NeedleWorkMonday - Mushrooms

img_20220221_222504_654.jpg

Hello, today I would like to introduce you to one of my latest creations - key chains - Magic Mushrooms.

I was motivated to make a few knitted items by tying them to different Hive societies or tokens that exist. This is the first thing I have made. I have a few more in the making. I would love it if you would share your thoughts on them.

I'm waiting right now to make enough pieces so I can do a bazaar to help 3 small children who lost their parents.

Here's how the whole process started.

Hola, hoy me gustaría presentarles una de mis últimas creaciones - llaveros - Setas Mágicas.

Me animé a hacer unos cuantos artículos de punto atándolos a diferentes sociedades de la Colmena o fichas que existen. Esta es la primera cosa que he hecho. Tengo algunos más en preparación. Me encantaría que compartieras tu opinión sobre ellos.

Ahora mismo estoy esperando hacer suficientes piezas para poder hacer un bazar para ayudar a 3 niños pequeños que perdieron a sus padres.

Así es como empezó todo el proceso.


Здравейте, днес искам да ви запозная с едно от последните ми творения - ключодържатели - магични гъбки.

Мотивирах се за направя няколко плетени предмета като ги обвържа с различни общества в Hive или токени които съществуват. Това е първото нещо което съм изработила. Имам още няколко в процес на изработка. Бих се радвала ако споделите мнението си за тях.

Изчаквам в момента да направя достатъчно бройки, за да мога да направя базар в помощ на 3 малки деца загубили родителите си.

Ето и как започна целият процес.

img_20220213_164551_976.jpg

img_20220213_180250_679.jpg

img_20220213_180317_972.jpg

I started to crochet the most ordinary circle with an increase. Once I reached a certain size I liked I started crocheting rows until I had a hat.


Empecé a tejer el círculo más ordinario con un aumento. Una vez que llegué a un determinado tamaño que me gustaba, empecé a tejer filas hasta que tuve un gorro.


Започнах да плета най-обикновено кръгче с увеличаване. След като достигнах определена големина, която ми хареса започнах да плета редове, докато не се получи една шапка.

hive_separator.png

img_20220213_181119_481.jpg

img_20220213_181127_842.jpg

img_20220213_181134_530.jpg

To be able to sew the metal part to the top of the mushroom, I decided to use a button. This ensures a proper shape on the top of the mushroom as well as a stronger connection that won't fray as easily when used everyday.


Para poder coser la parte metálica a la parte superior de la seta, decidí utilizar un botón. Esto asegura una forma adecuada en la parte superior de la seta, así como una conexión más fuerte que no se deshace tan fácilmente cuando se usa a diario.


За да мога да зашия металната част към горната част на гъбата, реших да използвам копче. Така осигурявам правилна форма на върха на гъбата както и по-здрава връзка, която няма да се разшие толкова лесно, когато се използва всекидневно.

hive_separator.png

Once I was done with this step, I added a row that was crocheted only in the back stitch so I could make an edge.

I then continued with decreasing stitches until I reached a size that was suitable for crocheting the stump. In the meantime, I started filling the hat with silicone down. It is hypoallergenic.

I changed color on the next row as I continued to crochet in the round until I reached a cylinder height I liked.

I finished with a row crochet again in the back stitch only and decrease.

Una vez que terminé con este paso, añadí una hilera que estaba tejida a ganchillo sólo en el punto del revés para poder hacer un borde.

Luego continué con puntos decrecientes hasta que llegué a un tamaño adecuado para tejer el muñón a ganchillo. Mientras tanto, empecé a rellenar el gorro con plumón de silicona. Es hipoalergénico.

Cambié de color en la siguiente fila mientras seguía tejiendo a ganchillo en redondo hasta que llegué a una altura de cilindro que me gustaba.

Terminé con una hilera de ganchillo de nuevo en el punto del revés solamente y disminuyendo.


След като бях готова с тази стъпка добавих един ред който беше изплетен само в задната бримка за да мога да направя ръб.

След това продължих с намаляващи бримки, докато достигнах големина която да е подходяща за плетене на пънчето. Междувременно започнах да пълня шапката със силиконов пух. Той е хипоалергичен.

Смених цвета на следвашият ред като продължих да плета в кръг, до достигане на височина на цилиндъра, който да ми харесва.

Завърших с един ред отново изплетен само в задната бримка и намаляване.

img_20220215_183210_077.jpg

img_20220215_183215_263.jpg

img_20220215_183221_914.jpg

img_20220215_183226_913.jpg

hive_separator.png

I made 3 mushrooms so you can see them.

Hice 3 hongos para que puedas verlos.

Направих 3 гъбки тък можете да ги разгледате.

Option 1 / Opción 1 / Вариант 1

img_20220221_222553_738.jpg

img_20220221_222558_145.jpg

Option 2 / Opción 2 / Вариант 2

img_20220221_222617_923.jpg

img_20220221_222630_709.jpg

Option 3 / Opción 3 / Вариант 3

img_20220221_222644_673.jpg

img_20220221_222702_877.jpg

img_20220221_222504_654.jpg

img_20220221_222520_632.jpg

img_20220221_222535_559.jpg

hive_separator.png

Thank you for reading and have a gorgeous day!

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
46 Comments
Ecency