To the Scary lake and Malyovitsa hut in Rila mountain [EN/BG]

img_9992.jpg

Hello, dear Hivers!
In today's post I will tell you how to get to the Scary Lake, Yonevsko lake and Malovitsa hut. An incredible walk in Rila National Park that ended with unforgettable memories.

img_0001.jpg

BG

В днешния пост ще ви разкажа как да стигнете до Страшното езеро, Йоневското езеро и хижа мальовица. Една невероятна разходка в национален парк Рила, завършила с незабравими спомени.

img_9999.jpg

At the beginning of August I had the opportunity to enjoy the indescribable beauty of the Rila mountain range. I and a few other friends took a short two-day trip to the Rila Mountains. Perhaps it would be more accurate to say a hike and walk instead of an excursion.

img_9991.jpg

We organized our transportation, set up everything we needed for this trip and hit the road. The beginning of our route starts from the famous Malyovitsa hotel. In front of it there are two parking lots where you can park your motor vehicles. One of them is paid and the other is free. My personal advice is that the earlier you get there, the more likely you are to find a free space in the free car park. As I said the alternative is to stop at the paid parking, but for tourists like us whose trek would have taken about 10 astronomical hours, you can imagine the amount we had to pay at the end for having parked our car at the paid parking.

img_9998.jpg

BG

В началото на август месец имах възможността да се насладя на неописуемата красота на Рилския планински масив. Аз и още няколко приятели си направихме кратка двудневна екскурзия в Рила планина. Може би ще е по-точно да кажа, поход и разходка вместо екскурзия. Организирахме транспорта, нагласихме всичко което ни беше необходимо за това пътешествие и поехме на път. Началото на маршрута ни започва от небезизвестния хотел Мальовица. Пред него има два паркинг, на които може да паркирате вашите моторни превозни средства. Единият от тях е платен, а другия безплатен. Лично аз ви съветвам за това, че колкото по- рано пристигнете там, толкова е по-голяма е вероятността да намерите свободно място на безплатния паркинг. Както казах алтернативата е да спрете на платения паркинг, но за туристи като нас, чиито преход щеше да продължи около 10 астрономически часа, може да си представите каква сума трябваше да заплатим накрая за това че сме си паркирали колата на платения паркинг.

img_9997.jpg

In the end, here we were, ready to go to new places unknown to us. The route we took consisted of the following points. Quite a long route, but very beautiful. The history of the names of the two lakes - Yonchevsko and Scary lake is very interesting. According to the other tourists we met on the way - Yonchevo Lake and Scary Lake. Actually, it turns out that both are connected with the name of the famous artist - Hristo Yonchev.

img_9996.jpg

BG

В крайна сметка ето ни готови за тръгване към нови неизвестни за нас места. Маршрутът който хванахме се състоеше от следните точки: Хотел Мальовица- Йоневското езеро - Страшното езеро - хижа Мальовица. Доста продължителен маршрут, но пък и много красив. Много е интересна историята на наименованията на двете езера - Йончевото и Страшното. По думи на другите туристи с които се срещахме по пътя - Йончевото езеро и Страшното езеро. Всъщност оказва се, че и двете са свързани с името на небезизвестния художник - Христо Йончев.

img_9995.jpg

He loved to spend his time indulging in his passion - painting, in the area around today's Strange Lake. On one of the trips that Hristo Yonev was on this lake, he was caught in a terrible storm. He rushed to the lower lake and met tourists on his way. When they asked him why he looked so mournful, he told them that he came from the lake which was scary. And so the lake was named the Scary Lake.

img_9994.jpg

img_9993.jpg

BG

Той обожавал да прекарва своето време отдавайки се на своята страст- рисуването, в местността около днешното Страшно езеро. В един от пътите, в които Христо Йончев бил на това езеро, го застигнала страшна буря. Той хукнал да бяга към долното езеро и по пътя си срещнал туристи. Като го питали защо изглежда толкова оплачем, той им отговорил, че идва от езерото което било страшно. И така езерото било кръстено Страшното езеро.

img_9990.jpg

img_9989.jpg

It will take you about 1 and a half hours to get from the Malyovitsa Hotel to the Yonev Lake. The hike is not very strenuous, but definitely worth it. You pass by several nameless lakes. After a short break at Yonevskoe Lake, we headed to the next point on the route - the Scary Lake. Again, the time to get from Yonevskoe to the Scary Lake is 1 and a half hours. Then came the hardest part of the route- the actual climb up to the Malyovitsa hut. At the end of the day we were all very satisfied that we had fulfilled another dream.

img_9988.jpg

img_9987.jpg

BG

За да стигнете от хотел Мальовица до Йоневското езеро ще ви отнеме около 1 час и половина. Преходът не е много тежък, но определено си заслужава. Минавате покрай няколко безименни езера. След кратка почивка на Йоневското езеро се насочихме към следваща точка от маршрута - Страшното езеро. Отново времето за стигане от Йоневското езеро до Страшното езеро е 1 час
и половина. След което предстои най- трудната част от маршрута- действителното изкачване до хижа Мальовица. На края на деня всички бяхме много удовлетворени, че сме сбъднали още една наша мечта.

img_9986.jpg

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
6 Comments