Beaches in San Telmo,Palma de Mallorca part 3 {EN}~{ES}~{BG}

Hi Hive friends ☺️ Here is the last third of our walk around San Telmo.In it I will walk you through the 2 beaches there,we would not get to the 2nd beach,but you will find out below,why we ended up there.The central beach is very big and with lots of rocks,I found a few that I liked and took them home 😂 As for the early time of the day there were not many people.

Hola amigos de Hive ☺️ Aquí tenéis el último tercio de nuestro paseo por San Telmo.En él os pasearé por las 2 playas que hay,no llegaríamos a la 2ª playa,pero os enteraréis más abajo,de por qué acabamos allí.La playa central es muy grande y con muchas piedras,encontré unas cuantas que me gustaron y me las llevé a casa 😂 En cuanto a la hora temprana del día no había mucha gente.

Здравейте Hive приятели ☺️ Ето я и последната трета част от нашата разходка в Сан Телмо.В нея ще ви разходя на 2та плажа там,нямаше да се стигне до 2рия плаж,но ще разберете по-надолу,защо се стигна до там.Централния плаж е много голям и с доста камъни,аз намерих няколко,които ми харесаха и си ги прибрах 😂 Като за ранен час на деня нямаше много хора.

When you get in it is deep and has rocks and as an extra there were some scary waves,otherwise the water was super clear. I who am a pretty good swimmer 😂 only in my dreams of course 😂 I can't swim and the combination of depth and waves is like a terror for me 🤷 I went in once and that's it, but from this beach it was obvious there was another one on the other side and we decided when we dried off to go check out how the other side was.

Cuando te metes es profundo y tiene rocas y como extra había unas olas que daban miedo,por lo demás el agua era super clara. Yo que soy bastante buen nadador 😂 sólo en mis sueños claro 😂 no sé nadar y la combinación de profundidad y olas es como un terror para mí 🤷 me metí una vez y ya está, pero desde esta playa era obvio que había otra al otro lado y decidimos cuando nos secamos ir a ver cómo estaba el otro lado.

Когато влезете вътре е дълбоко и е с камъни и като бонус имаше страшни вълни,иначе водата беше супер чиста.Аз понеже съм доста добра плувкиня 😂 само в сънищата ми разбира се 😂 Не мога да плувам и комбинацията от дълбоко и вълни е някакъв ужас за мен 🤷‍♀️И влязох един път и това ми беше,но от този плаж се виждаше,че от другата страна има друг и решихме като изсъхнем да отидем да видим как е от другата страна.

And I decided to take a video and everything was fine until an older woman speaking in English in the rudest way and screaming told me, that she didn't want me to serious her 🤷 And I don't like to be photographed by strangers either, but I don't tell them, or anything and even if I go I will ask like a normal person not to scream 🤷🤦 It was the first time something like this happened to me and I was in shock..Good thing we got out of there and went to the other beach.To get to the 2nd beach you pass by a kind of cliff where there are deck chairs and you can pay and stay there or go to the beach.The view from there is very nice 😍

Y decidí tomar un video y todo estaba bien hasta que una mujer mayor de edad hablando en inglés de la manera más grosera y gritando me dijo, que no quería que le grave 🤷 Y a mi tampoco me gusta que me fotografíen extraños, pero no les digo, ni nada e incluso si voy pediré como una persona normal que no griten 🤷🤦 Era la primera vez que me pasaba algo así y estaba en shockMenos mal que salimos de allí y nos fuimos a la otra playa.Para llegar a la 2ª playa pasas por una especie de acantilado donde hay tumbonas y puedes pagar y quedarte allí o ir a la playa.La vista desde allí es muy bonita 😍

И реших да направя клип и всичко беше точно докато една жена на възраст говореща на английски по най-грубия начин и крещейки ми каза,че не иска да я снимам 🤷‍♀️ И на мен не ми е приятно да ме снимат чужди хора,но нито им го казвам,нито нищо а и дори да отида ще помоля като нормален човек а не да крещя 🤷‍♀️🤦‍♀️ За първи път ми се случи такова нещо и бях в потрес .. Добре,че се махахме от там и тръгнахме към другия плаж.За да стигнете до 2рия плаж се минава през нещо като скала където има шезлонги и можете да си платите и да останете там или да отидете на плажа.Гледката от там е много хубава 😍

The beach or rather the cove was super quiet,there it was even quieter as there were super few people.

La playa o más bien la cala estaba súper tranquila,allí era incluso más silenciosa ya que había súper poca gente.

Плажчето или по-скоро заливчето беше супер спокойно,там беше още по тихо тъй като имаше супер малко хора.

It was shallow for drowning people like me 😂 The water was warm and crystal clear. Even the minnows were visible I couldn't help but catch a few to fry them 😂😂😂😂

Era poco profunda para los ahogados como yo 😂 El agua estaba templada y cristalina. Hasta los pececillos se veían no pude evitar coger unos cuantos para freírlos 😂😂😂

Беше плитко като за удавници като мен 😂 Водата беше топла и кристално чиста.Даже и се виждаха малките рибки нямаше как да хвана малко за пържене 😂😂😂

After sunbathing and soaking in the water it was time for pictures from different angles of course 😂 There is nowhere without them,I leave you to enjoy 😍

Después de tomar sol y remojarme en el agua era el momento de las fotos desde diferentes ángulos por supuesto 😂 No hay ningún sitio sin ellos,os dejo para que disfrutéis 😍

След печене и киснене във водата беше време и за снимки от различни ъгли разбира се 😂 Няма накъде без тях,оставям ви да се насладите 😍

And there I am me Dora the explorer and I always want to see what's where 😂 I saw, that there are some stairs and when you climb them and they take you higher and probably from there there are other views that I can't miss 😂 And when we left we went up, I was a little disappointed, because I thought I could go further, but still better than nothing 😂 I leave you with the pictures from the top 😍

Y ahí estoy yo Dora la exploradora y siempre quiero ver qué hay donde 😂 vi, que hay unas escaleras y que cuando las subes y te llevan a más arriba y probablemente desde allí hay otras vistas que no me puedo perder 😂 Y cuando salimos subimos, me quedé un poco decepcionada, porque pensaba que podía llegar más lejos, pero aun así mejor que nada 😂 Os dejo con las fotos de la еncima 😍

И нали съм Дора изследователската и все искам да видя къде какво има 😂 Видях,че има стълби който като ги изкачиш и водя до по-нагоре и вероятно от там се откриват други гледки който не мога да пропусна 😂 И когато си тръгнахме се качихме,останах малко разочарована,защото си мислех,че може да се стигне до по-далеч,но пак по-добре от без нищо 😂 Оставям ви със снимките от отгоре 😍

And a few more pictures before leaving,if anyone is looking for a photographer send me a private message 😂😂😂😂😂

Y unas cuantas fotos más antes de irnos,si alguien busca un fotógrafo que me mande un mensaje por privado 😂😂😂

И още няколко снимки преди да си тръгнем,ако някой си търси фотограф да пише на лично 😂😂😂

And this was from San Telmo,I hope you liked it.Ciaooooo and see you soon 👋

Translation:Deepl.com

Y esto fue de San Telmo,espero que os haya gustado.Ciaoooo y hasta pronto 👋

И това беше от Сан Телмо,надявам се да ви е харесало.Чаоооо и до скоро 👋

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
12 Comments
Ecency