Splinterlads: Opening of all my Chaos Legion packs / Otváranie všetkých mojich Chaos Legion balíčkov

chaosopening.png

So I've opened all of my Chaos Legion packs. I didn't invest much, so "all of them" means four :D Anyways, I got all my potions ready and full of expectations started opening one by one.

After opening the first two packs I obviously wasn't in the best of moods. In each of them there was only the one guaranteed rare regular foil card. At this point I started doubting whether it wasn't a better idea to just buy the cards I need from the market, instead of challenging my luck with the packs.

Tak som otvoril všetky moje balíčky Chaos Legion. Veľa som neinvestoval, takže "všetky" znamenajú štyri :D Každopádne som si pripravil všetky elixíry a plný očakávania som začal jeden po druhom otvárať. Po otvorení prvých dvoch balíčkov som pochopiteľne od radosti neskákal. V každom z nich bola len jedna garantovaná "rare" karta. Už som začal pochybovať, či nebol lepší nápad kúpiť si len karty ktoré potrebujem priamo z marketu, namiesto toho aby som skúšal šťastie s balíčkami.


aaa.png
slunpacking2.png

A bit discouraged, I opened the third one.

Trochu sklamaný som otvoril tretí.


slunpacking3.png

Finally some luck! There is an EPIC card, one of those I wanted to buy anyway. But WAIT! It is also GOLD FOILED! This definitely made my day. The current market price of just this card is about $27, which means that my $16 investment was well worth it already. Also its DEC burn value of 2500 will help me climb into higher league a bit faster. And on top of it, there is also one summoner, which is also great.

Re-motivated, I opened the last pack. I would be happy with anything at this point as I already got my share of luck, but there was one more positive surprise to come.

Konečne trochu šťastia! Je tam EPIC karta, dokonca jedna z tých, ktoré som si chcel kúpiť. Ale počkať! Má tiež ZLATÚ FÓLIU! Tak toto mi rozhodne zlepšilo deň. Aktuálna trhová cena tejto karty je približne 27 USD, čo znamená, že moja celková investícia 16 USD už stála za to. Tiež jej DEC burn hodnota 2500 mi pomôže dostať sa do vyššej ligy o niečo rýchlejšie. A navyše ešte jeden summoner, čo je tiež super. Povzbudený som otvoril posledný balíček. V tejto chvíli by som už bol spokojný s čímkoľvek, keďže som už dostal svoj kus šťastia. Ale malo prísť ešte jedno pozitívne prekvapenie.


slunpacking4.png

Yes! Legendary Torrent Fiend, which costs zero mana! This will be an extremely useful card in low mana cap battles. And the $8.5 price tag made buying the 4 packs even more profitable. I guess I'll get some more when I have some spare Hive or HBD in my wallet.

Áno! Legendary Torrent Fiend, ktorý stojí nula many! Toto bude mimoriadne užitočná karta v bojoch s low mana cap. A cena $8.5 urobila môj nákup 4 balíkov ešte podstatne výnosnejším. Myslím že keď budem mať v peňaženke nejaké zvyšné Hive alebo HBD, asi ešte nejaké balíčky kúpim.

For those who don't play Splinterlands yet, the general sale has already started, so...


Go get some Chaos Legion packs for yourself as well!

splinterlands_logo_fx_1000.png

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
2 Comments
Ecency