Meanders of the Biebrza River in Poland - a bird's eye view

bie02.jpg

bie16.jpg

To understand the place of Biebrza National Park and feel it fully, it is worth lifting up and observing the area from above.

Żeby zrozumieć miejsce jakim jest Biebrzański Park Narodowy i w pełni je poczuć warto się unieść i poobserwować teren z góry.

bie07.jpg

bie01.jpg

Looking at the pictures taken from above, one gets the impression that they are some unrealistic paintings made by a painter with an exaggerated imagination.

Oglądając zdjęcia robione z góry, odnosi się wrażenie, że są to jakieś nierealistyczne obrazy wykonane przez malarza z wybujałą wyobraźnią.

bie04.jpg

bie05.jpg

Telling the meanders of rivers, backwaters and vast peat bogs will never replace aerial shots. And in this case, there is something to watch.

Opowiadanie o meandrach rzek, rozlewiskach i rozległych torfowiskach nigdy nie zastąpi ujęć z lotu ptaka. A w tym wypadku jest co oglądać.

bie09.jpg

bie10.jpg

bie11.jpg

Of course, the atmosphere of this place, seen from the land, is also magical, especially at sunrise or sunset, when the mists appear and settle low on the grass, or when we observe wild animals not seen elsewhere or very rarely. Even in winter, this place provides amazing emotions.

Oczywiście klimat tego miejsca widziany z lądu również jest magiczny, szczególnie o wschodzie lub zachodzie słońca, gdy pojawiają się mgły i osiadają nisko na trawach, lub gdy obserwujemy dzikie zwierzęta, gdzie indziej nie spotykane lub bardzo rzadko. Nawet zimą miejsce to dostarcza niesamowitych emocji.

bie03.jpg

bie06.jpg

The Biebrza National Park is the most extensive peat bog in Poland and Central Europe, stretching along the Biebrza River. It covers nearly 60,000 hectares and covers almost the entire Biebrza River up to the estuary of the Narew.

Biebrzański Park Narodowy to najbardziej rozległe w Polsce i Europie Środkowej torfowiska, które ciągną się wzdłuż rzeki Biebrzy. Zajmuje blisko 60 tysięcy hektarów i obejmuje prawie cała rzekę Biebrzę aż do ujścia do Narwi.

bie12.jpg

bie15.jpg

The BNP is a natural, vast swamps, swamps and peat bogs, untouched by humans, which have retained their unique wild character. The Biebrza River owes its name to beavers, of which there are many. Once upon a time the river was called Biber, Bebra or Beaver, which means exactly the beaver river.

BPN to naturalne rozległe mokradła, bagna i torfowiska, nietknięte przez człowieka, które zachowały swój unikalny dziki charakter. Rzeka Biebrza nazwę swą zawdzięcza bobrom, których jest tam bardzo wiele. Kiedyś rzeka nazywano Biber, Bebra lub Bobra, co oznacza dokładnie rzeka bobrów.

bie26.jpg

bie27.jpg

This place is a refuge for many species of wetland birds, and about 270 of them have been observed here. You can meet Aquatic Warbler, Black Grouse, Great Snipe and Greater Spotted Eagle for which the valley is one of the last bird enclaves in Europe.

To miejsce jest ostoją dla wielu gatunków ptaków wodno-błotnych, a zaobserwowano tu ich około 270. Można tu spotkać wodniczkę, cietrzewia, dubelta i orlika grubodziobego, dla których dolina jest jednym z ostatnich ptasich enklaw w Europie.

bie19.jpg

bie20.jpg

bie22.jpg

There are also quite rare birds, such as the ruff (symbol of the park), the common snipe, the curlew, the daffodil, the crane, the white-winged tern and the white-tailed tern, and the birds of prey: the meadow and corn harrier, the eagle owl, the owl, and the marsh.

Występują tu również dość rzadkie ptaki, jak batalion (symbol parku), kszyk, kulik wielki, biegus zmienny, żuraw, rybitwa białoskrzydła i białowąsa oraz ptaki drapieżne: błotniak łąkowy i zbożowy, puchacz, sowa, błotna.

bie17.jpg

bie18.jpg

In addition to birds, the valley is rich in mammals, there are over 48 species of them, including otters, badgers, ermines, raccoon dogs and even wolves. The Biebrza Park is home to the largest population of elk in Poland, about 650 and over 1000 beavers.

Poza ptakami dolina obfituje w ogromną ilość ssaków, jest ich ponad 48 gatunków w tym wydry, borsuki, gronostaje, jenoty a nawet wilki. W Biebrzańskim Parku znajduje się największa w Polsce populacja łosi ok. 650 sztuk oraz bobra ponad 1000 osobników.

Backwaters are also rich flora. There are over 1000 species of various plants, including 20 species of orchids and 45 species of endangered plants. The unexpectedly flowing river is also full of fish. About 36 species live in it.

Rozlewiska to również bogata flora. Występuje tu ponad 1000 gatunków różnych roślin w tym 20 gatunków storczyków oraz 45 gatunków roślin zagrożonych wyginięciem. Rzeka płynąca w sposób niezaplanowany pełna jest również ryb. Żyje w niej około 36 gatunków.

bie13.jpg

bie25.jpg

Despite the fact that the area of the National Park has a lot to offer to tourists. There are over 600 km of hiking trails - hiking, biking and canoeing. Special observation towers have been built for enthusiasts of observing the life of wild birds and mammals.

Mimo iż to teren Parku Narodowego ma do zaoferowania sporo turystom. Jest tu ponad 600 km szlaków turystycznych – pieszych, rowerowych i kajakowych. Dla pasjonatów obserwacji życia dzikich ptaków i ssaków zbudowano specjalne wieże obserwacyjne.

bie14.jpg

bie24.jpg

Among the many bicycle routes, it is worth paying attention to the "Podlaski Stork Trail" - here it refers to my article about storks from the village of Żywkowo @marianomariano/the-village-of-zynkowo-in

Spośród wielu tras rowerowych, warto zwrócić uwagę na „Podlaski Szlak Bociani” - tu nawiązuje do mojego artykułu o bocianach ze wsi Żywkowo @marianomariano/the-village-of-zywkowo-in

tra01.png

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
6 Comments