Martinique - Petit Macabou Rastafarian's eco-house - my caribbean trip

We spent the last 4 days before the cruise in Petit Macabou in Martinique at Ali's. We rented the apartment via AirBnB and it cost us 15 euros per night for 2 people. What we saw pleasantly surprised us.

Ostatnie 4 dni przed wypłynięciem w rejs spędziliśmy w Petit Macabou na Martynice u Alego. Mieszkanie wynajęliśmy za pośrednictwem AirBnB i kosztowało to nas 15 euro na dobę za 2 osoby. To co zobaczyliśmy mile nas zaskoczyło.

maka01.jpg

maka02.jpg

maka06.jpg

maka09.jpg

maka17.jpg

maka18.jpg

maka20.jpg

maka26.jpg

maka33.jpg

Ali's house

Dom Alego

The house is about a kilometer from the beautiful beaches of Macabou. There are no buildings nearby, which is why this place is the quintessence of peace and idyllic life. If I would like to add that Ali is a Rastafarian and he likes weed, I would say he did not part with him, which is why the peace in this place intensified even more. Ali built his house on his own, in very difficult terrain, almost in solid rock.

Dom leży około kilometra od pięknych plaż w Macabou. W pobliżu nie ma zabudowań, dlatego to miejsce jest kwintesencją spokoju i sielskiego życia. Jak dodam, że Ali jest Rastafarianinem i lubi zioło, rzekłbym nie rozstawał się z nim, dlatego spokój w tym miejscu jeszcze bardziej się potęgował. Ali swój dom wybudował samodzielnie, w bardzo trudnym terenie, niemalże w litej skale.

maka10.jpg

maka11.jpg

The window in our bedroom basically no window 🙂

Okno w naszej sypialni w zasadzie brak okna 🙂

img_20180218_155317.jpg

img_20180218_155327.jpg

maka14.jpg

maka27.jpg

maka31.jpg

Ali's kitchen

Kuchnia u Alego

Ali's house is an open house. There are two kitchens, one inside and the other connected to the outside dining area on the terrace at the same time. There is a large table, a hammock and three lovely dogs.

Dom Alego to dom otwarty. Są dwie kuchnie jedna wewnątrz, a druga połączona jednocześnie z jadalnią na zewnątrz na tarasie. Jest tam wielki stół, hamak i trzy przesympatyczne psy.

ogr01.jpg

ogr02.jpg

img_20180217_142509.jpg

video

Ali invited us to dinner he made a dish called Aqua. These are hot peppers in batter which are quite tasty. Of course, he did not part with his joint 😉

Ali zaprosił nas na kolację zrobił potrawę o nazwie Aqua. To ostre papryczki w cieście całkiem smaczne. Oczywiście nie rozstawał się przy tym ze swoim jointem 😉

video

maka03.jpg

maka12.jpg

maka13.jpg

maka33.jpg

Ali's dogs

Psy Alego

Ali has three funny dogs. All mild-tempered but jealous. When you pet one, two more would appear immediately.

Ali ma trzy pocieszne psy. Wszystkie łagodnie usposobione, ale zazdrosne. Gdy pogłaskasz jednego, zaraz pojawiały się dwa kolejne.

maka04.jpg

pies01.jpg

video

pies02.jpg

pies03.jpg

pies04.jpg

Ali's ecological garden

Ekologiczny ogród Alego

Ali has a beautiful garden with vegetables, fruit trees.

Ali ma przy domu przepiękny ogród z warzywami drzewami owocowymi.

ogr03.jpg

ogr04.jpg

ogr05.jpg

ogr06.jpg

He has lime trees, pomegranates in the garden, even cocoa trees. The garden is 100% ecological.

Ma w ogrodzie drzewa limonki, granatu, na nawet krzewy kakaowca. Ogród jest w 100% ekologiczny.

ogr08.jpg

ogr09.jpg

ogr10.jpg

There is a donkey in the garden. We asked Ali what he needed a donkey for? The case turned out to be prosaic, the donkey is a producer of natural fertilizer. As I mentioned, it's a fully ecological garden, no chemicals, so the only fertilizer is donkey droppings.

W ogrodzie żyje sobie osiołek. Zapytaliśmy Alego, po co mu osiołek? Sprawa okazała się prozaiczna, osiołek jest producentem naturalnego nawozu. Jak już wspomniałem, to w pełni ekologiczny ogród, bez chemii, więc jedynym nawozem są odchody osiołka.

ogr07.jpg

video

Jungle tea

Herbata z dżungli

This part of Martinique is still a jungle from which you can get various plants and herbs. Ali made us a brilliant tea made of herbs obtained from the jungle.

Ta część Martyniki to jeszcze dżungla, z której można pozyskiwać różne rośliny i zioła. Ali przyrządził nam genialną herbatę z ziół pozyskanych właśnie z dżungli.

maka19.jpg

Saffron for the poor

Szafran dla ubogich

He also brought a plant used as a spice to make empanados. This plant is Achiote. This plant stains intensely red and is added to beef - stuffing for empanados. It is also called saffron for the poor.

Przyniósł również roślinę używaną jako przyprawa do wyrobu empanados. Ta roślina to Achiote. Roślina ta intensywnie barwi na czerwono, i jest dodawana do mięsa wołowego - farszu do empanados. Nazywana jest również szafranem dla ubogich.

maka21.jpg

maka22.jpg

Beaches on the Petit Macabou

Plaże w Petit Macabou

There are beautiful beaches in Petit Macabou. Empty, without crowds of people, they are raw and natural. There is something for everyone because they are sandy and rocky.

W Petit Macabou są piękne plaże. Puste, bez tłumów ludzi, są surowe, naturalne. Dla każdego coś się znajdzie bo są i piaszczyste i kamieniste.

p05_kopia.jpg

vlcsnap_2021_08_03_20h45m17s951_kopia.png

p01_kopia.jpg

p02_kopia.jpg

p03_kopia.jpg

p04_kopia.jpg

ornament_travel1_copy.png

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
5 Comments