Around The World: Challenge - #26/2 (CHANGE OF RULES!!/ ZMĚNA PRAVIDEL!!)


atw1.gif(Google translate fom Czech)

Těší mne váš zájem o tuto fotografickou soutěž. Budu mít do rána o zábavu postaráno. Zatím jsem napočítal 75 článků s vašimi fotografiemi, které jste přihlásili do dvacátého pátého kola soutěže.
I am pleased with your interest in this photo competition. I'll have fun in the morning. So far, I have counted 75 articles with your photos that you have submitted to the twenty-fifth round of the competition.


Vítejte u vyhlášení dvacátého šestého kola fotografické soutěže pro všechny uživatele Hive
Welcome to the announcement of the 26th round of the photo competition for all Hive users

𝓐𝓻𝓸𝓾𝓷𝓭 𝓣𝓱𝓮 𝓦𝓸𝓻𝓵𝓭Mimo pravidelných účastníků jsem zahlédl i několik nových uživatelů. Soutěž se nám rozrůstá :-).
Zároveň s tím však roste i čas, který je potřeba věnovat vybírání fotografií do soutěže.
Jak víte z pravidel soutěže, z vašich článků vybírám jen jednu fotografii od každého účastníka soutěže. Může se snadno stát, že v tom velkém počtu vašich fotografií „přehlédnu“ nějakou „perlu“ a ochudím vás tak o možnost zabodovat v soutěži.

Rozhodl jsem se proto upravit pravidla.
In addition to regular participants, I also saw several new users. The competition is growing for us :-).
At the same time, however, the time it takes to select photos for the competition is growing.
As you know from the rules of the competition, I select only one photo from each article from each contest participant. It can easily happen that I "miss" a "pearl" in the large number of your photos and deprive you of the opportunity to score in the competition.

So I decided to adjust the rules.


atw2.png

Dřív, než se začtete do nových pravidel, přidám svou vlastní fotografii.
Tentokrát to je radnice města Písku. Pokud si fotografii zvětšíte, můžete na průčelí radnice spatřit i městský znak :-).
Before you start the new rules, I'll add my own photo.
This time it is the town hall of Písek. If you enlarge the photo, you can see the city emblem on the facade of the town hall :-).


IMG_20211104_095702.jpg


atw2.png

Pokud se chcete soutěže zúčastnit, žádám vás, aby jste si přečetli a důsledně dodržovali pravidla !
If you want to participate in the competition, I ask you to read and strictly follow the rules!

Rules.

 • use the #aroundtheworld tag only on a single article with a competition photo
 • If you use the #aroundtheworld tag on multiple articles, I will select a photo from the first published article for the contest after the announcement of the new round of the contest. I will not take other articles into account!
 • the competition photo must (!) be your own and have in the caption where it was taken
 • Only one photo from each competitor will be included in the competition
 • If your article contains more than one photo, please tag (eg "this is a contest photo") the photo you want to place in the contest
 • Only photos showing places in your area or places from your holiday have a chance to choose


Selection of winners.
I will ask you for active cooperation.
Your competition photos will be placed on the discord of the Czech community in a special channel # around-the-world-by-bucipuci on Saturday morning.
By connecting to the discord and inserting a "voting emoji" under the photo you selected, you will help me choose the winner. Before each "vote" I will determine how many "votes" you can give
I will evaluate the competition round on Sunday evening based on your votes under the competition photos

Note:
do not insert links to competition photos into the # around-the-world-by-bucipuci channel! This channel will only be used for voting !!!Prices for the winners.

First price ... 1 HBD
Second price ... 0.6 HBD
Third price ... 0.4 HBD

If your contest photo is part of the daily report for ACTIFIT, I will add the following prices:

First price ... 100 AFIT
Second price ... 60 AFIT
Third price ... 40 AFIT

I will appreciate everyone who participates in the competition.


Pravidla.

 • použít značku #aroundtheworld pouze na jediném článku se soutěžní fotografií
 • pokud použijete značku #aroundtheworld na více článcích, do soutěže vyberu fotografii z prvního uveřejněného článku po vyhlášení nového kola soutěže. Na ostatní články nebudu brát zřetel!
 • soutěžní fotografie musí(!) být vaše vlastní a mít v popisku kde byla pořízena
 • do soutěže bude zařazena jen jedna fotografie od každého soutěžícího
 • pokud bude váš článek obsahovat více fotografií, označte slovy (např. „toto je fotografie do soutěže“) fotografii, kterou chcete umístit do soutěže
 • šanci na výběr mají jen fotografie zobrazující místa ve vašem okolí nebo místa z vaši dovolené


Výběr výherců.
Požádám vás o aktivní spolupráci.
Vaše soutěžní fotografie budou v sobotu dopoledne umístěny na diskordu České komunity ve speciálním kanále #around-the-world-by-bucipuci
Připojením na diskord a vložením „hlasujícího emoji“ pod vámi vybranou fotografii mi pomůžete vybrat vítěze. Před každým „hlasováním“ určím, kolik můžete rozdat „hlasů“
Vyhodnocení soutěžního kola provedu v neděli večer na základě vašich hlasů pod soutěžními fotografiemi

Poznámka:
do kanálu #around-the-world-by-bucipuci nevkládejte odkazy na soutěžní fotografie! Tento kanál bude sloužit pouze pro hlasování!!!

Žádám tímto členy české komunity o aktivní účast na hlasování :-)


Ceny pro vítěze.

První cena ... 1 HBD
Druhé cena ... 0.6 HBD
Třetí cena ... 0.4 HBD

Pokud je vaše soutěžní fotografie součástí denního hlášení pro ACTIFIT, přidám ještě tyto ceny:

První cena ... 100 AFIT
Druhá cena ... 60 AFIT
Třetí cena ... 40 AFIT

Ocením každého, kdo se soutěže zúčastní.


atw.png
logo for @tazi

created by @xlisto
linka.png
Česká komunita na Hive

atw2.png

Tradiční poznámka na závěr:
Toto kolo soutěže se uzavře 12.11.2021 ve 20:00 SEČ
Traditional note at the end:
This round of the competition will close on 11/12/2021 at 20:00 CET
H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
5 Comments