41 observations of the white-legged damselfly Platycnemis pennipes

face.jpg
The white-legged damselfly (Platycnemis pennipes) is a damselfly of slow-flowing, muddy waters. It occurs from the Atlantic to Siberia and is often abundant throughout its range.

Šidélko Brvonohé (Platycnemis pennipes) je šidélko pomalu tekoucích, bahnitých vod, které se vyskytuje od Atlantiku až po Sibiř a je často hojné v celém svém areálu.

It is quite common in Prague around the Vltava River.
V Praze kolem řeky Vltavy je zcela běžné.
praha.jpg
https://www.inaturalist.org/observations/142626412

This female is from one of the many South Bohemian ponds.
Tato samice je od jednoho z mnoha Jihočeských rybníků.
trebon.jpg
https://www.inaturalist.org/observations/127723895

They can be found almost everywhere. This observation is from the woods near the West Bohemian town of Stříbro. There is a stream nearby and the slopes here are very wet in places.

Najít se dají skoro všude. Toto pozorování je z lese nedoleko Západočeského Stříbra. Nedaleko je potok a svahy jsou zde místy velmi vlhké.
stribro.jpg
https://www.inaturalist.org/observations/120919824

A couple from my trip around the Sázava river in Central Bohemia.
Pár z mého výletu kolem řeky Sázavy ve Středních Čechách.
sazava.jpg
https://www.inaturalist.org/observations/96391389

Mating is a common scene and this couple is from the Berounka river just below Beroun.
I like to walk mainly the left bank from Srbsko to Beroun, there are meadows and big trees and you can get good photos of insects, flowers and birds on and around the river.

Páření je běžná scénka a tento pár je od Berounky kousek pod Berounem.
Rád chodím hlavně levý břeh ze Srbska do Berouna, jsou tam louky i velké stromy a dá se tam dobře fotit hmyz, kytky a ptáci na řece a kolem.
beroun.jpg
https://www.inaturalist.org/observations/96337505

This specimen is also from the Berounka, but much higher upstream. Not far from the famous Křivoklád Castle.

Tento exemplář je také od Berounky, ale mnohem výš proti proudu. Nedaleko od známého hradu Křivoklád.
roztoky.jpg
https://www.inaturalist.org/observations/95686093

I got this observation from the Jizera River. It's from the bank, although there are pools and blind arms of the river too.

Toto pozorování mám od řeky Jizery. Je to ze břehu, i když tůně a slepá ramena tam jsou taky.
jizera.jpg
https://www.inaturalist.org/observations/88414868

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
Join the conversation now
Ecency