Asen's Fortress - mysticism, history and something more [EN/BG]

46.jpg

Hello, Hivers! Come with me on today's adventurous travel. I've decided that I will bring to your attention a magnificent landmark, bearing thousands of years of history and representing the pride of the Bulgarian nation. This is the National Monument "Asenova Fortress". Located in the immediate vicinity of today's Asenovgrad, it rises proudly above the Chaya River.

37.jpg

BG

Здравейте, Hivers! В днешния пост ще представя на вашето внимание една величествена забележителност, носеща хилядолетна история и представляваща гордост за българската нация. Това е Национален паметник на културата „Асенова крепост“. Разположена в непосредствена близост до днешния Асеновград, тя се издига гордо над река Чая.

If I were to describe this place in one sentence, it would sound like this: Majestic and miraculous, praised by enemies and defenders.


Ако трябва да опиша това място с едно изречение, то ще звучи по следния начин:
Величествена и чутовна, възхвалявана от врагове и защитници.


14.jpg

Such is the fortress of Petrich, nowadays called Asenova. It is also the most interesting and longest lasting monument of culture in Asenovgrad and the surrounding area. The fortress was built on an inaccessible rock at the beginning of the pass connecting Thrace with Belomorje, which gives the name of the fortress - Petrich. Petrich comes from the word used for stone. To reach it, you have to take the main road between Asenovgrad and Smolyan. There are signs on the right side of the road pointing the way to the Asen Fortress, so you are not likely to miss the turn-off. Once off the main road, you will have to climb about 3-4 km.

6.jpg

BG

Такава е крепостта Петрич, наричана в днешно време Асенова. Това е и най-интересният и просъществувал най-дълго време паметник на културата в Асеновград и околността. Крепостта е изградена на непристъпна скала в началото на прохода, свързващ Тракия с Беломорието, което дава наименованието на крепостта – Петрич. Петрич идва от думата, която се използвала за камък. За да стигнете до нея, трябва да поемете по главния път между Асеновград и Смолян. Отдясно на пътя има указателни табели, които сочат пътя към Асеновата крепост, така че няма вероятност да пропуснете отбивката. След като се отделите от главния път, ще трябва да се изкачите около 3-4 км.

The road is asphalted, so even with a low car you can reach the Asen's Fortress. Along the way, the views of the Asen's Fortress were incredibly beautiful and we couldn't wait to get there.


Пътят е асфалтиран, така че дори и с ниска кола може да стигнете до Асеновата крепост. По пътя пред нас се разкриват на няколко пъти невероятно красиви гледки към Асеновата крепост, а ние нямахме търпение да стигнем до нея.


7.jpg

We left the car in the parking lot and headed to the information center, from which we had to buy tickets. We then headed to the entrance. The time we visited the fortress was most favourable. Considering that the fortress is situated on rocks that heat up to high temperatures in summer - you can also figure out for yourself that this season is the best one to visit. As I said, the leaves of the trees contribute to making amazing shots.

8.jpg

BG

Оставихме колата на паркинга и се насочехме към информационният център, от който трябваше да си закупим билети. След което се насочихме към входа. Времето в което ние посетихме крепостта беше най-благоприятното. Имайки предвид, че крепостта е разположена върху скали, които лятото се нагряват до високи температури – можете и сами да си дадете сметка, че този сезон е най-подходящия за посещение. Както казах багрите на листата на дърветата допринасят за правенето на невероятни кадри.

13.jpg

The archaeological studies done indicate that life originated there in the deepest antiquity. Originally as a Thracian rock sanctuary. Grave find of a Thracian warrior from the 5th-4th century BC. Evidence that a Thracian fortress already existed here at the beginning of the Late Iron Age. No trace of the earliest fortifications remains. During the Roman era the fortress was probably not used for its intended purpose, but life continued there in the form of a small settlement or market. The fortress was rebuilt and reconstructed under Emperor Justinian I (527-565).

17.jpg

BG

Направените археологически проучвания сочат, че животът там е възникнал в най-дълбока древност. Първоначално като тракийско скално светилище. Гробна находка на тракийски воин от V-IV век пр. Хр. Свидетелства, че тук в началото на късната желязна епоха вече е съществувала тракийска крепост. От най-ранните крепостни съоръжения не е останала никаква следа. През римската епоха крепостта най-вероятно не е използвана по предназначението и, но животът там е продължил под формата на малко селище или тържище. Крепостта е възобновена и преустроена при император Юстиниян I (527-565).

The remains of the fortress eloquently indicate that the castle consisted of two parts - a strongly fortified upper part, where the feudal castle was located, and a lower part, where the settlement serving the castle was located. That is, the aristocrats and the wealthy lived in the upper part and the commoners in the lower part, which is a typical division of the classes.


Останките от крепостта красноречиво сочат, че калето се е състояло от две части – силно укрепена горна част, където се разполагал феодалният замък, и долна част, където е било селището, обслужващо замъка. Тоест аристократите и заможните са живеели в горната част, а простолюдието в долната част, което е типично разделение на класите.


30.jpg

The path is wide but slippery in places, so it's a good idea to wear comfortable shoes. After 5 minutes of walking along it we reach the fortress church of St. It is extremely well preserved. Its priceless church architecture makes it one of the most beautiful buildings in the country. It is a single-aisled, two-storey church, with the second floor being the actual church. And the first floor is the ground floor. The two-storeyed blind niches are characteristic in order to decorate and convey grace. There was painting only on the second floor.

35.jpg

BG

Пътеката е широка, но на места се пързаля, затова е хубаво да сте с удобни обувки. След 5 минути вървене по нея стигаме до крепостната църква „Св. Богородица Петричка“, която е изключително добре запазена. Безценната и църковна архитектура я прави една от най-красивите постройки у нас. Тя е еднокорабна, двуетажна, като вторият етаж е същинската църква. А на първия етаж е приземието. Характерни са двустъпалните слепи ниши с цел украса и предаване на изящество. Живопис е имало само на втория етаж.

22.jpg

On the narthex of the church there is a fourth arched tower-bell tower. As an architectural element, this tower was the first in the Eastern Orthodox world. Assen Fortress has been the subject of many years of archaeological excavations and research. The ceramics, weapons, coins, tools found in and around the fortress paint vivid pictures of life, life, armament in the past. Over the centuries, the fortress has passed into the hands of various rulers, writing its glorious history. To the left of the church there are steps that will lead you to a viewing platform. To the left of the steps is a sign that reads "The inscription of Ivan Asen II.". I encourage you to visit the place, which also hides a historical note.After the Battle of Klokotnitsa, the majestic Rhodope Mountains passed into the possession of Tsar Ivan Asen II, who expanded and fortified the fortress - a deed immortalised by Asen's inscription in Bulgarian on the south-western slope of the fortress, carved above the outer fortress entrance.

24.jpg


25.jpg

BG

На притвора на църквата има четвъртита сводеста кула-камбанария. Като архитектурен елемент тази кула е първата в източно-православния свят. Асенова крепост е обект на дългогодишни археологически разкопки и проучвания. Намерените в и около крепостта керамика, оръжия, монети, сечива рисуват ярки картини от бита, живота, въоръжението в миналото. През вековете крепостта е преминавала в ръцете на различни владетели, пише своята славна история. Вляво на църквата има стъпала, които ще ви отведат до панорамна площадка. Вляво от стъпалата пък има табела, която гласи следното: **Надписът на цар Иван Асен II.** Съветвам ви да посетите мястото, което също крие историческа нотка. След битката при Клокотница, величествената Родопа планина преминава във владенията на цар Иван Асен II, който разширява и укрепява крепостта – дело, увековечено с Асеновия надпис на български език върху югозападния склон на крепостта, издълбан над външния крепостен вход.

26.jpg

31.jpg


In fact, this inscription you see in the photos is not the original inscription of Tsar Ivan Asen II. It was quite disappointing for me to hear that the original inscription of Tsar Ivan Asen II had been erased. And the reason for that disappointed me even more.

)


Всъщност този надпис, който виждате на снимките не е оригиналния надпис на цар Иван Асен II. За мен беше доста разочароващо да чуя, че оригиналния надпис на цар Иван Асен II е заличен. А причината за това ме разочарова още повече.


29.jpg

Today, the emblematic fortress of Asenovgrad has been turned into a tourist attraction with artistic lighting of over 200 spotlights, tour-guide devices that offer guided tours in different languages with video and audio. ![36.jpg](

At the foot of the fortress medieval combat equipment is exhibited. Lookouts located on two of the bridges over the river Chaya allow observation of the fortress from the city.

41.jpg


BG

Днес емблематичната за Асеновград крепост е превърната в туристическа атракция с художествено осветление от над 200 прожектора, tour-guide устройства, които предлагат беседи на различни езици с видео и аудио.

42.jpg

В подножието на крепостта е експонирана средновековна бойна техника. Визьори, разположени на два от мостовете над река Чая, позволяват наблюдение на крепостта от града.Еxtra information

Today, there are many hiking trails in the area that one can walk along. And here they are:
Днес в района са устроени доста туристически маршрути, по които човек може да се разходи. А ето ги и тях:

4.jpg

44.jpg

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
6 Comments