Geological Museum in Warsaw, part 11. Amethyst, serpentine and other wonderful minerals and precious stones / Muzeum Geologiczne w Warszawie, część 11. Ametyst, serpentyn i inne niezwykłe minerały i kamienie szlachetne

skał3.JPG

I will show you a few more beautiful stones from the Geological Museum in Warsaw and I will soon close the series of posts from this place. Take a look at this amazing purple amethyst. Rings with a tiny piece of amethyst are very expensive, I saw that you can buy them for several thousand zlotys. The purple color of amethyst comes from the admixture of iron.

Pokażę wam jeszcze kilka przepięknych kamieni z Muzeum Geologicznego w Warszawie i po mału będe domykać serię postów z tego miejsca. Spójrzcie na ten niesamowity fioletowy ametyst. Pierścionki z maleńkim kawałeczkiem ametystu są bardzo drogie, widziałam, że można je kupić za kilka tysięcy złotych. Fioletowy kolor ametystu pochodzi od domieszki żelaza.

skał1.JPG

Another amazing mineral is malachite. It reminds me a bit of large and small blisters that have frozen in a mass of stone, and it has a captivating green color.

Kolejnym niesamowitem minerałem jest malachit. Przypomina mi trochę duże i małe bąble, które zastygły w kamiennej masie, a do tego ma urzekający zielony kolor.

skał2.JPG

I have not heard of the serpentine before. In appearance it reminds me of the terrestrial landscape seen from an airplane ;)

It is an aqueous magnesium silicate. It usually occurs in the form of microcrystalline clusters, usually in dense, fine-grained, acicular, scaly and fibrous clusters. It is brittle and dissolves in hydrochloric and sulfuric acid.
Source: Wikipedia

Wcześniej nie słyszałam o serpentynie. Z wyglądu przypomina mi krajobraz ziemski widziany z samolotu ;)

Jest to wodniony krzemian magnezu. Występuje zwykle w postaci mikrokrystalicznych skupień zazwyczaj w skupieniach zbitych, drobnoziarnistych,igiełkowych, łuseczkowych, włóknistych. Jest kruchy, rozpuszcza się w kwasie solnym i siarkowym.*
Źródło: Wikipedia

skał4.JPG

Look at these colors, shapes, combinations of different textures. One would like to put a hand into these glass cases and be able to touch these stones. Even if everyone touched them like that, they would probably be heavily rubbed and damaged. But I can fantasize about it ;)

Spójrzcie na te kolory, kształty, połączenia różnych faktur. Aż chciałoby się włożyć rękę do tych szklanych gablot i móc dotkąć te kamienie. Choć gdyby każdy tak dotykał to pewnie byłyby mocno pościerane i zniszczone. Ale co mi szkodzi o tym pofantazjować ;)

skał8a.jpg

skał10aaa.jpg

Agate is one of my favorite stones. It is made of alternating multi-colored layers. Once again, nature shows its possibilities to create works of art, even underground

Agat to jeden z moich ulubionych kamieni. Tworzą go różnokolorowe, naprzemianległe warstwy. Kolejny raz natura pokazuje swoje możliwości tworzenia dzieł sztuki, nawet pod ziemią.

skał5.JPG

Agates are formed in geodes. It is "a space of rock mass filled with a mineral. It is formed as a result of the crystallization of minerals in free, empty places in the rock." Source: Wikipedia I really liked the moss agate, the one in the photo below. It looks like someone has painted a picture on it, also resembling a map. It's like a stone treasure map ;)

Agaty powstają w geodach. Jest to "przestrzeń masy skalnej wypełniona minerałem. Powstaje wskutek krystalizacji minerałów w wolnych, pustych miejscach w skałach." Źródło: Wikipedia Bardzo mi się spodobał agat mszysty, ten ze zdjęcia poniżej. Wygląda jakby ktoś namalował na nim obrazek, również przypominający mapę. To taka jakby kamienna mapa skarbów ;)

skał6.JPG

skał7.JPG

skał9.JPG

skał11.JPG

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
4 Comments