Отново на път On the road again

Здравейте на всички в Hive! Една седмица след като се върнахме от Белене, отново се наложи да отидем до Русе. Този път беше за последно, вече скъсахме и последната нишка, която ни свързваше с Русе, но само в материален план, духовната връзка никога няма да я прекъснем. Тъй като Белене е само на 100 километра, нямаше как да не повторим гостуването, още повече, че всеки ден ни се напомняше, че ни очакват пак!😃


Hello everyone at Hive! One week after we returned from Belene, we had to go to Ruse again. This time was for the last time, we already broke the last thread that connected us to Ruse, but only in material terms, we will never break the spiritual connection. Since Belene is only 100 kilometers away, we couldn't help but repeat the visit, especially since every day we were reminded that they are waiting for us again!😃 Пристигнахме в Белене в късния следобед, Павлинка беше се приготвила с вечерята, беше вкусно, а разговорите приятни.Този път стояхме два дни и три нощи, така че имахме повече време за разходки и срещи с приятели и роднини. Ходихме в центъра на града, разгледахме магазините, почерпихме се в сладкарница, пихме кафе в бар"Мания"! Най-ми хареса разходката край Дунава, красиво беше на свечеряване! Стана ми приятно, като видях, че са разширили и облагородили площта на природен парк"Персина"! Поставили са нови пейки и кошчета за боклук, засадени са млади фиданки! We arrived in Belene in the late afternoon, Pavlinka had prepared dinner, it was tasty, and the conversations were pleasant. This time we stayed for two days and three nights, so we had more time for walks and meetings with friends and relatives. We went to the city center, looked at the shops, treated ourselves in a pastry shop, drank coffee in the "Mania" bar! I liked the walk by the Danube the most, it was beautiful at dusk! I was pleased to see that they expanded and refined the area of ​​the Persina Nature Park! New benches and trash cans have been installed, young saplings have been planted! А за красотата на Дунава какво да кажа-всеки път сякаш виждам реката за първи път, винаги е различна! And what can I say about the beauty of the Danube - every time I see the river for the first time, it is always different!


Мислехме да ходим в гората за гъби сърнели, но за съжаление времето не ни позволи, пръскаше дъжд и беше кално, а пък гъбите никнат при слънце след дъжд! Следващият път ще отидем! На третия ден отпътувахме за Варна, понеже имахме ангажимент в галерията! Зарадвахме се, като видяхме, че магистрала Хемус е удължена с около15 километра ! Благодаря, че се спряхте на поста ми! We thought of going to the forest for porcini mushrooms, but unfortunately the weather didn't allow us, it was raining and muddy, and mushrooms sprout in the sun after rain! Next time we will go! On the third day we left for Varna, because we had an engagement at the gallery! We were happy to see that the Hemus highway has been extended by about 15 kilometers! Thanks for stopping by my post!

[//]:# (!pinmapple 43.36092 lat 27.98021 long d3scr) [//]:# (!pinmapple 43.36092 lat 27.98021 long d3scr)

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
2 Comments