Kisses the sun in summer. / Цілує сонце літом!

Such! It's eight o'clock in the morning and it's already 30 degrees. There will be even more in the afternoon. Forecasters promise that the thermometer will rise to 36 degrees. Everything would be fine. And I love the heat, and I love summer. But not when I'm sunburned and I have to go to work at noon. And it all started wonderfully. Last Friday we were told at work that we have a day off from Saturday to Wednesday. This is still for the reason that I wrote earlier. That is, the crisis of semiconductors and microchips. There is nothing to work with. Well no no no. On Saturday and Sunday we traveled a bit, on Monday and Tuesday we went to see new locations. But yesterday we decided to go to the river.

Отакої! Восьма година ранку і вже 30 градусів тепла. Вдень буде ще більше. Синоптики обіцяють, що стовпчик термометру підніметься до 36 градусів. Все б ніби і добре. І спеку я люблю, і літо дуже обожнюю. Але не тоді, коли я згоріла під сонцем та ще й в обід треба їхати на роботу. А починалося все чудово. В минулу п' ятницю нам на роботі повідомили, що від суботи до середи ми маємо вихідні. Це все ж по тій причині, що я писала раніше. Тобто, криза напівпровідників та мікрочіпів. Нема з чим працювати. Ну нема так нема. В суботу та неділю ми трохи подорожували, в понеділок та вівторок іздили оглядати нові локації. А от вчора ми вирішили піти на річку.


IMG_20210623_172348297_BURST013_2.jpg


There are many rivers and lakes in Slovakia. But we did not want to go far. We decided to look at a map of what is near us. Found. Nearby, almost 5 kilometers. Resolved. In the morning we boiled eggs, potatoes in a "uniform", cut meat and vegetables. We made a kind of tourist's lunch and set off. It was incredibly hot to go. The sun was scorching. But the thought of cool water pleased us and we continued on our way.

Річок та озер в Словакії дуже багато. Але нам не хотілося далеко їхати. Ми вирішили подивитися на карті що є поблизу нас. Знайшли. Недалеко, майже 5 кілометрів. Вирішено. Зранку ми наварили яєць, картоплі в "мундирі", нарізали м' яска та овочі. Зробили такий собі обід туриста і вирушили в дорогу. Йти було неймовірно спекотно. Сонце припікало. Але думки про прохолодну воду тішили нас і ми продовжували наш шлях.


IMG_20210623_180802521_2.jpg


After one and a half kilometers we entered the next village. In this village we decided to stop and rest a bit. Fortunately, we saw a cafe. Hooray. Cold beer is what you need right now. My husband and I drank a delicious beer "Krushovitsa", and my son was satisfied with a glass of cold soft drink "Kofola". Kofola is similar to Coca-Cola, but with a taste of interesting herbs. I have not seen such a drink in Ukraine. Kofola is a Czechoslovak drink, which began to be produced in 1959. Back then, it was impossible to buy Coca-Cola in the West, and this drink became an alternative. Kofola turned out to be so tasty and popular that it is still ahead of Coca-Cola in Slovakia (I don't know about other countries).

Через півтора кілометри ми увійшли в наступне село. В цьому селі ми вирішили зупинитися й трохи відпочити. На наше щастя ми побачили кафе. Ура. Холодне пиво те, що потрібно саме зараз. Ми з чоловіком випили смачне пиво "Крушовіца", а син задовільнився стаканом холодного безалкогольного напою "Кофола". Кофола схожа на кока-колу, але з присмаком цікавих трав. В Україні я не бачила такого напою. Кофола це чехословацький напій, якій почали виготовляти ще в 1959 році. Тоді на Заході було неможливо купити кока-колу, і цей напій став альтернативою. Кофола виявився настільки смачним та популярним, що й досі випереджає кока-колу в Словаччині (не знаю за інші країни).


IMG_20210623_192436329_HDR.jpg


Rested and went on. Went out of the village, a field road between daisies and lava. A little further corn and sunflowers. Super. By the way, it seems to me that I am in the village with my grandmother. Nostalgia. My thoughts plunge into my childhood. Unnoticed, we reached the river. How to say a river, rather a lake. The water is so clear that you can see the very bottom. There were a lot of beaches and we chose a good place. We didn't have time to unpack our things, as all three of us were already in the water.

Відпочили та вирушили далі. Вийшли за село, дорога польова поміж ромашок та лавади. Трохи далі кукурудза та соняшники. Супер. Дорогою мені здається, що я в селі у моєї бабусі. Ностальгія. Думками я занурююся в моє дитинство. Непомітно ми добралися й до річки. Як сказати річка, скоріш це озеро. Вода така чиста, що видно самісіньке дно. Пляжів виявилося дуже багато і ми обрали для себе добре місце. Не встигли ми розкласти наші речі, як вже всі втрьох були у воді.


IMG_20210623_133316579_HDR.jpg


Here he is, salvation !!! Silence, green shore, clear water. What else is needed for the soul? Summer! You should enjoy such moments! When a person grows up, life flies very fast. You will not have time to look back, as the New Year again, and there next summer. As a child, time passed slowly for me. And now .... I enjoy every moment of my life.

Ось він, порятунок!!! Тиша, зелений берег, чиста вода. Що ще треба для душі? Літо! Треба насолоджуватися такими моментами! Коли людина дорослішає, то життя летить дуже швдко. Не встигнеш озирнутися, як знову Новий Рік, а там і наступне літо. В дитинстві для мене час йшов повільно. А зараз.... Насолоджуюся кожним моментом мого життя.


IMG_20210623_172348297_BURST070.jpg


IMG_20210623_151713543_HDR.jpg

It's been a couple of hours since we arrived at the beach. We swam, dived, played, sunbathed and ran to the water again. My son took dominoes with him, so we played a couple more games with him. So a couple of hours passed. It's time to go home. Good mood and pleasant impressions accompanied us to the house. Along the way we found a small park in the village and a little ride on the carousels. Then they ate delicious ice cream. Finally we are home. After the river, as usual, go to the shower. And here we had a surprise. We burned under the sun. We are just red as crayfish. My husband told me that I now looked like a gypsy. Ha-Ha! He himself is not better than me! Until the morning we lay in bed in the position of starfish! The body burns. But it's not scary! On Saturday we will go on a little trip to our river again! But now we will sit in the water! Like this! It's time for us to go to work! And you take care of yourself!

Вже пройшло пару годин, як ми прийшли на пляж. Ми купалися, пірнали, бавилися, засмагали і знову біжали до води. Син взяв із собою доміно, тож ми ще пару партій з ним зіграли. Так минуло ще пару годин. Час вертатися додому. Гарний настрій та приємні враження супроводжували нас до самого будинку. По дорозі ми ще знайшли невеличкий парк в селі і трохи покаталися на каруселях. Потім ласували смачним морозивом. Нарешті ми вдома. Після річки, як і заведено, прямуємо в душ. І тут нас чекав сюрприз. Ми згоріли під сонцем. Ми просто червоні, як раки. Чоловік мені сказав, що я тепер схожа на циганку. Ха-Ха! Він й сам не кращий за мене! До самого ранку ми лежали в ліжках в позі морських зірок! Тіло пече. Але то не страшно! В суботу ми знов вирушимо в маленьку подорож до нашої річки! Але тепер ми будемо сидіти в воді! Ось так! Нам вже час йти збиратися на роботу! А ви бережіть себе!


IMG_20210623_192158405_HDR.jpg


IMG_20210623_192314274_HDR.jpg


I'm waiting for new acquaintances ~•❤️•~ Чекаю на нові знайомства.
I will be very glad to meet each of you. Write about yourself, about your hobbies, about your life. I will be happy to read each of your stories. Thank you for reading my posts. It is important for every author to be heard. Let's be friends.

Я буду дуже рада знайомству з кожним з вас. Пишіть про себе, про ваші захоплення, про ваше життя. Я з задоволенням прочитаю кожну вашу розповідь. Я дякую вам за те, що читаєте мої пости. Кожному автору важливо, щоб його почули. Давайте товаришувати.


99pyU5Ga1kwqm3JqesroMzq9P7BqLPddV4UMh6u2T8M8jpRwtfqTH5SSvaQdZegdWt2CFccgLwE9NrpiSEbkLzENXM2ggJYuVNLX6wTUuowiM68KaZmpBtKWvftwmuGswB.gif


H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
6 Comments