Paradise exists - waterfall Paradise Sprinkler - Bulgaria

Hello everyone. Have you ever been obsessed with a place? Be it a mountain, sea, ocean or city? Well, I have been. This waterfall and this mountain take over the minds of everyone who has ever visited them. It's time to show you the most The exciting and beautiful destination I have visited. Namely the Raiskoto Praskalo waterfall and Rai hut in Stara Planina. We visited this place a few days ago. Spring has greened the whole forest. The transition to the waterfall is unrealistically beautiful. The forest is entirely beech in the crowns of the trees, through deep blue in the waters of the river and reach the dark red leaves dripped and colored everything around. Paradise Sprinkler is the highest waterfall on the Balkan Peninsula. Its location is in the Balkan Mountains in Bulgaria. meters.Snows around the waterfall have not yet melted, despite the advanced spring.
With its 125 meters of water fall, it is the most magnificent
.

Здравейте на всички.Били ли сте обсебени някога от дадено място?Било то планина,море, океан или град?.Е аз съм бил.Този водопад и тази планина превземат умът на всеки, който някога ги е посетил.Време е да ви покажа най вълнуващата и красива дестинация която съм посещавал.А именно водопад Райското пръскало и хижа Рай в Стара планина.Посетихме това място преди няколко дни.Пролетта е разеленила цялата гора.Преходът до водопада е нереално красив.Гората е изцяло букова и цветовете преобладават от ярко зелено в короните на дърветата,през наситено синьо във водите на реката и стигат до тъмно червените листа укапали и обагрели всичко наоколо.Райското пръскало е най високият водопад на балканския полуостров.Местоположението му е във Стара планина в България.Над него се намира връх Ботев 2380 метра.Снеговете около водопада все още не са разтопени,въпреки напредналата пролет.
Със своите 125 метра пад на водата,тои е найсина велечествен
.

img_0.2773549552699586.jpg


img_0.6277063948769958.jpg


The transition is not only very beautiful but also quite serious as a distance of 12 kilometers in one direction or if you return the same day, roughly about 25 kilometers. There is an option to stay overnight at the foot of the waterfall.
There is a hut Paradise, inside you will find food and shelter. When I came here for the first time I could not believe how beautiful and wild
.

Преходът освен много красив е и доста сериозен като разстояние,цели 12 километра в едната посока или ако се връщате същия ден,грубо около 25 километра.Има вариант да се остане да пренощувате точно в поножието на водопада.
Там се намира хижа Рай, вътре ще намерите храна и подслон.Когато попаднах тук за първи път не можах да повярвам колко е красиво и диво
.

img_0.2100841521368124.jpg

img_0.9154669327764763.jpg

img_0.046994089497573985.jpg

img_0.8601703446854079.jpg

img_0.40874613885038075.jpg

img_0.39049324774710636.jpg


At the beginning the transition is on relatively light terrain, but as the distance progresses, the ascent begins. Along the paths we come across incredible panoramas. The beech forests here are over 10,000 thousand years old and have begun to grow after the last ice age. locality, Jandema reserve.

В началото прехода е по сравнително лек терен,но с напредване на разстоянието започва изкачването.По пътеките се натъкваме на невероятни панорами.Буковите гори тук са на над 10 000 хиляди години и са започнали разрастването си след последният ледников период.Намира ме се в защитена местност,резерват Джандема.

img_0.5269515496194215.jpg

img_0.4188622392293.jpg

img_0.431481470580973.jpg

img_0.7455240710783679.jpg

img_0.13970537245593959.jpg

img_0.4848809506221681.jpg

img_0.15443242238235017.jpg

img_0.9665809756245114.jpg

img_0.46351707110055435.jpg

img_0.7758906236776681.jpg

img_0.024599432217215236.jpg

img_0.3760930443035797.jpg


The transition itself is as beautiful as our ultimate goal. In these ancient forests there are many wild animals. Starting with bears, red deer, roe deer, wolves, reptiles, amphibians and wild goats. I was lucky to meet one of these wild goats, Extremely beautiful animal. Its decoration merges with the environment. Pay attention to its highly developed muscles. This animal is protected by law because of its disappearing population. A real handsome man.

Самият преход е толкова красив колкото и крайната ни цел.В тези древни гори се срещат много диви животни.Като започнем с мечки, благородни елени,сърни, вълци, влечуги,земноводни и диви кози.Имах късмета да срещна една от тези диви кози,изключително красиво животно.Украската и се слива с околната среда.Обърнете внимание на силно развитата и мускулатура.Това животно е защитено от закона заради изчезващата му популация.Истински красавец.

img_0.5168925605448431.jpg

img_0.23811444187533365.jpg

img_0.5911936590406253.jpg

img_0.7351641758444888.jpg

img_0.29109555122824343.jpg

img_0.29602314289627585.jpg

img_0.175965668412169.jpg

img_0.5500127346286148.jpg


On the way to the waterfalls there are also free grazing herds of horses. Now is the season of the year when their young are born. The young are not separated from their mothers. I can watch them for hours. They have a calming effect.

По пътят към водопадите се срещат и свободно пасящи стада с коне.Сега е сезона от годината,когато малките им се появяват на бял свят.Малките не се отделят от майките си.Мога да ги наблюдавам с часове.Действат успокояващо.

img_0.1958749576939014.jpg

img_0.3645176128592992.jpg

img_0.21654739580731316.jpg

img_0.2931125896410172.jpg

img_0.3335448720538035.jpg

img_0.20983499725304022.jpg

img_0.26799226574652507.jpg


Along the transition we pass by blue rivers, past small waterfalls descending steep gorges. The path winds between the trees, and we seem to be in a more beautiful world. Everyone who has ever been here can not deny the magic and beauty of Stara Planina.

По преходът минаваме край синеещи реки,покрай малки водопади спускащи се по стръмни клисури.Пътеката се вие между дърветата,а ние сякаш попаднахме в един по красив свят.Всеки който някога е бил тук няма как да отрече магията и красотата на Стара планина.

img_0.9561478844683223.jpg

img_0.40703637528724496.jpg

img_0.07217990411847448.jpg

img_0.524821616756973.jpg

img_0.22730684078469282.jpg

img_0.7248080431696836.jpg

img_0.7424173621502566.jpg

img_0.48427196920367827.jpg

img_0.19104806413437256.jpg

img_0.48533745168843784.jpg


After about four hours of climbing, we finally managed to climb the last slope. Fatigue and exhaustion give way to the view of the high waterfall descending the steep cliffs of the mountain.

След около четири часа изкачване най накрая успяваме да се покатерим по последният склон.Умората и изтощението отстъпват пред гледката на високият водопад спускащ се по отвесните скали на планината.

img_0.3069835837604641.jpg

img_0.6435231854942693.jpg

img_0.6156752443276445.jpg

img_0.21786539998995638.jpg

img_0.09410765801718374.jpg

img_0.8745117208552238.jpg


There is a beautiful hut at the foot of the waterfall, ready to shelter anyone who decides to see this wonder of nature with their own eyes. Right next to the hut is this small chapel. Where are we without God's presence.

Има красива хижа в подножието на водопада,готова да подслони всеки решил да види това чудо на природата с очите си.Точно до хижата се намира и този малък параклис.За къде сме без божието присъствие.

img_0.6435231854942693.jpg

img_0.1648574037854567.jpg

img_0.873873787188834.jpg

img_0.5264351533143965.jpg

img_0.18086122161288465.jpg


The eagle is the symbol of Paradise hut and Paradise sprinkler waterfall.

Орелът символа на хижа Рай и водопад Райското пръскало.

img_0.2052082252876261.jpg

img_0.6219141721403864.jpg


After a short rest at the hut we head along the extremely steep section to the waterfall. In some places there are still snowdrifts and every step is well judged. I have the feeling that up here the weather is slower.

След кратка почивка на хижата се насочваме по изключително стръмният участък до самият водопад.На места все още има снежни преспи и всяка стъпка бива добре преценявана.Имам чувството че тук горе времето тече по бавно.

img_0.19641046223713307.jpg

img_0.397933237912066.jpg

img_0.9435067041659573.jpg

img_0.8558896196651716.jpg

img_0.43852960779807276.jpg

img_0.5865404791296063.jpg

img_0.6163541908709937.jpg

img_0.8846727649983057.jpg

img_0.8468606822885916.jpg


Only those who seek beauty, peace and perfection will find it.

Само търсещите красотата,мирът и съвършенството ще го намерят.

img_0.5928045118223213.jpg

img_0.487333681404581.jpg

img_0.7976771070060689.jpg

img_0.49051683193662604.jpg

img_0.5523639944580937.jpg

img_0.7603422159715809.jpg

img_0.06578198243429552.jpg

img_0.17200762904533168.jpg

img_0.7154975516774074.jpg

img_0.7866567805392589.jpg

img_0.46994599919868324.jpg

img_0.42884831926303263.jpg

img_0.7163976707227739.jpg

img_0.2993497058572345.jpg


Thank you for your time. Don't stop traveling. Live as you like. Enjoy what you do and have. All the best until next time.

Благодаря ви за отделеното време.Не спирайте да пътувате.Живейте както ви харесва.Радвайте се на това което правите и имате.Всичко добро и до следващатият път.

img_0.11855983760194735.jpg


H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
19 Comments