ASENOVA FORTRESS - TOWN OF ASENOVGRAD, BULGARIA

Hello friends and travelers from Hive!

The beauty of Bulgaria has no end, I want to show another unique, beautiful and magical place near the town of Asenovgrad - Asenova fortress.
The area where this magical place was built has been known since the time of the Thracians. As early as the 5th - 4th century they inhabited this place and preserved the magical spirit to this day this rocky and high area. During the Middle Ages the fortress underwent many constructive changes, but the largest repair and restoration was made by Tsar Ivan Asen II, it was named after him.

Красотата на България няма край искам да, покажа още едно уникално ,красиво и вълшебно място до град Асеновград - Асенова крепост.
Местността, на която е построено това вълшебно място е познато още от времето на траките. Още през V – IV век те населили това място и запазили вълшебния дух и до ден-днешен тази скалиста и висока местност. През средновековието крепостта претърпява много конструктивни промени, но най мащабен ремонт и реставрация е направил цар Иван Асен II тя е кръстена на негово име

IMG_6642.jpg

IMG_6639.jpg

IMG_6647.jpg

Going to the fortress there is a magnificent view of Asenovgrad and the Rhodope Mountains and a person's breath stops for a moment. A beautiful and magical place to walk and recharge with positive energy everyone visited this place. There you feel the power of the battles fought in this fortress literally perched on a piece of rock. The most exciting view is the church "St. Bogoroditsa Petrichka ”, which has been preserved to this day and receives its visitors.

Отивайки на крепостта се открива великолепна гледка към Асеновград и към Родопа планина и дъха на човек спира за миг. Красиво и вълшебно място за разходка и зареждане с положителна енергия всеки посетил това място. Там усещаш и могъщието на водените битки в тази крепост буквално кацнала върху парче скала.
Най вълнуваща гледка е църквата “Св. Богородица Петричка”, която се е запазила и до наши дни и приема своите посетители.

IMG_6654.jpg

IMG_6660.jpg

IMG_6674.jpg

етаж 1

It is on two floors built in the XIII century, according to history the first floor was used for storage, and the church was on the upper, second floor of a building. In 1991 the church was completely restored and is now used as an Orthodox church. the unique frescoes preserved and restored since the time of the kings.

Тя е на два етажа построена XIII век според историята първия етаж бил ползван за склад, а църквата е била на горния , втория етаж на сграда, През 1991 година църквата била реставрирана напълно и в момента се ползва като православен храм всеки може да се налюбува на уникалните стенописи запазени и реставрирана още по времето на царете.

IMG_6582.jpg

IMG_6583.jpg

IMG_6586.jpg

IMG_6588.jpg

IMG_6590.jpg

IMG_6609.jpg

IMG_6611.jpg

IMG_6612.jpg

IMG_6614.jpg

IMG_6618.jpg

IMG_6615.jpg

The fortress has been restored and is in perfect condition, there are paths and dangerous places are surrounded by railings. There are protective and wall-breaking machines from antiquity. The most exciting is the flag of Bulgaria, which flutters on the highest part of the fortress, climbing at the flag you shudder at the sight, the breeze and the waving Bulgarian flag.

Крепостта е реставрирана и е в перфектно състояние има направени пътеки опасните места са оградени с парапети. Има разположени защитни и стенобойни машини от древността. Най вълнуващо е знамето на България, което се, се развява на най високата част на крепостта качвайки се при знамето настръхваш от гледката , полъха на вятъра и веещото се Българско знаме.

IMG_6535.jpg

IMG_6538.jpg

IMG_6544.jpg

IMG_6549.jpg

IMG_6557.jpg

IMG_6554.jpg

IMG_6562.jpg

IMG_6572.jpg

IMG_6696.jpg

IMG_6682.jpg

IMG_6699.jpg

IMG_6707.jpg

IMG_6711.jpg

IMG_6722.jpg

IMG_6721.jpg

IMG_6724.jpg

The area of the rock is over 12 decares and the walls are vertical and lead to the river. The fortress was originally a small Roman fortress, but over time it grew and became huge. Assen's fortress was ruled by Thracians, Romans, Byzantines, Crusaders, Turks and Bulgarians, all this can be seen in the museum located in Asenovgrad, where everything is described about the excavations and traces found.

Площта на скалата е над 12 декара стените и са отвесни и водят към реката първоначално крепостта била римска малка крепост, но с времето тя се разраства и става огромна. Асеновата крепост е била управлявана от траки , римляни ,византийци , кръстоносци , турци и българи всичко това може да се види в музея разположен в Асеновград там е описано всичко за направените разкопки и намерените следи.

IMG_6727.jpg

IMG_6557.jpg

Thank you for reading my post. If you want to see more of my post, you can follow me .... ✍️ 🙏 🍀 🌍

Благодаря ви, че прочетете публикацията ми. Ако искате да видите повече от публикуването ми, можете да ме последвате .... ✍️ 🙏 🍀 🌍

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
19 Comments