A night walk in the winter forest in Poland and unusual mindfulness discoveries related to it / Nocny spacer po zimowym lesie i niezwykłe, mindfulnessowe odkrycia z tym związane

1aa.jpg

I like going to the woods. Not only during the day but also at night. During the day I walk in the forest alone or with someone, at night only with an accompanying person, I would be afraid alone. At first, I was afraid to walk in the woods at night, also when someone close to me was next to me. I think that there are many messages that imply a fear of walking in the woods at night ... so many potential dangers lurk there ... Despite several dozen or more night walks in the forest, nothing happened to me. But many times I was delighted with what I saw in the night forest.

Lubię chodzić do lasu. Nie tylko za dnia, ale również nocą. Za dnia spaceruję po lesie sama, albo z kimś, w nocy tylko z osobą towarzyszącą, sama bym się bała. Zresztą na początku bałam się chodzić po lesie w nocy, również gdy ktoś bliski był obok mnie. Myślę, że istnieje dużo przekazów implikujących u człowieka strach przed chodzeniem po lesie w nocy... tyle tam czyha potencjalnych niebezpieczeństw... Mimo kilkudziesięciu, a może więcej nocnych spacerów po lesie nic mi się nigdy nie stało. Za to wiele razy byłam zachwycona tym co widziałam w nocnym lesie.

3a.jpg

This time it snowed and the world immediately became nicer to perceive ... and despite the night, it was unusually bright in the forest. Maybe not like during the day, but it looked as if someone had lit the forest from all sides. White fluff lay on the ground and on the branches. It was a great pleasure for me to observe how he decorated the forest nature. The white branches of the trees were visible singly. As if someone had dyed them white.

Tym razem spadł śnieg i świat od razu zrobił się milszy w odbiorze... a w lesie mimo nocy było niezwykle jasno. Może nie jak za dnia, ale wyglądało to tak, jakby ktoś rozświetlił las ze wszystkich stron. Biały puch leżał na ziemi i na gałęziach. Dużą przyjemność sprawiało mi obserwowanie jak przystroił leśną przyrodę. Białe gałęzie drzew były widoczne pojedyńczo. Tak jakby ktoś zafarbował je na biało.

4ac.jpg

And it was snowing all the time from the sky. I looked up and let the snow fall directly onto my face for a few minutes. I watched falling snowflakes. They looked like tiny asteroids flying extremely fast towards the ground. Every now and then, in addition to small snowflakes from the sky, larger snowflakes also fell from the trees. It was a great mindfulness experience of being here and now.

A z nieba cały czas padał śnieg. Spojrzałam w górę i przez kilka minut pozwalałam, żeby śnieg spadał bezpośrednio na moją twarz. Obserwowałam przy tym spadające płatki śniegu. Wyglądały jak maleńkie asteroidy, które lecą z niezwykłą szybkością w stronę ziemi. Co jakiś czas oprócz małych płatków śniegu z nieba, spadały też większe płatki śniegu z drzew. To było świetne mindfulnessowe doświadczenie bycia tu i teraz.

4acb.jpg

This is what the forest looked like ... all covered in snow ...

Tak wyglądał las... cały w śniegu...

1a.jpg

2.jpg

1.jpg

At one point, we noticed fresh traces of some animal. Maybe some of you will recognize what aniaml might have left them? Maybe a deer?

W pewnym momencie zauważyliśmy świeże ślady jakiegoś zwierzęcia. Może ktoś z was rozpozna, jakie zwierzak mógł je zostawić? Może sarna?

4aa.jpg

4ab.jpg

A little further we saw a small river flowing through the forest. She looked wonderful surrounded by snow. We had to jump over to go in the direction we wanted to go.

A trochę dalej zauważyliśmy rzeczkę przepływającą przez las. Wyglądała cudownie w otoczeniu śniegu. Musiliśmy ja przeskoczyć, żeby przejść w kierunku, którym chcieliśmy podążać.

3.jpg

4.jpg

We continued walking through the forest, admiring it.

Szliśmy dalej lasem zachwycając się nim.

1c.jpg

1b.jpg

4a.jpg

And when you look up, the branches form natural works of art.

A gdy się spojrzy do góry, gałęzie tworzą naturalne działa sztuki.

2a.jpg

3aa.jpg

Does anyone, besides me, also see the teddy's snow face here? ;)

Czy tylko ja tu widzę śniegową mordkę misia? ;)

5.jpg

9.jpg

8.jpg

It was a wonderful walk. We returned home delighted with how beautiful the world can look when snow falls. You feel differently when it is white around.

To był cudowny spacer. Wróciliśmy do domu zachwyceni tym jak pięknie może wyglądać świat, gdy spadnie śnieg. Od razu inaczej człowiek się czuje, gdy wokół jest biało.

7.jpg

1 Comment