Merry Christmas to you my strong and invincible people! (EN/UA)

Hi to all! Merry and prosperous Christmas to all who celebrate it according to the Julian calendar. We all know that Christmas has a single date of December 25. But several countries still celebrate it in the old style and therefore their December 25th falls on January 7th. Maybe my country will dare and switch to a new, more accurate calendar, and we will celebrate it with most countries on December 25.

*Привіт усім! Щасливого і спркійно го Різдва усім, хто святкує його за Юліанським календарем. Всі ми знаємо, що Різдво має єдину дату 25 грудня. Але кілька країн все ж таки святкують його за старим стилем і тому їхнє 25 грудня припадає на 7 січня. Можливо моя країна наважиться і перейде на новий точніший календар і ми всією Україною будемо його святкувати з більшістю країн 25 грудня.

However, I remember the village and how my grandmother cooked dinner on December 6. Everyone at home had to observe a strict fast. My grandmother prayed and prepared 12 dishes. When the first star rose in the sky, we sat down at the table. We prayed. Dishes were laid out on the table. I really loved this moment. And I loved the taste of kuti. My grandmother made kutyu from wheat and honey. She said that this was the traditional kutya in her family. And then we caroled. I was little, but I remembered my happy family.

Однак, мені пригадується село і як моя бабуся готувала вечерю 6 грудня. Усі вдома мали дотримуватися строгого посту. Моя бабуся молилася і готувала 12 страв. Коли зійшла перша зірка на небі ми сідали за стіл. Ми молилися. На столі були викладені пісні страви. Я дуже любила цей момент. І любила смак куті. Моя бабуся робила кутю з пшениці і меду. Вона казала, що саме така була традиційна кутя в її сім'ї. А потім ми колядували. Я була малою, але мені запам'яталася моя щаслива родина.

I sometimes wonder what will change from changing the date of Christmas? And here it is definitely necessary to look from the beginning of Christianity in Kievan Rus. When Prince Volodymyr converted to Christianity in 988, people did not want to accept the new faith. I think that is why our rites are so tightly intertwined with pagan rites. That is probably why in Ukraine they celebrate from Roman to Jordan (Baptism)
Therefore, changing the date of the celebration will actually change a lot, and almost everything. All important church holidays in the year will change their dates. We will need to completely change our church calendar and adopt it. Over time, it will become a habit. I think everything can be changed and adjusted, but all that is needed is the desire to do so.

Я іноді думаю, що зміниться від зміни дати святкування Різдва? І тут напевно потрібно заглянути від початку християнства на Київській Русі. Коли князь Володимир прийняв християнство у 988 році, то люди не хотіли приймати нову віру. Я думаю тому наші обряди так міцно переплетені з язичницькими обрядами. Напевно тому в Україні святкують від до Романа до Йордана ( Водохреща)
Тому від зміни дати святкування насправді зміниться багато, та майже все. Всі важливі церковні свята в році змінять свої дати. Нам потрібно буде змінити повністю наш церковний календар і прийняти його. З часом це прийде як звичка. Я думаю все можливо змінити і підлаштувати, але потрібне лише бажання це зробити.

On the other hand, I am sure that the holiday of Christmas is much deeper and does not depend on the date. You just need to understand the essence of the celebration, that the son of God was born as an ordinary child in a manger in an ordinary family more than 2 thousand years ago.
Christmas is within us! The whole family is at the table on this day - it's Christmas! Love and harmony in the family is Christmas!
CHRISTMAS is the most beautiful holiday of all in the whole year. I love the smell of the Christmas tree and the twinkling of the lights. It is such a beautiful tradition to prepare for the Christmas holidays.
Today is Christmas night in my Ukraine. Merry Christmas to you my strong and invincible people! Peace and security to Ukraine! Glory to the soldiers who fight for the Ukrainian land every day.

З іншого боку я впевнена, що свято Різдва є набагато глибшим і не залежить від дати. Тільки потрібно зрозуміти суть святкування, що син Божий народився звичайною дитиною в яселках в звичайній родині понад 2 тисячі років тому.
Різдво в нас самих! Вся родина за столом це Різдво! Любов і злагода в родині- це Різдво! РІЗДВО- це найкрасивіше свято з усіх в цілому році. Я люблю запах ялинки і мерехтіння вогників. Це така красива традиція готуватися до Різдвяних свят.
Сьогодні Різдвяна ніч в моїй Україні. Спокійного Різдва тобі мій сильний і непереможний народе! Миру і безпеки Україні! Слава воїнам, які щодня боряться за українську землю.

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
Join the conversation now
Ecency