Around The World: Challenge - #2/3


atw1.gif(Google translate from Czech)

Znáte někoho, kdo by se nepodíval na pěkné fotografie ze světa? Já ne. A také neznám nikoho, kdo by si aspoň jednou za rok neudělal výlet.
Do you know someone who wouldn't look at nice photos from around the world? I do not. And I also don't know anyone who wouldn't take a trip at least once a year.


Vítejte u vyhlášení druhého kola třetího ročníku fotografické soutěže pro všechny uživatele Hive
Welcome to the announcement of the second round of the third year of the photo competition for all Hive users

𝓐𝓻𝓸𝓾𝓷𝓭 𝓣𝓱𝓮 𝓦𝓸𝓻𝓵𝓭Někdo pro svou dovolenou nebo výlet vyhledává známé a „prověřené“ místa, ale jsou i tací, co rádi navštěvují místa neznámá.

Vaše fotografie mohou mnoha lidem dodat inspiraci k naplánování výletu nebo dovolené a k návštěvě fotografovaných míst.

Mnozí mohou brát naši soutěž jako neformální „cestovní katalog“ :-).
Aby byl tento „katalog“ atraktivní, měl by ukázat co nejvíce míst a upozornit na zajímavosti, které cestovní kanceláře nenabízí.

Staňte se, prostřednictvím této soutěže, součástí týmu fiktivní cestovní kanceláře Around The World a „přitáhněte“, prostřednictvím vašich fotografií, pozornost případných cestovatelů :-).

Mějte však při tom na paměti, že je to soutěž a každá soutěž má svá pravidla.
Someone is looking for familiar and "proven" places for their vacation or trip, but there are also those who like to visit unknown places.

Your photos can inspire many people to plan a trip or vacation and to visit photographed places.

Many can take our competition as an informal "travel catalog" :-).
In order for this "catalog" to be attractive, it should show as many places as possible and draw attention to attractions that travel agencies do not offer.

Become, through this competition, part of the team of the fictional travel agency Around The World and "attract", through your photos, the attention of potential travelers :-).

However, keep in mind that it is a competition and each competition has its own rules.


atw2.png
Rules.

 • use the #aroundtheworld tag only on a single competition photo article
 • iinsert the link to the article with the competition photo in the comments section of this article!
 • The competition photo must (!) be your own and have in the caption where it was taken
 • Only one photo from each competitor will be included in the competition
 • If your article contains more than one photo, please tag (eg "this is a contest photo") the photo you want to place in the contest
 • Only photos showing places in your area or places from your holiday have a chance to choose
  (kitchens or gardens are interesting but not for this competition)


Selection of winners.
I will ask you for active cooperation.
Your competition photos will be placed on the discord of the Czech community on a special channel #around-the-world-by-bucipuci on Saturday morning.
By connecting to the discord and inserting a "voting emoji" under the photo you selected, you will help me choose the winner. Before each "vote" I will determine how many "votes" you can give
I will evaluate the competition round on Sunday evening based on your votes under the competition photos

Note:
do not include links to competition photos in the #around-the-world-by-bucipuci channel! This channel will only be used for voting !!!Prizes for the winners.

First prize ... 1.5 HBD
Second prize ... 1 HBD
Third prize ... 0.6 HBD

If your contest photo is part of the daily report for ACTIFIT, I will add the following prices:

First prize ... 100 AFIT
Second prize ... 60 AFIT
Third prize ... 40 AFIT

I will appreciate everyone who participates in the competition.


Pravidla.

 • použít značku #aroundtheworld pouze na jediném článku se soutěžní fotografií
 • vložit odkaz na článek se soutěžní fotografií do sekce komentářů k tomuto článku!
 • soutěžní fotografie musí(!) být vaše vlastní a mít v popisku kde byla pořízena
 • do soutěže bude zařazena jen jedna fotografie od každého soutěžícího
 • pokud bude váš článek obsahovat více fotografií, označte slovy (např. „toto je fotografie do soutěže“) fotografii, kterou chcete umístit do soutěže
 • šanci na výběr mají jen fotografie zobrazující místa ve vašem okolí nebo místa z vaši dovolené
  (kuchyně nebo zahrádky jsou zajímavé ale ne pro tuto soutěž)


Výběr výherců.
Požádám vás o aktivní spolupráci.
Vaše soutěžní fotografie budou v sobotu dopoledne umístěny na discordu České komunity ve speciálním kanále #around-the-world-by-bucipuci
Připojením na diskord a vložením „hlasujícího emoji“ pod vámi vybranou fotografii mi pomůžete vybrat vítěze. Před každým „hlasováním“ určím, kolik můžete rozdat „hlasů“
Vyhodnocení soutěžního kola provedu v neděli večer na základě vašich hlasů pod soutěžními fotografiemi

Poznámka:
do kanálu #around-the-world-by-bucipuci nevkládejte odkazy na soutěžní fotografie! Tento kanál bude sloužit pouze pro hlasování!!!

Žádám tímto členy české komunity o aktivní účast na hlasování :-)


Ceny pro vítěze.

První cena ... 1.5 HBD
Druhé cena ... 1 HBD
Třetí cena ... 0.6 HBD

Pokud je vaše soutěžní fotografie součástí denního hlášení pro ACTIFIT, přidám ještě tyto ceny:

První cena ... 100 AFIT
Druhá cena ... 60 AFIT
Třetí cena ... 40 AFIT

Ocením každého, kdo se soutěže zúčastní.


atw.png

Pokud jste dočetli až sem, tak vás musím pochválit. Pravidla znáte. Je na vás, jestli se jimi budete řídit. Upozorňuji však, že nedodržení pravidel je stejné, jako by jste se soutěže vůbec nezúčastnili.
If you have read this far, I must praise you. You know the rules. It's up to you to follow them. However, please note that non-compliance is the same as if you did not participate in the competition at all.


atw.png
logo for @tazi

created by @xlisto
linka.png
Česká a Slovenská komunita na Hive

atw2.png

Tradiční poznámka na závěr:
Toto kolo soutěže se uzavře 27.5.2022 ve 20:00 SEČ

Uveřejněno na LIKETU, komunitě pro vaše fotografie.
Traditional note at the end:
This round of the competition will close on 05/27/2022 at 20:00 CET

Published on LIKETU, the community for your photos.
H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
14 Comments