(ENG-PL) The Way to Liberty / Droga do Wolności

way234.jpg
ENG.
Liberty is a special word that sound like a pleasant music to the heart. Perhaps everybody wants to be free and independent. But often this world places us into the grid of restrictions. Some restrictions are good and have positive purpose to protect life and welfare of other people in our society.
But the government and societal elite can impose some unfair restrictions on individuals. Such is truth of reality. Elites often want to decide what is good and what is bad for ordinary population.
So what should we do if we see dominion of injustice in our society. At first we can determine what we are capable to change and what social processes are outside of our control.
Second if we live in society where freedom of speech is unjustly limited, we can try to find some vulnerabilities in censorship. We can try to bring our ideas to the public through short stories, novels, poetry, parable or artworks with special meaning.
If you do not want be a victim of fake propaganda develop you curiosity, do not be afraid to think independently and critically analyze information that you receive from different sources about social, economical and political life of your country.
Also do not be a slave to your wishes you have always the right to change the direction of your actions even if you made a significant progress on the way to your dreaming destination.
Be fearless in changing your priorities but always try to respect feelings and worldviews of others.
Do not be seduced by propositions of falsehood.
Be in love with truth and try to bring some positive changes to the place of your living. Love of truth is the way of liberty.
Igor Marynowski: text and photo restoration.
Photo was made on the territory of Poland before the second world war.
PL.
Wolność to szczególne słowo, które brzmi jak przyjemna muzyka dla serca. Być może każdy chce być wolny i niezależny. Ale często ten świat umieszcza nas w siatce ograniczeń. Niektóre ograniczenia są dobre i mają pozytywny cel, aby chronić życie i dobro innych ludzi w naszym społeczeństwie.
Ale rząd i elita społeczna mogą nałożyć na nas niesprawiedliwe ograniczenia. Taka jest prawda rzeczywistości. Elity często chcą decydować o tym, co jest dobre, a co złe dla zwykłej ludności.
Więc co powinniśmy zrobić, jeśli widzimy dominację niesprawiedliwości w naszym społeczeństwie. Na początku możemy określić, co jesteśmy w stanie zmienić i jakie procesy społeczne są poza naszą kontrolą.
Po drugie, jeśli żyjemy w społeczeństwie, w którym wolność słowa jest niesłusznie ograniczana, możemy próbować znaleźć pewne luki w cenzurze. Możemy próbować przedstawić nasze pomysły opinii publicznej za pomocą opowiadań, powieści, poezji, przypowieści lub dzieł sztuki o szczególnym znaczeniu.
Jeśli nie chcesz być ofiarą fałszywej propagandy, nie bój się myśleć samodzielnie i krytycznie analizować informacje, które otrzymujesz z różnych źródeł na temat życia społecznego, gospodarczego i politycznego Twojego kraju.
Nie bądź też niewolnikiem swoich życzeń, zawsze masz prawo zmienić kierunek swoich działań, nawet jeśli poczyniłeś znaczne postępy na drodze do wymarzonego celu.
Nie obawiaj się zmieniać swoich priorytetów, ale zawsze staraj się szanować uczucia i światopogląd innych.
Nie daj się uwieść propozycji fałszu.
Zakochaj się w prawdzie i spróbuj wprowadzić pozytywne zmiany w miejscu swojego życia. Miłość do prawdy jest drogą do wolności.
Tekst I renowacja fotografii Igorza Marynowskiego.
Zdjęcie zostało wykonane na terenie Polski przed II wojną światową.

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
2 Comments