topics at the end of this post that relates to the Hive platform.

Photo Source - Pixabay

А тепер головні запитання до читачів. Дуже хочу, щоб ви на них відповіли, адже це задасть тему для перших дописів із цієї рубрики:

  • Згадайте, коли ви вперше потрапили на Steemit/Hive яка інформація перш за все вас цікавила?
  • На які DAPP в першу чергу повинні звернути увагу новачки?
  • Яка спільнота, крім Team Ukraine, для вас є цікавою?

And now the main questions to readers. I really want you to answer them because it will set the topic for the first posts from this section:

  • Remember when you first came across Steemit / Hive, what information interested you the most?
  • Which DAPP should beginners pay attention to in the first place?
  • Which community, apart from Team Ukraine, is interesting for you?

Це таблиця для майбутнього меню тем. В подальшому мною буде придбаний хостинг і домен, щоб все це було додатково на окремому сайті разом із найцікавішими дописами авторів Team Ukraine.

This is a table for the future menu of topics. In the future, I will purchase a hosting and domain, so that all this was additionally on a separate site, along with the most interesting posts by the authors of Team Ukraine.

Про теги на Hive Автор @craniumPost titlePost title
Post titlePost titlePost title
8 Comments