One night in Kapana creative district

img_0260.heic

If you're in Plovdiv and you haven't been to Kapan, it's as if you haven't been to Plovdiv. This is what I found out on my last visit to this historic city.

img_0248.heic

BG

Ако сте в Пловдив и не сте отскочили до Капана, то все едно не сте били в Пловдив. Именно в това се убедих при последното ми посещение на този исторически град.
Капана е квартал на Пловдив с много добро географско положение. Той е разположен точно в центъра на града и оттам всяка една забележителност се намира много наблизо – например римския стадион, паметника на Альоша, който е разположен на едно от тепетата.

img_0194.heic

img_0189.heic

By the way, Plovdiv is better known as "the city of hills" and this is not by chance. After all, on the territory of Plovdiv there are "only" 7 of these natural landmarks, which today are a major attraction for tourists. If you decide to climb any of them you should keep in mind that they are only accessible on foot. It is strictly forbidden to drive a car on the hills and the local authorities have issued heavy fines for violators on more than one occasion.

img_0220.heic

BG

Впрочем Пловдив е по-известен като „града на тепетата“ и това не е случайно. Все пак на територията на Пловдив има „само“ 7 на брой от тези природни забележителност, които днес са основна атракция за туристите. Ако решите да се качите на някое от тях трябва да имате предвид това, че до тях де стига само пеша. Качването с автомобил на тепетата е строго забранено и местните власти не малко пъти са съставяли солени глоби за нарушителите.

And here is the list of the 7 hills/ А ето и списък на 7-те тепета

Column 1Column 2
Джендем тепеDzhendem Tepe
Бунарджик тепеBunardzhik Tepe
Сахат тепеSahat Tepe
Джамбаз тепеDzhambaz Tepe
Небет тепеNebet Tepe
Марково тепеMarkovo Tepe
Таксим тепеDzhambaz Tepe
Our starting point was the parking lot next to the Trimontium Hotel, which is the beginning of the longest pedestrian street in the Balkans. In fact, for the modest sum of 2 leva per hour, this seems to me the most convenient place to park in the centre of Plovdiv. On the way to the Kapana district we passed countless picturesque shops and restaurants. Shortly after the Trimontsium Hotel is one of the places you can see on social media - the statue of Milho and the inscription Plovdiv.

img_0216.heic

BG

Нашата начална точка беше паркинга в непосредствена близост до хотел Тримонциум, от който започва началото на най-дългата пешеходната улица на Балканите. Всъщност срещу скромната сума от 2 лева на час, това ми се струва най-удобното място за паркиране в центъра на Пловдив. По пътя към квартал Капана минахме покрай безброй китни магазинчета и заведения. Малко след хотел Тримонциум се намира едно от местата, което можете да видите в социалните мрежи – статуята на Мильо и надписа Пловдив.

img_0221.heic

On our way to Kapana district we saw the fountain, which the locals call "the button". At night it glows in different colors and is very beautiful.

img_0204.heic

BG

По пътя ни към квартал Капана видяхме и фонтана, който местните наричат „копчето“. През нощта той свети в различни цветове и е много красив.

img_0208.heic

Maybe 1 kilometer is the distance from Hotel Trimontsium to the beginning of Kapana district. Just before it is the Jumaya Mosque and the excavations of the old town. The mosque is quite big and in front of the mosque is probably the most famous cafe in Plovdiv. It is called "Tolerance Cafe" or "Jumaya Turkish Pastry Shop" and offers traditional Turkish coffee and amazing sweets. It wasn't the best time to sit down and try the coffee and sweets, so we left our visit for another time.

img_0232.heic

img_0235.heic

BG

Може би около 1 километър е разстоянието от хотел Тримонциум до началото на квартал Капана. Точно преди него се намира Джумая джамия и разкопки на стария град. Джамията е доста голяма а пред джамията е може би най-известното кафене в Пловдив. То се нарича „Кафе на толерантността“ или „Турска сладкарница Джумая“и предлага традиционно турско кафе и невероятни сладки. Не беше най-подходящото време да седнем да опитаме кафето и сладките, затова оставихме посещението му за друг път.

img_0279.heic

Kapana is made up of countless small and very picturesque streets. Each of them has a certain charm. To be honest, the name of the district comes from the distant 15th century, when it was a centre of craftsmen. Since then and until today, this neighborhood attracts its tourists with its amazing style. There are art restaurants on every street. And the food they offer is simply unique.

img_0254.heic

BG

Капана е съставен от безброй малки и много китни улички. Всяка една от тях носи определен чар. Честно казано името на квартала идва от далечния XV век, когато тук е било средище на занаятчии. Оттогава и до днес този квартал привлича своите туристи с невероятния си стил. На всяка една уличка са разположени арт заведения. А храната която предлагат е просто уникална.

img_0250.heic

Despite the restrictions imposed against the distribution of Covid, every single establishment was full of people. In the summer season it is very difficult to find a seat if you have not made a reservation in advance. Well, it turned out that not only in the summer period, but also in the autumn period is a cause perdue. But we pulled out pure luck and found a seat.

BG

Въпреки наложените ограничения против разпространението на Covid, всяко едно заведение беше пълно с хора. В летния сезон е много трудно да намерите място за сядане, ако не сте направили предварително резервация. Е, оказа се, че не само в летния, но и в есенния период е кауза пердута. Но ние извадихме чист късмет и намерихме място.

img_0263.heic

Some of the streets are decorated with lamps that make the pictures look amazing. The walls of most buildings are decorated with graffiti and add to the artsy atmosphere that reigns in this picturesque neighbourhood.

img_0261.heic

BG

Част от улиците са украсени с лампи, които правят снимките да изглеждат невероятно. Стените на повечето сгради са украсени с графити и допринасят за арт атмосферата, която цари в това китно кварталче.

img_0254.heic

Everything from the buildings, restaurants and alleyways to the incredible food brings you into an adventure and fun.

img_0269.heic

BG

Всичко от сградите, заведенията и уличките до невероятно приготвената храна ви въвежда в едно приключение и забавление.

img_0268.heic

We were very pleased with this walk and have decided that the next time we visit Kapana we will make a reservation for one of the most famous restaurants there - Corner.

BG

Всичко от сградите, заведенията и уличките до невероятно приготвената храна ви въвежда в едно приключение и забавление.

img_0276.heic

Thank you for your attention! I hope you enjoy the post!
Благодаря ви за вниманието! Надявам се, че поста ще ви хареса!

img_0256.heic

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
4 Comments