(PL-ENG) Rysunek - Prawdziwa Opieka i Wsparcie / Drawing- True Care and Support

friendshiplove.jpg

PL.
Prawdziwa opieka i wsparcie są ważne w życiu.
Rysunek kolorowymi ołówkami Igorza Marynowskiego

ENG.
True Care and Support are important in Life.
Drawing with colourful pencils by Igor Marynowski

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
Join the conversation now