Around The World: Challenge -#10/2


atw1.gif(Google translate from Czech)

Do you live on planet Earth? And do you like competitions? In that case, you came across the right article :-).Welcome to the announcement of the tenth round of the photo competition for all Hive users

𝓐𝓻𝓸𝓾𝓷𝓭 𝓣𝓱𝓮 𝓦𝓸𝓻𝓵𝓭I have a feeling that good old Europe has the most competitive people. Competitors from other continents do not show much. I have seen with you many interesting places in Europe, but almost none of the other parts of the world.

Try to fix it and enter this competition. Show me places of interest from around the world.

To know what is expected of you in this competition, read the following

Rules.

  • use the #aroundtheworld tag in one of the first five places
  • the competition photo must (!) have in the label where it was taken
  • Only one photo from each contestant will be included in the competition

Selection of winners.
I will ask you for active cooperation.
Your competition photos will be placed on the discord of the Czech community in a special channel #around-the-world-by-bucipuci on Saturday morning.
By connecting to the discord and inserting a "voting emoji" under the photo you selected, you will help me choose the winner. Before each "vote" I will determine how many "votes" you can give
I will evaluate the competition round on Sunday evening based on your votes under the competition photos

Note:
do not insert links to competition photos into the #around-the-world-by-bucipuci channel! This channel will only be used for voting !!!

Prices for the winners.

First price … 1 HBD
Second price … 0.6 HBD
Third price … 0.4 HBD

If your contest photo is part of the daily report for ACTIFIT, I will add the following prizes:

First price … 100 AFIT
Second price … 60 AFIT
Third price … 40 AFIT

I will appreciate everyone who participates in the competition.


atw2.png

Note on the ninth round:
Tomorrow morning (July 17, 2021) you can start voting for the competition photos at the Czech Community discord. Each voter can use three votes (emoji)

Traditional note at the end:
This round of the competition will close on July 23, 2021 at 20:00 CET


atw.png


logo for @tazi

created by @xlisto
linka.png
Česká komunita na HiveŽijete na planetě Země? A máte rádi soutěže? V tom případě jste natrefili na ten pravý článek :-).Vítejte u vyhlášení desátého kola fotografické soutěže pro všechny uživatele Hive

𝓐𝓻𝓸𝓾𝓷𝓭 𝓣𝓱𝓮 𝓦𝓸𝓻𝓵𝓭Mám pocit, že nejvíce soutěživých lidí má stará dobrá Evropa. Soutěžící z jiných světadílů se moc neukazují. Viděl jsem s vámi mnoho zajímavých míst v Evropě, ale skoro žádná z jiných koutů světa.

Pokuste se to napravit a přihlašte se do této soutěže. Ukažte mi zajímavá místa z celého světa.

Aby jste věděli co se od vás v této soutěži očekává, přečtěte si následující

Pravidla.

  • použít značku #aroundtheworld na jednom z prvních pěti míst
  • soutěžní fotografie musí(!) mít v popisku kde byla pořízena
  • do soutěže bude zařazena jen jedna fotografie od každého soutěžícího

Výběr výherců.
Požádám vás o aktivní spolupráci.
Vaše soutěžní fotografie budou v sobotu dopoledne umístěny na diskordu České komunity ve speciálním kanále #around-the-world-by-bucipuci
Připojením na diskord a vložením „hlasujícího emoji“ pod vámi vybranou fotografii mi pomůžete vybrat vítěze. Před každým „hlasováním“ určím, kolik můžete rozdat „hlasů“
Vyhodnocení soutěžního kola provedu v neděli večer na základě vašich hlasů pod soutěžními fotografiemi

Poznámka:
do kanálu #around-the-world-by-bucipuci nevkládejte odkazy na soutěžní fotografie! Tento kanál bude sloužit pouze pro hlasování!!!

Žádám tímto členy české komunity o aktivní účast na hlasování :-)

Ceny pro vítěze.

První cena … 1 HBD
Druhé cena … 0.6 HBD
Třetí cena … 0.4 HBD

Pokud je vaše soutěžní fotografie součástí denního hlášení pro ACTIFIT, přidám ještě tyto ceny:

První cena … 100 AFIT
Druhá cena … 60 AFIT
Třetí cena … 40 AFIT

Ocením každého, kdo se soutěže zúčastní.


atw2.png

Poznámka k devátému kolu:
Zítra ráno (17.7.21) můžete začít hlasovat pro soutěžní fotografie na discordu České komunity. Každý hlasující může použít tři hlasy (emoji)

Tradiční poznámka na závěr:
Toto kolo soutěže se uzavře 23.7.2021 ve 20:00 SEČ

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
2 Comments