This content was muted by Pinmapple moderators for not following community guidelines.

Langkawi Island - perpetually surprised Langury, Sky bridge, Kilim Park - My Asia Journey Malaysia

Sky bridge and brilliant scenery

Sky bridge i genialne krajobrazy

most00.jpg

You need to get to the Sky Bridge by cable car. It lifts passengers to an altitude of 700 meters above sea level. It is the longest curved bridge in the world.

Na most Sky Bridge trzeba dostać się kolejka linową. Wynosi ona pasażerów na wysokość 700 metrów n.p.m. Jest to najdłuższy zakrzywiony most na Świecie.

most02.jpg

most03.jpg

most04.jpg

From it you can admire the beautiful Andaman Sea and islets on one side, and on the other side a mountain range overlooking the highest mountain in Langkawi Gunang Raya - 881 m above sea level.

Można z niego podziwiać z jednej strony przepiękne Morze Andamańskie oraz wysepki, a z drugiej strony pasmo górskie z widokiem na najwyższą górę Langkawi Gunang Raya - 881 m n.p.m

most07.jpg

most08.jpg

most09.jpg

most10.jpg

Another place from the so-called commercial but definitely worth a visit.

Kolejne miejsce z tzw. komercyjnych, ale zdecydowanie warte odwiedzenia.

Wildlife in Langkawi

Dzikie zwierzęta na Langkawi

a3.jpg

Monkey Long-tailed macaque - I'll do anything for food

Małpa Makak długoogonowy - dla jedzenia zrobię wszystko

kilim_geoforest_park17.jpg

kilim_geoforest_park18.jpg

Two species of monkeys can be found in Langkawi. The first species is the popular long-tailed or crab-eating macaque, ready to do anything for a piece of food. Jump into the water, for example.

W Langkawi można znaleźć dwa gatunki małp. Pierwszy gatunek to popularny Makak długoogonowy lub krabożerny, który za kawałek pożywienia jest gotowy zrobić wszystko. Wskoczyć np do wody.

a1.jpg

Langur Gray Monkey (Langur Presbytis) - looks like he's been surprised all his life

Małpa Langur Szary (Langur Presbytis) - wygląda jakby był całe życie czymś zaskoczony

anima04.jpg

The second species is the Gray Langur (Langur Presbytis) or Spectacled Langur, Presbytis obscurus. It is a black and gray monkey with distinctive white rings around its eyes.

Drugi gatunek, to Langur Szary (Langur Presbytis) lub Langur okularowy, Presbytis obscurus. To czarno-szara małpa, która ma charakterystyczne białe pierścienie wokół oczu.

anima06.jpg

anima07.jpg

During the day, these monkeys forage in the lower branches of the forest crown. In the late afternoon, they descend from the trees and forage in forest clearings, feeding on the young, delicate leaf sprouts that make up their diet.

W ciągu dnia małpy te żerują w niższych gałęziach korony lasu. Późnym popołudniem schodzą z drzew i żerują na polanach leśnych, żywiąc się młodymi, delikatnymi pędami liści, które stanowią ich dietę.

anima08.jpg

Birds in the wild

Ptaki na wolności

anim02.jpg

Hornbill Buceros is a very popular wild bird on the island. It is a Bird with a distinctively curved colored beak that can be found anywhere on Langkawi Island.

Na wyspie bardzo popularnym gatunkiem ptaka żyjącego dziko jest Hornbill Buceros. To Ptak z charakterystycznie zakrzywionym kolorowym dziobem, którego można spotkać w każdej części wyspy Langkawi.

anim03.jpg

In addition to him, kingfishers are often found and, of course, Langkawi's showpiece - the Eagle.

Oprócz niego często spotykane są zimorodki oraz oczywiści wizytówka Langkawi - Orzeł.

a2.jpg

Very original colorful crabs - Fiddler Crabs

Bardzo oryginalne kolorowe kraby - Fiddler Crabs

anima14.jpg

This small, extremely colorful crab is often found on Langkawi Island. It lives mainly in mud in swamps in mangrove forests.

Ten mały niezwykle kolorowy krab, jest często spotykany na wyspie Langkawi. Żyje głównie w błocie na bagnach w lasach namorzynowych.

anima12.jpg

anima13.jpg

anima15.jpg

anima16.jpg

Reptiles

Gady

anima09.jpg

A striped dragon or a water dragon

Waran paskowany lub waran wodny

This is one of the largest dragons in the world. It is omnivorous, and eats anything that can fit into its mouth, including garbage. He likes the aquatic environment in which he mainly lives. It is not dangerous to humans, but it's better not to get close to it.

To jeden z większych waranów na świecie. Jest wszystkożerny, zjada wszystko co zmieści mu się do paszczy, łącznie ze śmieciami. Lubi środowisko wodne, w którym głównie przebywa. Nie jest niebezpieczny dla ludzi, ale lepiej się do niego nie zbliżać.

anima10.jpg

anima11.jpg

We're going to Wat Koh Wanaram Lucky Temple

Jedziemy do Wat Koh Wanaram Lucky Temple

kilim_geoforest_park13.jpg

Wat Koh Wanaram is a Buddhist temple founded in 2014. Its creator was a Thai holy monk - Luang Por Khun

Wat Koh Wanaram to założona w 2014 roku świątynia buddyjska. Jej twórcą był tajskie święty mnich - Luang Por Khun

kilim_geoforest_park12.jpg

The temple is called happy. There is peace and quiet there. It is said that rubbing the belly of a laughing Buddha brings prosperity, health and happiness.

Świątynia nosi nazwę szczęśliwa. Jest tam cisza i spokój. Podobno pocieranie brzucha śmiejącego się Buddy przynosi dobrobyt, zdrowie i szczęście.

kilim_geoforest_park11.jpg

Inside the temple is a golden statue of Buddha, Aa on its walls there are works of art depicting the life and teachings of the Buddha. There are also beautiful colorful pagodas in the courtyard, and eight stupas referring to the events of the Buddha's life.

Wewnątrz świątyni znajduje się złoty posąg Buddy, Aa na jej ścianach znajdują się dzieła sztuki przedstawiające życie i nauki Buddy. Na dziedzińcu są również piękne kolorowe pagody, oraz osiem stup nawiązujących do wydarzeń z życia Buddy.

kilim_geoforest_park14.jpg

kilim_geoforest_park15.jpg

The highlight of this temple, however, is the huge Kuan-shi Yin sculpture on the marble hill. who is called the Goddess of mercy.

Najważniejszym jednak punktem tej świątyni jest ogromna rzeźba Kuan-shi Yin na marmurowym wzgórzu. którą nazywa się Boginią miłosierdzia.

Kilim Geoforest Park

Park Kilim Geoforest

kilim_geoforest_park00.jpg

kilim_geoforest_park01.jpg

kilim_geoforest_park03.jpg

Kilim Karst Geoforest Park Langkawi is an area of ​​over 100 square kilometers, covering almost 100 square kilometers. In the park, we can observe rock formations that were formed nearly 500 million years ago. Forests, swamps and caves with bats are also noteworthy

Kilim Karst Geoforest Park Langkawi to obszar zajmujący ponad 100 km kwadratowych zajmujący prawie 100 kilometrów kwadratowych. W parku możemy zaobserwować formacje skalne które powstały blisko 500 mln lat temu. Godne uwagi są też lasy i bagna oraz jaskinie z nietoperzami

kilim_geoforest_park04.jpg

kilim_geoforest_park05.jpg

kilim_geoforest_park06.jpg

kilim_geoforest_park07.jpg

Sightseeing begins with a boat trip, where you can admire the amazing rock formations of the park.

Zwiedzanie rozpoczyna się od rejsu statkiem, gdzie podziwiać można niesamowite formacje skalne parku.

kilim_geoforest_park08.jpg

kilim_geoforest_park09.jpg

kilim_geoforest_park10.jpg

kilim_geoforest_park16.jpg

Malasia Langkawi Time laps

We are finishing our adventure with Langkawi and we are looking for a bus to Thailand to the island of Ko Samui.

Kończymy naszą przygodę z Langkawi i szukamy autobusu do Tajlandii na wyspę Ko Samui.

bus.jpg

animals6.jpg

Enjoy

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
15 Comments