Platón - Podobenství o jeskyni / Plato - Parable of the Cave // #challange50 by @pavelsku

DSC_0086.JPG

Zdravím kolemjdoucí
Hello everyone

I dare say that photo challenges from @pavelsku are a welcome thing within the #cesky community. I have participated several times with lackluster success. Even so, these challenges are a boost, which will force me out of my creative lethargy and feed my lazy mood for some creativity.
I am glad that he decided to bring this challenge to other parts of the world outside the Czech pond. Although this certainly increases the possible competition. It makes me try all the harder.

Now @pavelsku has shone with this challenge.
The challenge is to take one or more photos based on a story from any book.

Troufám si říci, že fotografické výzvy od @pavelsku jsou vítanou záležitostí v rámci komunity #cesky. Několikrát jsem se zůčastnil sic s nevýrazným úspěchem. I tak jsou tyto výzvy vzpruhou, která mě vyžene z tvůrčí letargie a nahlodá mou lenivou náturu k nějaké té tvořivosti.
Jsem rád, že se rozhodl tuto výzvu přinést i do dalších končin mimo český rybníček. I když tím jistě narůstá možná konkurence. O to víc mě to donutí se snažit.

Nyní se @pavelsku blýskl touto výzvou..
Zadání je udělat jednu nebo několik fotografií na námět příběhu z libovolné knihy.


I'm not an avid reader, although there was a period when I read quite a bit. And they were mostly philosophical or psychological books. Theoretically, these themes can be transferred quite well to other creative activities, such as music or drawing. Certainly they could be somehow, improvisationally, represented in photography.

Nejsem příliš vášnivý čtenář, i když bývalo období, kdy jsem četl poměrně dost. A byly to knížky převážně filosofického či psychologického zaměření. Teoreticky lze tyto témata docela obstojně přenést na jinou tvůrčí činnost, jako je třeba hudba, či kresba. Jistě by se tedy daly nějak třebas improvizovaně ztvárnit ve fotografii.


And which book did I choose for my contest entry?
As the title of the post suggests, this is Plato's Treatise on the Cave.

The Parable of the Cave is one of the most famous and important works of the Greek philosopher Plato. It appears in the seventh book of his work The Constitution, where it is part of a discussion of what an ideal society should look like.

The parable describes a group of people who are bound in a cave from birth and can only see the shadows of objects that are projected onto the back wall of the cave by the fire burning behind them. These people think that shadows are the real reality.

One of the prisoners is freed and brought to the world outside. Here for the first time he meets the real reality, i.e. the objects that are the source of the shadows. At first he is horrified and disoriented, but he gradually gets used to the new light and begins to understand that the shadows he saw in the cave are not real.

The freed prisoner decides to return to the cave to free his fellow prisoners and bring them to know the true reality. However, when he returns to the cave, his vision is dazzled by the sunlight and his fellow prisoners consider him a fool for his new teachings.

The parable of the cave can be interpreted in different ways. One possible interpretation is that it represents the path of knowledge. The freed prisoner represents a philosopher who strives to achieve knowledge of true reality. The world outside represents the world of ideas, that is, the world that is above the sense world. Sunlight represents the idea of good, which is the supreme idea and the source of all other ideas.

The parable of the cave can also be interpreted as a criticism of human ignorance and slavery. The prisoners in the cave represent people who are bound by the sensory world and do not understand the true reality. The freed prisoner represents a person who has freed himself from the sense world and attained the knowledge of true reality.

The parable of the cave is still relevant today. It can help us better understand the nature of knowledge, human ignorance and human slavery.
Nowadays, Plato's parable of the cave can be compared to how people are influenced by the media, how they are influenced by cultural differences, and so on.

A jakou knihu jsem si pro svůj soutěžní příspěvek vybral?
Jak názep příspěvku napovídá, jedná se o Pojednání o jeskyni od Platóna.

Podobenství o jeskyni je jedno z nejznámějších a nejdůležitějších děl řeckého filozofa Platóna. Objevuje se v sedmé knize jeho díla Ústava, kde je součástí diskuse o tom, jak by měla vypadat ideální společnost.

Podobenství popisuje skupinu lidí, kteří jsou od narození spoutáni v jeskyni a mohou vidět pouze stíny předmětů, které jsou promítány na zadní stěnu jeskyně ohněm, který hoří za nimi. Tito lidé si myslí, že stíny jsou skutečnou realitou.

Jeden z vězňů je osvobozen a přiveden do světa venku. Zde se poprvé setká se skutečnou realitou, tedy s předměty, které jsou zdrojem stínů. Zpočátku je zděšen a dezorientovaný, ale postupně si zvykne na nové světlo a začne chápat, že stíny, které viděl v jeskyni, nejsou skutečné.

Osvobozený vězeň se rozhodne vrátit do jeskyně, aby své spoluvězně osvobodil a přivedl je k poznání skutečné reality. Když se však do jeskyně vrátí, je jeho zrak oslněn slunečním svitem a jeho spoluvězni ho za jeho nová učení považují za blázna.

Podobenství o jeskyni lze interpretovat různými způsoby. Jednou z možných interpretací je, že představuje cestu poznání. Osvobozený vězeň představuje filozofa, který se snaží dosáhnout poznání skutečné reality. Svět venku představuje svět idejí, tedy svět, který je nad smyslovým světem. Sluneční světlo představuje ideu dobra, která je nejvyšší ideou a zdrojem všech ostatních idejí.

Podobenství o jeskyni lze interpretovat i jako kritiku lidské nevědomosti a otroctví. Vězni v jeskyni představují lidi, kteří jsou svázáni smyslovým světem a nechápou skutečnou realitu. Osvobozený vězeň představuje člověka, který se osvobodil od smyslového světa a dosáhl poznání skutečné reality.

Podobenství o jeskyni je stále aktuální i dnes. Může nám pomoci lépe pochopit povahu poznání, lidské nevědomosti a lidského otroctví.
V současné době se můžeme Platónovu podobenství o jeskyni přirovnat k tomu, jak jsou lidé ovlivňováni médii, jak jsou ovlivněni kulturními odlišnostmi a podobně.However this theme can be handled, my central idea was working with shadow and light.
I won't "talk" anymore and I present my photos below.

Jakkoliv se dá toto téma zpracovat, mojí ústřední myšlenkou byla práce se stínem a světlem.
Nebudu se již dále "vykecávat" a níže Vám předkládám své fotky.


DSC_0104.JPG

DSC_0108.JPG

DSC_0111.JPG

DSC_0110.JPG


DSC_0080.JPG

DSC_0087.JPG

DSC_0083.JPG

DSC_0081.JPG


DSC_0102.JPG

DSC_0091.JPG

DSC_0098.JPG

DSC_0088.JPG


DSC_0112.JPG

DSC_0113.JPG

DSC_0114.JPG

DSC_0115.JPG

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
23 Comments
Ecency